Tặng Bạn 10 Bài Tiểu Luận Chính Trị & 100 Đề Tài Điển Hình

Đánh giá

Tiểu luận chính trị là một nghiên cứu chi tiết về các khía cạnh chính trị, tập trung vào phân tích và đánh giá một lĩnh vực cụ thể như tổ chức chính trị hoặc chính trị đối ngoại. Dưới đây là 10 bài tiểu luận chính trị và 100 đề tài có thể giúp bạn nghiên cứu và hiểu rõ hơn về nhiều khía cạnh của chính trị.

Tiểu luận chính trị

1. Tiểu luận chính trị Mác-Lênin Kinh tế nông nghiệp công nghệ cao

Đề tài: “Tiểu luận môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin Kinh tế nông nghiệp công nghệ cao – Động lực phát triển kinh tế huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang”.

Mục tiêu tiểu luận: Nghiên cứu này tập trung vào áp dụng chủ nghĩa Mác-Lênin và quan điểm đổi mới của Đảng để đánh giá và đề xuất giải pháp cho việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp ở huyện Cai Lậy, trong bối cảnh cách mạng khoa học công nghệ 4.0 và xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, nghiên cứu sẽ phân tích tình hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và đề xuất các biện pháp để đưa nền nông nghiệp của huyện phát triển hiện đại theo hướng ứng dụng công nghệ cao.

2. Tiểu luận chính trị xuất nhập khẩu Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay

Đề tài: “Tiểu luận Lý luận chính trị Xuất nhập khẩu Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay”.

Mục lục bài tiểu luận

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………………. 3

NỘI DUNG …………………………………………………………………………………………….. 3

 1. HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 3

1.1. Khái niệm và nội dung hội nhập kinh tế quốc tế. 3

1.2. Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với Việt Nam 4

 1. XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ HIỆN NAY 7

2.1. Thực trạng xuất nhập khẩu của Việt Nam trong những năm gần đây 7

2.2. Chủ trương và kiến nghị phát triển xuất nhập khẩu ở Việt Nam 9

KẾT LUẬN …………………………………………………………………………………………….10

BẢNG PHÂN CÔNG: ……………………………………………………………………………….11

TÀI LIỆU THAM KHẢO: …………………………………………………………………………..11

3. Tiểu luận chính trị Mác – Lênin Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quy mô tích lũy tư bản

Đề tài: “Tiểu luận Kinh tế chính trị Mác – Lênin Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quy mô tích lũy tư bản. Ý nghĩa lý luận và thực tế. Liên hệ vấn đề tích lũy vốn cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay”.

Mục lục tiểu luận: 

PHẦN 1: MỞ ĐẦU 3

1.1 Giới thiệu 3

1.2 Phương pháp nghiên cứu. 3

1.3 Phạm vi, đối tượng nghiên cứu. 3

 1. PHẦN 2: NỘI DUNG 4

2.1 Tích luỹ tư bản và các nhân tố ảnh hưởng đến tích lũy tư bản 4

2.1.1 Bản chất của tích lũy tư bản. 4

2.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến quy mô tích lũy tư bản 4

2.1.3 Hệ quả, tính quy luật chung của tích lũy tư bản. 7

2.1.4 Ý nghĩa lý luận và thực tiễn 8

2.2 Liên hệ việc tăng quy mô tích luỹ vốn cho CNH-HĐH của Việt

Nam hiện nay. 10

2.2.1 Thực trạng vốn ở Việt Nam 10

2.2.2 Giải pháp gia tăng quy mô tích lũy tư bản trong thời kỳ cuộc

cách mạng công nghiệp 4.0. 11

III. PHẦN 3: KẾT LUẬN 14

Phụ lục 15

Để biết thêm chi tiết cách làm bài tiểu luận triết học 1 cách hoàn chỉnh. Tham khảo ngay bài viết: Hướng Dẫn Cách Làm Tiểu Luận Triết Học Chi Tiết Từ A – Z

4. Tiểu luận chính trị Mác – Lênin Chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đề tài: “Tiểu luận Kinh tế chính trị Mác – Lênin Chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Cơ sở lý luận và thực tiễn ở Việt Nam”.

Mục lục tiểu luận: Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” nhận được ủng hộ tích cực. Đang có sự tập trung và lãnh đạo đồng bộ để thực hiện hiệu quả Chương trình giảm nghèo và Đề án giảm nghèo giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu là xóa đói giảm nghèo, thể hiện lòng tương thân tương ái và tinh thần đoàn kết, đồng thời đóng góp vào phát triển đất nước.

5. Tiểu luận chính trị Mác-Lênin – Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài: “Tiểu luận kết thúc học phần môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin – Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh”

Mục lục của tiểu luận:

MỤC LỤC

 1. Bản chất của giá trị hàng hóa 1
 2. Nội dung, yêu cầu của quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hóa 1

2.1. Nội dung của quy luật giá trị 1

2.2. Yêu cầu của quy luật giá trị 1

 1. Sự vận dụng quy luật giá trị trong sản xuất và trao đổi hàng hóa 2

3.1. Trong lĩnh vực sản xuất 2

3.2. Trong lĩnh vực lưu thông 3

6. Tiểu luận chính trị học đại cương Quan hệ biện chứng giữa chính trị và kinh tế trong công cuộc đổi mới hiện nay

Đề tài: “Tiểu luận kết thúc học phần Chính trị học đại cương Quan hệ biện chứng giữa chính trị và kinh tế trong công cuộc đổi mới hiện nay”

Mục lục của tiểu luận: Bài tiểu luận sẽ tập trung vào việc hiểu rõ khái niệm kinh tế và chính trị, phân tích mối quan hệ giữa chính trị và kinh tế trong đổi mới, xem xét quan điểm của Hồ Chí Minh về mối quan hệ này, và áp dụng vào quá trình phát triển đất nước hướng tới Xã hội chủ nghĩa. Cuối cùng, bài viết sẽ đề xuất các giải pháp để tăng cường vai trò của mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị, hướng đến định hình Xã hội chủ nghĩa.

7. Tiểu luận chính trị và phát triển xã hội – con đường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

Đề tài: “Tiểu luận Chính trị và phát triển xã hội – con đường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta”

Mục lục bài tiểu luận: 

Mở đầu 1

Chương 1: Phát triển và mối quan hệ chính trị và phát triển xã hội 2

1.1. Phát triển xã hội – cách tiếp cận 2

1.1.1. Phát triển 2

1.1.2. Phương pháp tiếp cận của chính trị học về phát triển 3

1.3. Những nội dung cơ bản của chính trị và phát triển xã hội 5

Chương 2: Đổi mới nhận thức về con đường phát triển xã hội theo

định hướng XHCN ở nước ta 10

2.1. Bối cảnh 21

2.2. Các nội dung đổi mới nhận thức về con đường phát triển đất nước

theo định hướng XHCN 11

2.2.1. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội 11

2.2.2. Xây dựng thể chế nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì

dân 13

2.2.3. Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của mặt trận và các

đoàn thể chính trị xã hội. Từng bước xây dựng xã hội công dân. 15

2.2.4. Phát triển dân chủ và dân chủ hoá xã hội, bảo đảm cho sự phát

triển bền vững 18

Kết luận 19

Danh mục tài liệu tham khảo 21

Luận Văn Việt tự hào với dịch vụ làm tiểu luận thuê trọn gói chất lượng với giá cả hợp lý. Hãy để chúng tôi giúp bạn hoàn thành tiểu luận đảm bảo chất lượng và tuân thủ thời hạn giao bài.

8. Tiểu luận chính trị học đại cương lý luận về mối quan hệ giữa chính trị và kinh tế

Đề tài: “Tiểu luận Chính trị học đại cương Lý luận về mối quan hệ giữa chính trị và kinh tế, liên hệ với nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam hiện nay”

Mục lục bài tiểu luận

Bìa giới thiệu……………………………………………………………………1

MỞ ĐẦU………………………………………………………………………..3

 1. Tính cấp thiết của đề tài………………………………………………….3
 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu……………………………………….3
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu………………………………………..4
 4. Phương pháp nghiên cứu …………………………………………………4
 5. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài……………………………………5

NỘI DUNG

Phần 1: Lý luận ………………………………………………………………….6

1.1. Khái niệm kinh tế, chính trị ………………………………………………6

1.2. Mối quan hệ chính trị – kinh tế theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin

……………………………………………………………………………………7

Phần 2: Liên hệ thực tiễn vấn đề đổi mới phát triển nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam……………………………………………..12

KẾT LUẬN ……………………………………………………………………..20

MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………22

9. Tiểu luận chính trị – Luật Thực trạng ùn tắc giao thông đô thị, nguyên nhân và những giải pháp

Đề tài: “Tiểu luận Chính trị – Luật Thực trạng ùn tắc giao thông đô thị, nguyên nhân và những giải pháp”

Mục lục tiểu luận:

MỤC LỤC

BẢNG PHÂN CÔNG ……………………………………………………………………… i

MỤC LỤC ………………………………………………………………………………………………….. ii

DANH MỤC HÌNH ẢNH ………………………………………………………………………….. iii

MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………. 1

NỘI DUNG ………………………………………………………………………………………… 3

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ TRIẾT HỌC ……………………………………………………… 3

1.1 Khái niệm nguyên nhân kết quả …………………………………………………… 3

1.2 Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả ……………………….. 3

1.2.1 Nguyên nhân sản sinh ra kết quả …………………………………………… 3

1.2.2 Sự thay đổi vị trí của nguyên nhân kết quả …………………………………….. 4

1.3 Phân loại nguyên nhân ………………………………………………………………….. 4

1.4 Ý nghĩa phương pháp luận ……………………………………………………. 4

CHƯƠNG 2. VẬN DỤNG CƠ SỞ TRIẾT HỌC VỀ VẤN ĐỀ THỰC TRẠNG ÙN

TẮC GIAO THÔNG ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM …………………………………………………… 6

2.1 Hiện trạng ùn tắc giao thông ở các đô thị điển hình là TPHCM và Hà Nội …. 6

2.2 Tác động tiêu cực của vấn đề ùn tắc giao thông ở các đô thị ……………………….. 7

2.2.1 Tác động về kinh tế ……………………………………………………………….. 7

2.2.2 Tác động về môi trường ………………………………………………………………………… 8

2.2.2.1 Ô nhiễm không khí ……………………………………………………………………………. 9

2.2.2.2 Ô nhiễm tiếng ồn …………………………………………………………………………….. 10

2.2.3 Tác động về xã hội ………………………………………………………………………… 10

2.2.3.1 Tác động về sức khỏe …………………………………………………………………. 10

2.2.3.2 Tác động về chất lượng cuộc sống …………………………………………………….. 12

2.3 Nguyên nhân gây ra ùn tắc giao thông đô thị ………………………………………….. 13

2.3.1 Nguyên nhân chủ quan ……………………………………………………………………….. 13

2.3.2 Nguyên nhân khách quan …………………………………………………………….. 14

2.4 Các giải pháp để cải thiện thực trạng ùn tắc giao thông ở các đô thị hiện nay ..15

2.4.1 Giải pháp tối ưu …………………………………………………………………………………. 16

2.4.2 Giải pháp nâng cao …………………………………………………………………………….. 20

KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………. 26

TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………………………. 27

10. 100 đề tài tiểu luận chính trị

Đề tài tiểu luận môn chính trị

Dưới đây là một danh sách 100 đề tài tiểu luận chính trị mà bạn có thể xem xét:

 1. Tầm quan trọng của chính trị đối ngoại trong thế giới hiện đại.
 2. Những ảnh hưởng của chính trị xã hội đối với phát triển kinh tế.
 3. So sánh giữa các hệ thống chính trị: Dân chủ và Độc tài.
 4. Chính trị và ảnh hưởng của truyền thông đại chúng.
 5. Nhiệm vụ và vai trò của quốc hội trong hệ thống chính trị.
 6. Tầm quan trọng của giáo dục chính trị trong xã hội.
 7. Chính trị đối với quyền con người và công lý xã hội.
 8. Phân tích quan hệ chính trị-giáo dục trong ngữ cảnh quốc tế.
 9. Đánh giá vai trò của các tổ chức quốc tế trong chính trị thế giới.
 10. Chính trị và sự phát triển bền vững.
 11. Nhiệm vụ của phụ nữ trong chính trị đương đại.
 12. Tác động của biến đổi khí hậu đối với chính trị quốc tế.
 13. Chính trị và thách thức của an ninh quốc gia.
 14. Chính trị và vai trò của tư duy lập pháp.
 15. Nền chính trị đa đảng và ổn định xã hội.
 16. Những hệ quả của xung đột chính trị đối với an ninh toàn cầu.
 17. Chính trị và quản lý nguồn lực tự nhiên.
 18. Tác động của toàn cầu hóa chính trị đối với kinh tế quốc gia.
 19. Chính trị và thách thức của di cư đối với các quốc gia.
 20. Quyền lực chính trị và đối thoại xã hội.
 21. Sự phát triển của chính trị nữ tại các quốc gia phát triển.
 22. Tính bền vững của các hệ thống chính trị truyền thống.
 23. Nhiệm vụ của trí tuệ nhân tạo trong chính trị đương đại.
 24. Sự liên kết giữa chính trị và pháp luật.
 25. Chính trị và sự xuất hiện của các chủ thể phi truyền thống.
 26. Những biến đổi trong chính trị quốc tế sau Chiến tranh Lạnh.
 27. Chính trị và tác động của cách mạng công nghiệp 4.0.
 28. Sự đa dạng chính trị và vai trò của các phong trào nhóm người.
 29. Chính trị và quyền lực của các tập đoàn đa quốc gia.
 30. Tầm quan trọng của lãnh đạo chính trị trong phát triển quốc gia.
 31. Nhiệm vụ của các tổ chức phi chính phủ trong hỗ trợ chính trị.
 32. Chính trị và thách thức của biến đổi dân số.
 33. Quan hệ chính trị-giao thông vận tải và phát triển kinh tế.
 34. Chính trị và thách thức của quyền lực trí tuệ nhân tạo.
 35. Sự ảnh hưởng của chính trị xã hội đối với quyền lực giáo dục.
 36. Chính trị và thách thức của bạo lực xã hội.
 37. Vai trò của các tổ chức phi lợi nhuận trong chính trị.
 38. Chính trị và ảnh hưởng của các phong trào văn hóa.
 39. Nhiệm vụ của chính trị đối với bảo vệ môi trường.
 40. Chính trị và ảnh hưởng của các nguy cơ an ninh toàn cầu.
 41. Sự phát triển của chính trị xanh và ý nghĩa toàn cầu.
 42. Chính trị và tầm quan trọng của quyền lực truyền thông.
 43. Nhiệm vụ của chính trị trong việc giải quyết xung đột xã hội.
 44. Chính trị và tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
 45. Nhiệm vụ của pháp luật chính trị trong bảo vệ quyền công dân.
 46. Chính trị và tầm quan trọng của nhận thức cộng đồng.
 47. Sự ảnh hưởng của chính trị đối với chuẩn mực đạo đức xã hội.
 48. Chính trị và vai trò của người tiêu dùng trong thị trường.
 49. Tác động của chính trị đối với phát triển bền vững.
 50. Chính trị và vai trò của tâm lý xã hội trong quyết định chính trị.
 51. Sự ảnh hưởng của chính trị đối với quan hệ quốc tế.
 52. Chính trị và ảnh hưởng của các nhóm lợi ích đặc biệt.
 53. Nhiệm vụ của chính trị trong việc đối phó với khủng bố.
 54. Chính trị và vai trò của công dân trong quyết định chính trị.
 55. Tác động của chính trị đối với sự đoàn kết quốc gia.
 56. Chính trị và ảnh hưởng của quan hệ lao động.
 57. Nhiệm vụ của chính trị trong bảo vệ quyền lực pháp luật.
 58. Chính trị và tác động của thương mại quốc tế.
 59. Sự đa dạng chính trị và ảnh hưởng của văn hóa địa phương.
 60. Chính trị và tầm quan trọng của công bằng xã hội.
 61. Tác động của chính trị đối với sự phát triển kinh tế bền vững.
 62. Chính trị và ảnh hưởng của phong trào xã hội.
 63. Nhiệm vụ của chính trị trong quản lý dòng tiền và tài chính.
 64. Chính trị và vai trò của các doanh nghiệp trong xã hội.
 65. Tác động của chính trị đối với sự biến đổi của công nghiệp.
 66. Chính trị và ảnh hưởng của người lao động tự do.
 67. Nhiệm vụ của chính trị trong quản lý tài nguyên tự nhiên.
 68. Chính trị và vai trò của pháp luật quốc tế.
 69. Tác động của chính trị đối với sự phân phối của nguồn lực.
 70. Chính trị và ảnh hưởng của sự phổ cập công nghệ.
 71. Sự đa dạng chính trị và nhiệm vụ của các tổ chức phi lợi nhuận.
 72. Chính trị và ảnh hưởng của quyền lực tư bản.
 73. Nhiệm vụ của chính trị trong bảo vệ quyền lực của các bộ lạc.
 74. Chính trị và tác động của nguyên tắc giáo dục.
 75. Tác động của chính trị đối với sự đổi mới và sáng tạo.
 76. Chính trị và vai trò của trí tuệ nhân tạo trong quyết định.
 77. Nhiệm vụ của chính trị trong bảo vệ các giá trị văn hóa.
 78. Chính trị và tác động của thay đổi khí hậu.
 79. Sự ảnh hưởng của chính trị đối với quyền lực nghệ sĩ.
 80. Chính trị và ảnh hưởng của quan hệ tôn giáo.
 81. Nhiệm vụ của chính trị trong giáo dục về quyền lực.
 82. Chính trị và vai trò của người tiêu dùng trong thị trường.
 83. Tác động của chính trị đối với sự phát triển của quyền lực phụ nữ.
 84. Chính trị và ảnh hưởng của văn hóa đô thị.
 85. Nhiệm vụ của chính trị trong bảo vệ quyền lực của cộng đồng LGBT.
 86. Chính trị và tác động của sự biến đổi kỹ thuật số.
 87. Sự ảnh hưởng của chính trị đối với quyền lực văn hóa dân dụ.
 88. Chính trị và ảnh hưởng của nguồn năng lượng tái tạo.
 89. Nhiệm vụ của chính trị trong giáo dục về quyền lực trí tuệ nhân tạo.
 90. Chính trị và tác động của biến đổi dân số.
 91. Tác động của chính trị đối với sự cân bằng giữa công lý và tự do.
 92. Chính trị và ảnh hưởng của sự nổi lên của chính phủ điện tử.
 93. Nhiệm vụ của chính trị trong bảo vệ quyền lực của người tàn tật.
 94. Chính trị và vai trò của công dân trong quyết định chính trị.
 95. Tác động của chính trị đối với sự phát triển kinh tế bền vững.
 96. Chính trị và ảnh hưởng của phong trào xã hội.
 97. Nhiệm vụ của chính trị trong quản lý dòng tiền và tài chính.
 98. Chính trị và vai trò của các doanh nghiệp trong xã hội.
 99. Tác động của chính trị đối với sự biến đổi của công nghiệp.
 100. Chính trị và ảnh hưởng của người lao động tự do.

Như vậy, bài tiểu luận chính trị có thể nghiên cứu nhiều lĩnh vực khác nhau như cơ cấu tổ chức chính trị, chính trị đối ngoại, ảnh hưởng của chính trị đối với kinh tế, giao thoa giữa chính trị và văn hóa, vấn đề môi trường, và tiến triển công nghệ. Luận Văn Việt hy vọng rằng, với 10 bài mẫu tiểu luận chính trị và 100 đề tài đa dạng, bạn sẽ dễ dàng lựa chọn được đề tài phù hợp cho nghiên cứu của mình. Chúc bạn thành công trong quá trình nghiên cứu và viết tiểu luận của mình!

0/5 (0 Reviews)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan