Tải 10 Bài Tiểu Luận Chính Sách Tài Khóa & 100 Đề Tài Miễn Phí

Đánh giá

Tiểu luận về chính sách tài khóa tập trung khám phá hiệu quả của các biện pháp thuế, quản lý nợ công, chi tiêu của chính phủ, chính sách tiền tệ, và tài chính cá nhân… Dưới đây, Luận Văn Việt sẽ cung cấp 10 mẫu tiểu luận chính sách tài khóa và 100 đề tài đa dạng để hỗ trợ quá trình nghiên cứu và viết tiểu luận của bạn.

Tiểu luận chính sách tài khóa

1. Tiểu luận chính sách tài khóa của Việt Nam năm 2009

Đề tài: “Bài tiểu luận Chính sách tài khóa của Việt Nam năm 2009”.

Mục lục tiểu luận

 1. PHẦN MỞ ĐẦU
 2. MỤC ĐÍCH
 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU……………………………………………………..9
 4. Ý NGHĨA …………………………………………………………………………………………9

3.1. Ý nghĩa khoa học …………………………………………………………9

3.2. Ý nghĩa thực tiễn ……………………………………………………………………………11

 1. PHẦN NỘI DUNG
 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA ………………………………………4

1.1. Các khái niệm………………………………………………………………………………….4

1.2. Phân loại chính sách tài khóa …………………………………………………………………..5

1.2.1. Chính sách tài khóa mở rộng……………………………………………………5

1.2.2. Chính sách tài khóa thu hẹp ……………………………………………………………7

1.3. Các công cụ của chính sách tài khóa ………………………………………………….7

1.3.1. Chi tiêu của chính phủ………………………………………………………………………….8

1.3.2. Thuế…………………………………………………………….8

 1. THỰC TRẠNG – ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VIỆT NAM 2009…….9

2.1. Thực trạng nền kinh tế Việt Nam 2009………………………….10

2.2. Điều hành chính sách tài khóa năm 2009……………………………………….11

2.2.1. Giới thiệu chính sách kích cầu của Việt Nam năm 2009 ………12

2.2.2. Tác động của chính sách kích cầu năm 2009…………………..12

2.2.2.1Tác động tích cực…………………………………………………………………………..15

2.2.2.2Tác động tiêu cực……………………………………………………………………………..21

 1. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH ………………………………………………………….23

3.1. Thành tựa……………………………………………………………………………24

3.2. Hạn chế………………………………………………………………………………………….26

2. Tiểu luận chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ

Đề tài: “Tiểu luận chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ”.

Kết luận tiểu luận: Nghiên cứu về chính sách tài khóa và tiền tệ giúp sinh viên hiểu sâu về tình hình phát triển kinh tế Việt Nam và thách thức của việc phối hợp hai chính sách này. Đồng thời, nó làm nền tảng cho việc học tập chuyên sâu và chuẩn bị cho tương lai trong lĩnh vực kinh tế vĩ mô.

Luận Văn Việt tự hào về dịch vụ thuê viết tiểu luận giá rẻ trọn gói chất lượng, với giá cả hợp lý. Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn hoàn thành tiểu luận, cam kết chất lượng và đảm bảo tuân thủ thời hạn giao bài.

3. Tiểu luận chính sách tài khóa của Việt Nam đến năm 2010

Đề tài: “Tiểu luận chính sách tài khóa của Việt Nam đến năm 2010 – thực tiễn điều hành chính sách thuế để ngăn chặn đà suy giảm kinh tế Việt Nam thời gian vừa qua (2008-2009)”.

Tóm tắt tiểu luận: Để biện pháp thuế chống suy giảm kinh tế đạt hiệu quả, không chỉ cần xem xét điều chỉnh thuế mà còn cần nghiên cứu và triển khai các giải pháp kinh tế, tài chính khác một cách hiệu quả và đồng bộ. Các biện pháp này có mối liên hệ chặt chẽ, không thể tách rời nhau.

4. Tiểu luận chính sách tài khóa hay chính sách tiền tệ sẽ hiệu quả hơn với sự phát triển kinh tế tại các nước Nam Á

Đề tài: “Tiểu luận môn chính sách tài khóa hay chính sách tiền tệ sẽ hiệu quả hơn đối với sự phát triển kinh tế tại các nước Nam Á”.

Mục lục tiểu luận

 1. Giới thiệu……………………………………………………………………………………………1
 2. Cơ sở dữ liệu và phương pháp thực hiện…………………………………………………..4

2.1. Kiểm định nghiệm đơn vị trên số liệu dạng bảng (panel unit root tests)…….4

2.1.1. Levin, Lin và Chu ……………………………………………………………………………..5

2.1.2. Im, Pesaran, và Shin…………………………………………………………………………5

2.2. Kiểm định đồng liên kết: Phương pháp kiểm định ARLD Bounds…………….5

 1. Kết quả nghiên cứu……………………………………………………………………………7

3.1. Kiểm tra giả thuyết nghiệm đơn vị trên số liệu dạng bảng…………………………7

3.2. Mô hình ARDL lựa chọn độ trễ………………………………………………………………..8

 1. Kết luận……………………………………………………………………………………. 10

TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………………………………… 12

5. Tiểu luận chính sách tài khóa và tăng trưởng bằng chứng từ các nước Oced

Đề tài: “Tiểu luận chính sách tài khóa và tăng trưởng bằng chứng từ các nước Oced – Fiscal policy and growth evidence from Oecd countries”.

Mục lục tiểu luận: 

 1. Giới thiệu: ………………………………………………………………………… 3
 2. Lý thuyết dự đoán:………………………………………………………………………… 5
 3. Bằng chứng thực nghiệm hiện có :………………………………………………… 7
 4. Phương pháp luận thực nghiệm và kết quả:………………………………………. 7

4.1. Dữ liệu và phương pháp luận:………………………………………………………… 9

4.2. Kết quả thực nghiệm:………………………………………………………………………… 13

4.3 Kiểm định robustness:……………………………………………………………………….. 15

4.3.1 GDP ban đầu:……………………………………………………………………………………..16

4.3.2 Thay đổi kỳ 5 năm:………………………………………………………………….. 16

4.3.3. Ước tính biến công cụ:…………………………………………………………… 19

4.3.4. Phân loại lại các biến tài chính………………………………………………………… 20

 1. Kết luận :………………………………………………………………………………………… 22

6. Tiểu luận chính sách tài khóa và và tăng trưởng bằng chứng từ các nước OECD

Đề tài: “Tiểu luận chính sách tài khóa và tăng trưởng bằng chứng từ các nước OECD”.

Tóm tắt tiểu luận: Nhóm tác giả đề xuất xem xét lại nghiên cứu về mô hình tăng trưởng nội sinh, nhấn mạnh rằng nghiên cứu trước đây thường bỏ qua sai lệch liên quan đến thông số chưa hoàn chỉnh trong ràng buộc ngân sách chính phủ. Tác giả cho rằng sai lệch này ảnh hưởng đáng kể, và trong mô hình, thuế bóp méo giảm tăng trưởng, trong khi thuế không bóp méo và chi tiêu chính phủ cho sản xuất thúc đẩy tăng trưởng.

7. Tiểu luận chính sách tài khóa và tăng trưởng của Ả RẬP SAUDI

Đề tài: “Tiểu luận môn chính sách tài khóa và tăng trưởng của Ả RẬP SAUDI”.

Kết luận tiểu luận: Việc tăng chi tiêu chính phủ ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng GDP non-dầu ở Ả Rập Saudi, nhưng đối lập với ảnh hưởng của chi tiêu quân sự. Đề xuất cải thiện phân loại chi tiêu và đặt mục tiêu đầu tư công để hỗ trợ sản xuất phi dầu mỏ. Chính phủ đang nỗ lực mở rộng vai trò của khu vực tư và duy trì chính sách tài khóa thận trọng.

8. Tiểu luận chính sách tài khóa Việt Nam

Đề tài: “Tiểu luận chính sách tài khóa Việt Nam”.

Nội dung tiểu luận: 

Tiểu luận gồm các phần:

– PHẦN I: Tổng quan lý thuyết về chính sách tài khóa

– PHẦN II: Thực trạng kinh tế Việt Nam và tác động của chính sách tài khóa

– PHẦN III: Giải pháp và kiến nghị

9. Tiểu luận chính sách tài khóa với mục tiêu kiềm chế lạm phát tại Việt Nam giai đoạn 2006-2011

Đề tài: “Tiểu luận chính sách tài khóa với mục tiêu kiềm chế lạm phát tại Việt Nam giai đoạn 2006-2011”.

Kết luận tiểu luận: Chính phủ mong muốn tăng trưởng kinh tế cao và lạm phát thấp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tăng trưởng cao thường đi kèm với lạm phát, ảnh hưởng đến sự bền vững. Để đạt được tăng trưởng bền vững, kiểm soát lạm phát là quan trọng. Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 6-6,5% trong năm 2012, với mức lạm phát dưới 10%/năm, hy vọng áp dụng chính sách kinh tế thông minh để đảm bảo tăng trưởng ổn định và bền vững.

10. Tiểu luận chính sách tài khóa của nhà nước

Đề tài: “Tiểu luận chính sách tài khóa của nhà nước”.

Mục đích tiểu luận: Nghiên cứu chỉ ra rằng việc Nhà nước hỗ trợ các dự án công cộng đang tạo thâm hụt ngân sách. Sự ưu tiên vay nợ nước ngoài thay vì trong nước đang làm tăng gánh nặng nợ nần, đặt áp lực lớn cho tài chính quốc gia trong tương lai. Đề xuất cần tối ưu hóa nguồn lực, quản lý dự án hiệu quả, và cân nhắc kỹ lưỡng về việc vay nợ quốc tế để giảm thiểu rủi ro tài chính.

11. 100 đề tài tiểu luận chính sách tài khóa 

Đề tài tiểu luận chính sách tài khóa

Dưới đây là một số đề tài tiểu luận về chính sách tài khóa:

 1. Tác động của chính sách tài khóa đối với tăng trưởng kinh tế: một phân tích định lượng.
 2. Chính sách thuế và tác động của nó đối với nền kinh tế việt nam.
 3. Đánh giá hiệu quả của biện pháp kiểm soát ngân sách nhà nước.
 4. Tính phù hợp và hiệu quả của chính sách nợ công trong việt nam.
 5. Chính sách tài khóa và ổn định tài chính: học từ các nước phát triển.
 6. Chính sách thuế thu nhập cá nhân và sự chia rẽ xã hội: một phân tích thực nghiệm.
 7. Tác động của biện pháp tiết kiệm ngân sách đối với phát triển kinh tế.
 8. Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp và sự hấp dẫn đầu tư nước ngoài.
 9. Đánh giá tính hiệu quả của chính sách tài khóa ứng phó với đại dịch.
 10. Chính sách tài khóa và phát triển bền vững: mối liên hệ và thách thức.
 11. Tính chính xác và dự đoán của kế hoạch ngân sách nhà nước: trường hợp việt nam.
 12. Tác động của biện pháp hỗ trợ thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 13. Hiệu quả của chính sách tài khóa xã hội trong việt nam: một nhìn nhận địa phương.
 14. Tính liên quan giữa chính sách tài khóa và phát triển hạ tầng.
 15. Chính sách nợ công và ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế: so sánh quốc tế.
 16. Chính sách thuế và ứng phó với khủng hoảng kinh tế: bài học từ 2008.
 17. Chính sách ngân sách nhà nước và nguy cơ vỡ nợ: một đánh giá chiều sâu.
 18. Tác động của chính sách tài khóa đối với cải thiện chỉ số phát triển nhân loại.
 19. Chính sách thuế và ảnh hưởng đến lực lượng lao động: mối quan hệ phức tạp.
 20. Chính sách tài khóa và thị trường bất động sản: mối quan hệ và tác động.
 21. Chính sách thuế môi trường và sự bền vững: một xem xét chính sách.
 22. Chính sách ngân sách và tác động đối với ngành công nghiệp năng lượng tái tạo.
 23. Hiệu quả của chính sách tài khóa hỗ trợ nông nghiệp: mô hình thực nghiệm.
 24. Tác động của chính sách thuế quản lý nhóm kinh tế đối với tăng trưởng kinh tế.
 25. Chính sách tài khóa và phục hồi sau khủng hoảng: bài học từ 2020.
 26. Tác động của biện pháp tiết kiệm ngân sách đối với chất lượng giáo dục.
 27. Chính sách thuế thu nhập và nhóm thu nhập xã hội: mối quan hệ và tác động.
 28. Chính sách ngân sách và sự hấp dẫn đầu tư nước ngoài: so sánh khu vực.
 29. Tính cân bằng của chính sách tài khóa và tiêu thụ tài chính cá nhân.
 30. Chính sách tài khóa và biến động thị trường chứng khoán: mối quan hệ và tác động.
 31. Chính sách thuế và tác động đối với doanh nghiệp công nghệ cao.
 32. Chính sách ngân sách và mối quan hệ với thị trường lao động: một nhìn nhận thực tế.
 33. Chính sách tài khóa và sự phát triển của doanh nghiệp xã hội.
 34. Tác động của chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với tiêu dùng: mô hình thực nghiệm.
 35. Chính sách ngân sách và tình hình nợ công: so sánh quốc tế.
 36. Chính sách tài khóa và thách thức của nền kinh tế số: một phân tích đương đại.
 37. Chính sách thuế và sự chia rẽ kinh tế: mối liên hệ và ảnh hưởng.
 38. Chính sách ngân sách và đào tạo năng lực lao động: mối quan hệ và tác động.
 39. Tác động của chính sách tài khóa đối với xuất khẩu và nhập khẩu: trường hợp việt nam.
 40. Chính sách thuế và sự hấp dẫn đầu tư: nghiên cứu so sánh.
 41. Chính sách tài khóa và hiệu suất công nghiệp: mối liên hệ và thách thức.
 42. Chính sách thuế và sự phát triển công nghiệp đô thị: so sánh quốc tế.
 43. Chính sách ngân sách và tác động đối với nguồn lực thiên nhiên: mối quan hệ và ảnh hưởng.
 44. Chính sách tài khóa và mô hình kinh tế hỗn hợp: mối liên hệ và hiệu quả.
 45. Chính sách thuế và ứng phó với biến đổi khí hậu: bài học từ các nước tiên tiến.
 46. Chính sách ngân sách và tác động đối với ngành du lịch: mối quan hệ và tác động.
 47. Chính sách tài khóa và cơ hội đầu tư ngoại đối với nền kinh tế đang phát triển.
 48. Chính sách thuế và quản lý tài chính cá nhân: tác động và đối thoại.
 49. Chính sách ngân sách và sự phát triển của doanh nghiệp xã hội.
 50. Chính sách tài khóa và ảnh hưởng đối với ngành công nghiệp sản xuất: mối quan hệ và tác động.
 51. Chính sách thuế và tác động đối với thị trường bất động sản: nghiên cứu so sánh.
 52. Chính sách ngân sách và phục hồi sau đại dịch: bài học từ các nước phát triển.
 53. Chính sách tài khóa và sự thịnh vượng cộng đồng: mối quan hệ và ảnh hưởng.
 54. Chính sách thuế và nguồn lực nhân loại: mối liên hệ và tác động.
 55. Chính sách ngân sách và tăng trưởng kinh tế xanh: mối quan hệ và hiệu quả.
 56. Chính sách tài khóa và nguồn cung năng lượng: so sánh quốc tế.
 57. Chính sách thuế và sự hấp dẫn đầu tư nước ngoài: tác động và đối thoại.
 58. Chính sách ngân sách và tác động đối với ngành công nghiệp điện tử: mối quan hệ và hiệu quả.
 59. Chính sách tài khóa và thách thức của nền kinh tế kỹ thuật số: một phân tích đương đại.
 60. Chính sách thuế và tác động đối với nguồn cung thực phẩm: nghiên cứu so sánh.
 61. Chính sách ngân sách và tác động đối với thị trường lao động: mối quan hệ và ảnh hưởng.
 62. Chính sách tài khóa và sự hấp dẫn đầu tư ngoại đối với nền kinh tế đang phát triển.
 63. Chính sách thuế và ảnh hưởng đối với ngành công nghiệp công nghệ cao: mối quan hệ và tác động.
 64. Chính sách ngân sách và quản lý tài chính cá nhân: tác động và đối thoại.
 65. Chính sách tài khóa và tác động đối với các doanh nghiệp xã hội: mối quan hệ và ảnh hưởng.
 66. Chính sách thuế và định hình nguồn lực thiên nhiên: nghiên cứu so sánh.
 67. Chính sách ngân sách và phát triển công nghiệp đô thị: mối quan hệ và hiệu quả.
 68. Chính sách tài khóa và tác động đối với thị trường bất động sản: so sánh quốc tế.
 69. Chính sách thuế và tình hình nợ công: bài học từ các quốc gia phát triển.
 70. Chính sách ngân sách và ứng phó với biến động thị trường năng lượng: mối quan hệ và tác động.
 71. Chính sách tài khóa và sự thành công của doanh nghiệp xã hội: mối quan hệ và ảnh hưởng.
 72. Chính sách thuế và sự hấp dẫn đầu tư nước ngoài: mối liên quan và thách thức.
 73. Chính sách ngân sách và mối quan hệ giữa cải thiện chất lượng giáo dục và tăng trưởng kinh tế.
 74. Chính sách tài khóa và tác động đối với phát triển công nghiệp công nghệ cao: mối quan hệ và tác động.
 75. Chính sách thuế và tình hình nguồn cung thực phẩm: mối liên quan và ảnh hưởng.
 76. Chính sách ngân sách và tăng trưởng kinh tế xanh: mối quan hệ và hiệu quả.
 77. Chính sách tài khóa và quản lý tài chính cá nhân: tác động và đối thoại.
 78. Chính sách thuế và tác động đối với nguồn cung năng lượng: nghiên cứu so sánh.
 79. Chính sách ngân sách và tác động đối với cộng đồng địa phương: mối quan hệ và ảnh hưởng.
 80. Chính sách tài khóa và sự phát triển của ngành du lịch: mối quan hệ và tác động.
 81. Chính sách thuế và tác động đối với các ngành công nghiệp sản xuất: mối quan hệ và tác động.
 82. Chính sách ngân sách và thách thức của nền kinh tế kỹ thuật số: một phân tích đương đại.
 83. Chính sách tài khóa và nguồn lực nhân loại: mối liên hệ và tác động.
 84. Chính sách thuế và tác động đối với thị trường lao động: nghiên cứu so sánh.
 85. Chính sách ngân sách và tác động đối với công nghiệp năng lượng tái tạo: mối quan hệ và hiệu quả.
 86. Chính sách tài khóa và sự thịnh vượng cộng đồng: mối liên quan và ảnh hưởng.
 87. Chính sách thuế và ảnh hưởng đối với ngành công nghiệp thương mại điện tử: mối quan hệ và tác động.
 88. Chính sách ngân sách và quản lý tài chính cá nhân: tác động và đối thoại.
 89. Chính sách tài khóa và tác động đối với xuất khẩu và nhập khẩu: mối quan hệ và tác động.
 90. Chính sách thuế và tình hình nợ công: nghiên cứu so sánh.
 91. Chính sách ngân sách và ứng phó với biến động thị trường năng lượng: mối quan hệ và tác động.
 92. Chính sách tài khóa và sự thành công của doanh nghiệp xã hội: mối quan hệ và ảnh hưởng.
 93. Chính sách thuế và sự hấp dẫn đầu tư nước ngoài: mối liên quan và thách thức.
 94. Chính sách ngân sách và mối quan hệ giữa cải thiện chất lượng giáo dục và tăng trưởng kinh tế.
 95. Chính sách tài khóa và tác động đối với phát triển công nghiệp công nghệ cao: mối quan hệ và tác động.
 96. Chính sách thuế và tình hình nguồn cung thực phẩm: mối liên quan và ảnh hưởng.
 97. Chính sách ngân sách và tăng trưởng kinh tế xanh: mối quan hệ và hiệu quả.
 98. Chính sách tài khóa và quản lý tài chính cá nhân: tác động và đối thoại.
 99. Chính sách thuế và tác động đối với nguồn cung năng lượng: nghiên cứu so sánh.
 100. Chính sách ngân sách và tác động đối với cộng đồng địa phương: mối quan hệ và ảnh hưởng.

Luận văn hy vọng rằng, với 10 mẫu tiểu luận chính sách tài khóa và 100 đề tài nghiên cứu về các khía cạnh quản lý ngân sách và tài khóa quốc gia, bạn sẽ tìm thấy nhiều lựa chọn phù hợp cho quá trình nghiên cứu và viết tiểu luận của mình. Chúc bạn đạt được nhiều thành công trong hành trình nghiên cứu của mình!

0/5 (0 Reviews)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan