Hướng Dẫn Cách Làm Tiểu Luận Triết Học Chi Tiết Từ A – Z

5/5 - (1 bình chọn)

Tiểu luận triết học bao gồm triết học chính trị, triết học đạo đức, triết học khoa học, triết học tôn giáo, và nhiều lĩnh vực khác. Để giúp sinh viên biết cách viết một bài luận Luận Văn Việt sẽ hướng dẫn cách làm tiểu luận triết học để bạn trình bày ý tưởng và viết bài tiểu luận hoàn chỉnh. Chúc bạn thành công!

Mục lục Ẩn

1. Tiểu luận triết học là gì?

Tiểu luận triết học là một bài luận nghiên cứu và phân tích các vấn đề triết học, lý thuyết triết học, hoặc các quan điểm triết học về một chủ đề cụ thể. Tiểu luận này thường được viết dưới dạng bài luận học thuật và có mục tiêu chính là khám phá, phân tích, và đưa ra lập luận về các vấn đề triết học cụ thể.

Tiểu luận triết học là gì?

Một tiểu luận triết học thường bao gồm việc tìm hiểu các quan điểm của các triết gia, phân tích các lý thuyết triết học, hoặc đặt ra các câu hỏi nghiên cứu triết học liên quan đến chủ đề đã chọn. Nó có thể đòi hỏi việc tìm hiểu kỹ lưỡng về triết học và lý thuyết triết học, trình bày lập luận dựa trên các quan điểm của các triết gia nổi tiếng hoặc đặt ra những lý luận mới dựa trên quan điểm cá nhân.

2. Xác định chủ đề và mục tiêu

2.1. Chọn một chủ đề triết học cụ thể

Triết học đã phát triển theo nhiều trường phái và thời kỳ khác nhau trong lịch sử, bao gồm triết học Mác – Lênin, phương Đông, phương Tây, Trung Đại, cổ đại, và nhiều khía cạnh khác. Dưới đây, Luận Văn Việt sẽ liệt kê một số chủ đề và trường phái triết học quan trọng:

Triết học Mác – Lênin:

 • Triết học chính trị: Tập trung vào lý luận chính trị và xã hội của Mác và Lênin, cũng như triết lý tư tưởng chính trị của họ.

Triết học Phật giáo:

 • Triết học tôn giáo: Bao gồm triết lý về đạo đức, tôn thờ, và tư tưởng tôn giáo liên quan đến Phật giáo.

Triết học Phương Đông:

 • Triết học tôn giáo Đông Á: Bao gồm triết lý Phật giáo, Đạo giáo và Confucianism.
 • Triết học Đạo Đức: Tập trung vào triết lý về đạo đức và đạo lý trong triết học Phương Đông.

Triết học Phương Tây:

 • Triết học cổ điển Phương Tây: Bao gồm triết lý Hy Lạp cổ điển của Plato và Aristotle.
 • Triết học hiện đại Phương Tây: Tập trung vào triết lý thời kỳ hiện đại, bao gồm chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa phân tách.
 • Triết học đương đại Phương Tây: Bao gồm triết lý hiện đại và triết lý đương đại, như chủ nghĩa phân loại và triết lý xã hội hiện đại.

Triết học Hồ Chí Minh:

 • Triết học chính trị và xã hội: Tập trung vào triết lý của Hồ Chí Minh liên quan đến cách mạng và xã hội Việt Nam.

Triết học hiện đại:

 • Triết học hiện đại: Tập trung vào triết lý của các triết gia hiện đại như Kant, Hegel, và triết gia khác từ thế kỷ 19
 • Triết học chủ nghĩa hiện thực (Pragmatism): Bao gồm triết học của William James và John Dewey, tập trung vào giá trị thực tiễn và kết quả thực tế.
 • Triết học phân tích (Analytic Philosophy): Bao gồm triết lý của Ludwig Wittgenstein, Bertrand Russell và các triết gia khác, tập trung vào phân tích ngôn ngữ và lý thuyết logic.
 • Triết học phụ nữ (Feminist Philosophy): Tập trung vào triết lý về giới tính và các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới và quyền phụ nữ.
 • Triết học Hậu cận thống kê (Post-structuralism): Bao gồm triết lý của Michel Foucault, Jacques Derrida và các triết gia khác, tập trung vào phân tích cấu trúc xã hội và ngôn ngữ.

Triết học cổ điển:

 • Triết học Hy Lạp cổ điển: Bao gồm triết lý của Plato và Aristotle, với tập trung vào đạo đức, tri thức và chính trị.
 • Triết học La Mã cổ điển: Bao gồm triết lý của Cicero, Seneca và các triết gia khác từ thời kỳ La Mã cổ điển.
 • Triết học Trung Đại: Tập trung vào triết lý của thời kỳ Trung Đại, bao gồm triết học Kitô giáo và triết học Hồi giáo.
 • Triết học Đông Á cổ điển: Bao gồm triết lý của Đạo giáo, Confucianism và Phật giáo trong triết học phương Đông. 

2.2. Xác định mục tiêu của tiểu luận

Xác định mục tiêu của một tiểu luận triết học là bước quan trọng trong quá trình nghiên cứu và viết. Dưới đây là cách bạn có thể thực hiện điều này:

Nghiên cứu rộng rãi về chủ đề: Trước khi xác định mục tiêu cụ thể, bạn nên nghiên cứu rộng rãi về chủ đề mà bạn quan tâm. Điều này giúp bạn hiểu rõ ngữ cảnh, lịch sử và các quan điểm liên quan đến chủ đề triết học.

Xác định vấn đề nghiên cứu: Sau khi bạn đã nắm vững chủ đề, hãy xác định một vấn đề cụ thể mà bạn muốn nghiên cứu. Hãy đặt câu hỏi nghiên cứu mà bạn muốn trả lời thông qua tiểu luận của mình.

Xác định mục tiêu chung: Xác định mục tiêu chung của tiểu luận. Mục tiêu chung nên phản ánh mục đích tổng quan của bạn trong việc nghiên cứu vấn đề này. 

 • Ví dụ: “Mục tiêu của tiểu luận này là tìm hiểu và phân tích triết học của Immanuel Kant về đạo đức và tư tưởng về tự do.”

Chia nhỏ mục tiêu: Dựa trên mục tiêu chung, hãy chia nhỏ nó thành các mục tiêu cụ thể hơn. Mục tiêu cụ thể sẽ giúp bạn tập trung vào các khía cạnh cụ thể của vấn đề nghiên cứu. Ví dụ: 

 • Đánh giá triết học đạo đức của Kant. 
 • Phân tích quan điểm về tự do của Kant. 3. So sánh triết học của Kant với triết học của các triết gia khác.

Số hóa mục tiêu: Đặt ra những mục tiêu cụ thể, đo lường được, để đảm bảo rằng bạn có thể đánh giá mức độ hoàn thành của mục tiêu đó. 

Ví dụ: “Phân tích ít nhất ba tác phẩm của Immanuel Kant về đạo đức.”

Xác định phạm vi nghiên cứu: Mô tả rõ ràng về những gì sẽ được bao gồm và không được bao gồm trong tiểu luận.

Đảm bảo khả thi: Đảm bảo rằng mục tiêu của bạn có thể đạt được dựa trên tài liệu và thời gian có sẵn cho tiểu luận.

Liên kết mục tiêu với câu hỏi nghiên cứu: Đảm bảo rằng mục tiêu của bạn liên quan trực tiếp đến câu hỏi nghiên cứu mà bạn đã đặt ra. Mục tiêu nên giúp trả lời các câu hỏi nghiên cứu.

2.3. Đặt câu hỏi nghiên cứu

Đặt ra câu hỏi nghiên cứu chính mà bạn muốn trả lời thông qua tiểu luận. Câu hỏi nghiên cứu nên làm rõ mục tiêu và phạm vi của nghiên cứu của bạn.

 • Số hóa câu hỏi: Cố gắng biến câu hỏi nghiên cứu thành câu hỏi cụ thể và có thể đo lường được. Điều này giúp bạn xác định cách thu thập dữ liệu và đánh giá kết quả nghiên cứu.
 • Liên kết câu hỏi với mục tiêu: Đảm bảo rằng câu hỏi nghiên cứu có liên quan trực tiếp đến mục tiêu chung của bạn trong tiểu luận.
 • Xác định lỗ hổng tri thức: Tìm các lỗ hổng hoặc vấn đề mà bạn cảm thấy còn chưa được khám phá hoặc đã được nghiên cứu không đầy đủ. Điều này có thể là điểm xuất phát để đặt câu hỏi nghiên cứu.

3. Tìm hiểu và nghiên cứu

3.1. Thu thập tài liệu và nguồn thông tin

Sử dụng thư viện, cơ sở dữ liệu trực tuyến, sách, bài báo, và nghiên cứu trước để đầy đủ thông tin.

 • Thư viện và cơ sở dữ liệu: Bắt đầu bằng việc truy cập các thư viện, cơ sở dữ liệu trực tuyến, và nguồn thông tin triết học. Sử dụng thư viện của trường học hoặc thư viện công cộng, cũng như cơ sở dữ liệu như JSTOR, Google Scholar và ProQuest.
 • Sách và bài báo: Tìm và đọc các sách, bài báo, và tạp chí triết học liên quan đến chủ đề của bạn. Đảm bảo tập trung vào những nguồn có uy tín và tác giả có nền tảng triết học đáng tin cậy.
 • Nghiên cứu trước: Tìm hiểu về nghiên cứu trước đây về chủ đề của bạn. Xem xét các tiểu luận triết học trước đây và xác định những điểm mạnh và yếu của họ.
 • Tài liệu gốc: Nếu có khả năng, hãy nghiên cứu tài liệu gốc bằng việc tham gia vào các tài liệu, hồ sơ hoặc nguồn thông tin trực tiếp, như các văn bản triết học gốc.

3.2. Đánh giá và lựa chọn tài liệu phù hợp

Kiểm tra uy tín, nguồn gốc, phù hợp với chủ đề, và thời gian xuất bản của tài liệu.

 • Đánh giá nguồn gốc uy tín của tài liệu: Xem xét ai là tác giả, nơi xuất bản, và cơ hội kiểm chứng.
 • Phù hợp với chủ đề: Chọn tài liệu mà liên quan trực tiếp đến chủ đề của bạn và cung cấp thông tin hữu ích cho nghiên cứu.
 • Xem xét thời điểm xuất bản của tài liệu: Trong triết học, các tác phẩm cổ điển có giá trị lâu dài, nhưng cũng cần xem xét các tài liệu hiện đại để đánh giá các quan điểm và phân tích mới nhất.

3.3. Xác định các lý thuyết và quan điểm liên quan

Tìm hiểu về lý thuyết và quan điểm triết học liên quan đến chủ đề của bạn để xây dựng nền tảng cho nghiên cứu.

 • Lý thuyết triết lý của các triết gia nổi tiếng hoặc các trường phái triết học cụ thể.
 • Tìm hiểu về các quan điểm và tranh luận đang diễn ra trong lĩnh vực triết học của bạn. Điều này có thể dựa trên các cuộc tranh luận hiện tại và các quan điểm đối lập.

4. Lập kế hoạch viết tiểu luận triết học

4.1. Xác định cấu trúc bài tiểu luận triết học

Cấu trúc bài tiểu luận triết học thường sẽ phụ thuộc vào mục tiêu và đặc điểm của nghiên cứu của bạn, dưới đây là cấu trúc bài tiểu luận triết học:

Giới thiệu:

 • Đặt vấn đề nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu chính.
 • Nêu rõ mục tiêu và phạm vi của tiểu luận.
 • Giới thiệu ngắn gọn về các lý thuyết hoặc quan điểm chính mà bạn sẽ xem xét.

Tổng quan về tài liệu:

 • Đánh giá nghiên cứu trước về chủ đề và nhấn mạnh chủ đề bạn tập trung nghiên cứu.

Nêu cơ sở lý thuyết và phân tích:

 • Trình bày các lý thuyết và quan điểm liên quan đến chủ đề.
 • Phân tích và so sánh các quan điểm khác nhau.
 • Đặt ra lập luận và bằng chứng để ủng hộ quan điểm của bạn.

Phương pháp nghiên cứu:

 • Miêu tả phương pháp nghiên cứu của bạn, quá trình thu thập dữ liệu hoặc thực hiện thí nghiệm.
 • Trình bày kết quả nghiên cứu và phân tích dưới góc độ triết học.

Kết quả và thảo luận:

 • Tóm tắt kết quả của nghiên cứu và giải thích ý nghĩa của chúng.
 • Nêu hạn chế của nghiên cứu và những liên quan đến câu hỏi nghiên cứu ban đầu.

Kết luận:

 • Tóm tắt câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu.
 • Đánh giá đóng góp của tiểu luận và đề xuất hướng nghiên cứu tương lai.

Tài liệu tham khảo:

 • Liệt kê tất cả các nguồn tài liệu mà bạn đã tham khảo trong tiểu luận theo định dạng tham khảo chính xác.

4.2. Tạo dàn bài tiểu luận triết học

Tạo dàn bài tiểu luận triết học là một bước quan trọng để tổ chức nội dung và lập kế hoạch cho việc viết. Dàn bài giúp bạn đảm bảo rằng tiểu luận có cấu trúc logic và tuân theo một luồng ý rõ ràng. Dưới đây là một ví dụ về cách tạo dàn bài cho tiểu luận triết học:

 1. Giới thiệu
 2. Đặt vấn đề nghiên cứu
 3. Câu hỏi nghiên cứu
 4. Mục tiêu và phạm vi của tiểu luận
 5. Tổng quan ngắn gọn về các lý thuyết và quan điểm chính
 6. Tổng quan về tài liệu
 7. Đánh giá nghiên cứu trước
 8. Đánh giá yếu điểm của các nghiên cứu trước
 9. Tầm quan trọng của tiểu luận trong ngữ cảnh triết học hiện tại

III. Lý thuyết và phân tích

 1. Triết lý hoặc quan điểm 1 (Tên triết gia 1)
 2. Phân tích lý thuyết và quan điểm của triết gia 1
 3. Ưu điểm và hạn chế
 4. Triết lý hoặc quan điểm 2 (Tên triết gia 2)
 5. Phân tích lý thuyết và quan điểm của triết gia 2
 6. Ưu điểm và hạn chế
 7. So sánh và đối chiếu giữa các lý thuyết và quan điểm
 8. Tìm điểm tương đồng và khác biệt
 9. Xác định các phân khúc của cuộc tranh luận triết học
 10. Phần thực hiện nghiên cứu (nếu áp dụng)
 11. Phương pháp nghiên cứu
 12. Mô tả quá trình nghiên cứu
 13. Cách thu thập dữ liệu hoặc thực hiện thí nghiệm
 14. Kết quả nghiên cứu
 15. Trình bày các kết quả
 16. Phân tích kết quả từ góc độ triết học
 17. Kết quả và thảo luận
 18. Tóm tắt kết quả nghiên cứu
 19. Ý nghĩa của kết quả
 20. Bàn luận về hạn chế của nghiên cứu
 21. Mối quan hệ giữa kết quả và câu hỏi nghiên cứu ban đầu
 22. Kết luận
 23. Tóm tắt câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu
 24. Đánh giá đóng góp của tiểu luận
 25. Đề xuất hướng nghiên cứu tương lai

VII. Tài liệu tham khảo

Liệt kê tất cả các nguồn tài liệu mà bạn đã tham khảo trong tiểu luận theo định dạng tham khảo chính xác.

5. Tiến hành làm tiểu luận triết học

Cách làm tiểu luận triết học

5.1. Mở đầu bài viết tiểu luận triết học

 • Trình bày vấn đề và câu hỏi nghiên cứu: Bắt đầu tiểu luận bằng cách đặt ra vấn đề cụ thể mà bạn đang nghiên cứu. Giải thích tại sao vấn đề này quan trọng và đưa ra câu hỏi nghiên cứu mà bạn sẽ trả lời trong tiểu luận.
 • Giới thiệu các lý thuyết cơ bản liên quan đến chủ đề: Đưa ra một tổng quan về các lý thuyết cơ bản hoặc quan điểm triết học liên quan đến chủ đề của bạn. Nêu rõ những khía cạnh triết học mà bạn sẽ xem xét trong tiểu luận.

5.2. Phần chính làm bài tiểu luận triết học

 • Trình bày lý luận và bằng chứng: Trình bày lý luận của bạn dựa trên các lý thuyết và quan điểm triết học. Bổ sung bằng chứng, ví dụ và dẫn chứng để ủng hộ lập luận của bạn.
 • Thảo luận về các quan điểm và tranh luận: Bàn luận về các quan điểm khác nhau trong lý thuyết hoặc triết lý về chủ đề. Trình bày các tranh luận và phân tích chứng từ nhiều góc độ.
 • Hiện thực hóa lý thuyết bằng ví dụ cụ thể: Sử dụng ví dụ cụ thể hoặc trường hợp để minh họa và hiện thực hóa lý thuyết. Giúp độc giả hiểu cách lý thuyết áp dụng vào thực tế.

5.3. Kết luận

 • Tóm tắt điểm quan trọng của tiểu luận: Tóm tắt những điểm quan trọng và lập luận chính mà bạn đã trình bày trong tiểu luận.
 • Trả lời câu hỏi nghiên cứu: Đưa ra câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu mà bạn đã đặt ra ở phần mở đầu.
 • Đề xuất hướng nghiên cứu tương lai: Nêu ra những hướng nghiên cứu tiềm năng hoặc câu hỏi mở rộng mà người đọc có thể theo đuổi sau khi đọc tiểu luận của bạn.

5.4. Chỉnh sửa

 • Kiểm tra cấu trúc và logic của tiểu luận: Đảm bảo rằng tiểu luận có một cấu trúc logic và mạch lạc, các phần được sắp xếp một cách hợp lý.
 • Chỉnh sửa ngữ pháp và lỗi chính tả: Rà soát tiểu luận để sửa lỗi ngữ pháp và chính tả. Đảm bảo rằng ngôn ngữ được sử dụng là chính xác và trôi chảy.
 • Đảm bảo tuân theo tiêu chuẩn định dạng và tài liệu tham khảo: Kiểm tra xem tiểu luận của bạn tuân theo đúng định dạng và kiểu trích dẫn (ví dụ: APA, MLA) và rằng tất cả tài liệu tham khảo được liệt kê đầy đủ và đúng cách.

5.5. Tạo danh mục tài liệu tham khảo

 • Liệt kê tất cả các nguồn tài liệu đã sử dụng: Liệt kê tất cả các sách, bài báo, bài viết, và tài liệu mà bạn đã tham khảo trong tiểu luận.
 • Tuân theo các quy tắc định dạng tham khảo: Đảm bảo rằng tất cả các nguồn tài liệu tham khảo được viết theo đúng định dạng tham khảo yêu cầu (ví dụ: APA, MLA).

5.6. Kiểm tra việc trích dẫn tài liệu và tổng thể bài tiểu luận

 • Đảm bảo rằng việc trích dẫn và sử dụng tài liệu của người khác đúng mực và trung thực
 • Tránh vi phạm quy tắc về vi phạm bản quyền
 • Cuối cùng, tổ chức lại tiểu luận và viết phần giới thiệu và kết luận lại để đảm bảo tính thống nhất và đồng nhất trong cả tiểu luận.
 • Kiểm tra lại và xem xét xem tiểu luận có đáp ứng mục tiêu ban đầu và câu hỏi nghiên cứu không.
 • Kết luận tổng quan về quá trình làm tiểu luận và tầm quan trọng của tiểu luận triết học trong nghiên cứu triết học.
 • Đính kèm danh mục tài liệu tham khảo cuối cùng và kiểm tra lại một lần nữa.

6. Cách làm tiểu luận triết học với 4 bước

6.1. Bước 1 – Lựa đề tài và xây dựng, hình thành đề cương

Xây dựng dàn bài tiểu luận triết học
Xây dựng dàn bài tiểu luận triết học
 • Xác định đề tài tiểu luận môn triết học 

Như đã được học thông qua bộ môn Triết học – Mác Lê nin, các bạn có thể nhận thức rằng thế giới xung quanh luôn hiện hữu, và nó tồn tại nhiều đề tài để xây dựng bài tiểu luận triết học. Tiểu luận triết học mác lênin thường bao gồm về lý thuyết và thực tiễn, cùng với đó là nguồn tài nguyên thông tin đa dạng và phong phú, phù hợp cho học viên  trong quá trình nghiên cứu cách làm tiểu luận triết học.

 • Xây dựng, hình thành đề cương

Cách làm bài tiểu luận triết học hiệu quả nhất đó chính là xây dựng và hình thành bao quát đề cương trước khi làm.

Bố cục càng chặt chẽ thì việc bạn xây dựng nhánh chi tiết trong đề cương sẽ trở nên dễ dàng và đầy đủ thông tin hơn. Cấu trúc bài tiểu luận triết học được xây dựng logic cũng khiến cho bài tiểu luận của bạn đạt chất lượng tốt hơn.

6.2. Bước 2 – Chuẩn bị tài liệu

Việc tìm kiếm và sử dụng tài liệu tham khảo cũng rất quan trọng trong cách làm bài tiểu luận triết học, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của bài luận. Nếu bạn bỏ qua bước này hoặc chuẩn bị sơ sài thì bài tiểu luận triết học mác lênin có khả năng không được đánh giá cao về chất lượng. Bước 2 sẽ được trang bị tốt hơn nếu bạn tham khảo 3 tài liệu sau :

Tài liệu tham khảo thích hợp cho bài tiểu luận triết học
Tài liệu tham khảo thích hợp cho bài tiểu luận triết học
 • Nhóm 1: Tài liệu liên quan đến chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác phẩm nổi tiếng và quý giá của nhân loại, được sử dụng hầu hết trong các giáo trình đại học tại Việt Nam. Được viết bởi những người đồng sáng lập chủ nghĩa Mác – Lênin, bao gồm : C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I. Lênin và vị lãnh tụ tài ba Hồ Chí Minh.

Bố cục bài tiểu luận triết học nên được tham khảo bởi nhóm tài liệu này vì nó mang tính thực tiễn cao, giá trị lịch sử sâu sắc, bên cạnh đó còn xây dựng tính khoa học và tính lý luận logic.

Tài liệu nhóm 1 phù hợp trong cơ sở lý luận, làm tăng tính thuyết phục và hợp lý cho bài tiểu luận triết học.

 • Nhóm 2: Tài liệu liên quan đến các văn kiện, nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam

Một trong những loại tài liệu quan trọng nhất được đề xuất trong bài hướng dẫn làm tiểu luận triết học. Nội dung tài liệu nhóm 2 mang tới ý nghĩa thực tiễn và ứng dụng thực tiễn chân thật, phù hợp cho sinh viên có thể sử dụng để làm tốt bài luận văn của mình.

Ứng dụng chủ nghĩa Mác – Lênin như giải quyết các tình huống đời sống, xã hội, văn hoá trong từng giai đoạn phát triển của mỗi thời kỳ được thực hiện thông qua các văn kiện hay nghị quyết của Đảng.

Tiểu luận môn triết học nên sử dụng nhóm tài liệu 2 này để bài luận có giá trị lý luận chính xác và thể hiện tính ứng dụng cao.

 • Nhóm 3: Tài liệu là các tạp chí lý luận, khoa học chuyên ngành

Nhóm tài liệu này là nơi sưu tầm các tạp chí như : Triết học, tạp chí khoa học xã hội, tạp chí của Đảng cộng sản, lý luận chính trị,…

Đây được xem như là một bản tổng hợp các báo cáo nghiên cứu đầy đủ của các nhà khoa học, xã hội nhân văn trong và ngoài đường.

Trên con đường hoàn thành bài tiểu luận triết học, các đề tài được nghiên cứu trong tạp chí mang lại ý nghĩa quan trọng và lớn lao đối với các học viên, vì vậy hãy biết tận dụng và sử dụng hợp lý các loại tài liệu này trong cách làm bài tiểu luận triết học. 

Trong lần đầu hoàn thành một bài tiểu luận, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai sót. Để giải quyết đơn giản nhất, bạn nên nhờ đến sự giúp đỡ của những chuyên gia. Nổi bật lên là dịch vụ tại Luận Văn Việt với thuê viết tiểu luận giá rẻ hợp lý, kinh nghiệm 18 năm cùng 500 CTV chuyên viên trong và ngoài nước.

6.3. Bước 3 – Tiến hành nghiên cứu và viết bài tiểu luận triết học

Tiến hành nghiên cứu và viết bài tiểu luận 
Tiến hành nghiên cứu và viết bài tiểu luận

Bước cuối cùng trước khi hoàn thiện dàn bài tiểu luận triết học đó chính là tiến hành nghiên cứu. Khi cấu trúc bài tiểu luận triết học được chuẩn bị sẵn sàng cũng chính là lúc bắt tay vào hoàn thành bài tiểu luận. 

Bên cạnh đó, việc làm bài tiểu luận có tốt hay không còn phụ thuộc vào các yếu tố như tài liệu tham khảo, kiến thức học tập.

Hiểu biết bản thân qua những bài học thực tiễn, cách giải quyết tình huống, tư duy mạch lạc để đưa ra lý lẽ, luận điểm chính đáng để giải quyết vấn đề được đặt ra trong đề tài.

Một số hướng dẫn viết tiểu luận triết học để nhận được đánh giá cao đó chính là đảm bảo vấn đề trong bài cần logic và có cơ sở.

Tránh việc sử dụng trùng lặp nội dung trong cách trình bày tiểu luận ở nhiều đoạn, quan trọng hơn là các luận điểm cần bổ trợ và liên kết logic với nhau.

7. Yêu cầu khi viết bài tiểu luận

7.1. Nội dung

 • Liên quan đến môn học

Nội dung chính xuất hiện trong dàn bài tiểu luận triết học phải liên quan đến môn học mà bạn đang nghiên cứu, hoặc nếu bạn làm tiểu luận tốt nghiệp thì bắt buộc phải liên quan đến ngành học. Tiểu luận triết học phải mang tính giải đáp được vấn đề đặt ra, mở rộng và bổ sung thêm nhiều kiến thức chuyên môn, nâng cao.

Cách trình bày bài tiểu luận triết học thông thường được trình bày theo 4 chương:

 • Chương 1: Phần mở đầu
 • Chương 2: Cơ sở lý thuyết
 • Chương 3: Nội dung nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu
 • Chương 4: Kết quả, nhận xét, kết luận
 • Tài liệu tham khảo
 • Phụ lục ( nếu có )
 • Đưa ra ý kiến riêng

Để tăng chất lượng bài tiểu luận, tác giả cần đưa ra những ý kiến riêng, tầm nhìn riêng của mình về vấn đề khoa học được đề cập tới trong bài. Không nên chỉ dừng lại ở mức độ tổng hợp và tham khảo.

7.2. Trình bày

 • Khổ giấy: A4
 • Font chữ: Times New Roman.
 • Cỡ chữ: 13 hoặc 14 cm.
 • Dãn dòng: 1,5 line
Cách trình bày tiểu luận triết học
Cách trình bày tiểu luận triết học

Trên đây Luận Văn Việt đã hướng dẫn cách làm tiểu luận triết học bao gồm các bước quan trọng từ việc xác định mục tiêu, đặt câu hỏi nghiên cứu, thu thập tài liệu, đến việc viết và chỉnh sửa tiểu luận. Đồng thời bạn cũng nên chú ý đến tạo danh mục tài liệu tham khảo, trích dẫn tài liệu tham khảo. Chúc bạn thành công trong công việc viết tiểu luận của mình!

5/5 (1 Review)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan