TOP 7 Bài Tiểu Luận Triết Học Về Con Người & 140 Đề Tài Miễn Phí

Đánh giá

Viết một tiểu luận triết học về con người đòi hỏi sự sáng tạo và phân tích sâu sắc, thường liên quan đến các triết gia và trường phái triết học khác nhau. Bạn có thể tham khảo thêm 7 mẫu tiểu luận triết học về con người và 140 đề tài đa dạng được cung cấp bởi Luận Văn Việt. Những tài liệu này sẽ giúp bạn trong quá trình nghiên cứu và viết tiểu luận, mang lại sự khác biệt cho bài tiểu luận của bạn.

Tiểu luận triết học về con người

1. Tiểu luận triết học về con người trong quá trình đổi mới hiện nay

Đề tài: “Bài tiểu luận triết học về con người trong quá trình đổi mới hiện nay”.

Nội dung tiểu luận: Mọi triết học đều đặt câu hỏi về con người. Trước Mác, nỗ lực tư duy thường không thành công, và chủ nghĩa duy tâm định hình nhận thức về con người. Mác mang lại cái nhìn đầy đủ và sâu sắc hơn, xây dựng trên lập trường duy vật triệt để.

2. Tiểu luận triết học về con người và các mối quan hệ

Đề tài: “Tiểu luận triết học về con người và các mối quan hệ”.

Mục lục tiểu luận:

Lời mở đầu 2

Chương I: Cách nhìn tổng thể về thuyết con người 3

 1. Bản chất con người là tổng hòa những mối quan hệ xã hội 3

2.Người lao động là yếu tố quyết định lực lượng sản xuất 4

 1. Vai trò của con người trong các Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 5
 2. Mục đích của tạo động lực người lao động trong các Doanh nghiệp 7

Chương II. Áp dụng thực tiễn quản lý trong quan hệ con người

vào điều kiện các doanh nghiệp Việt Nam

 1. Thực trạng về quan hệ con người trong các doanh nghiệp nước ta 8
 2. Giải pháp chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong Doanh nghiệp 10

Kết luận 13

Tài liệu tham khảo 14

3. Tiểu luận Mác – Lênin về con người

Đề tài: “Tiểu luận Triết học Mác – Lênin về con người”.

Mục lục tiểu luận: 

MỞ ĐẦU…………………………………………………………………2

 1. NHỮNG QUAN ĐIỂM KHÁC NHAU VỀ CON NGƯỜI TRONG TRIẾT HỌC TRƯỚC MÁC 3
 2. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁ NHÂN VÀ XÃ HỘI 
 3. Cá nhân và nhân cách. 14
 4. Quan hệ biện chứng giữa cá nhân và xã hội 16

III. VAI TRÒ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN VÀ CỦA CÁ NHÂN – LÃNH TỤ TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LỊCH SỬ. 18

 1. Khái niệm quần chúng nhân dân và cá nhân trong lịch sử . 18
 2. Quan hệ giữa quần chúng nhân dân với lãnh tụ . 19

IV.KẾT LUẬN. 24

4. Tiểu luận triết học về con người và vấn đề xây dựng nguồn lực con người trong công nghiệp hóa,hiện đại hóa”

Đề tài: “Tiểu luận triết học về con người và vấn đề xây dựng nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa ở nước ta”.

Mục lục tiểu luận

MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………….. 2

NỘI DUNG ………………………………………………………………………………….. 3

I QUAN ĐIỂM CỦA MÁC – LÊNIN VỀ CON NGƯỜI ……………. 3

1/ Con người là một thực thể thống nhất giữa mặt sinh vật với mặt xã hội. . 3

2/ Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hòa những quan hệ xã hội ………………………………………………………………………………… 5

II VIỆC PHÁT TRIỂN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY ………………………………………………………… 7

1/ Vai trò của nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước ………………………………………………………………………………… 7

2/ Tính tất yếu khách quan phải phát triển và sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả ở nước ta hiện nay ……………………………………………………………… 9

3/ Những giải pháp để phát triển và sử dụng nguồn nhân lực nước ta hiện nay . ……………………………………………………………………………………………. 12

KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………… 15

Tài liệu tham khảo ………………………………………………………………………. 16

Để biết thêm chi tiết cách làm bài tiểu luận triết học 1 cách hoàn chỉnh. Tham khảo ngay bài viết: Hướng Dẫn Cách Làm Tiểu Luận Triết Học Chi Tiết Từ A – Z

5. Tiểu luận triết học về con người theo quan điểm triết học Mác-Lênin

Đề tài: “Tiểu luận triết học về con người theo quan điểm triết học Mác-Lênin trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa nước ta”.

Kết luận tiểu luận: Bài viết nhấn mạnh về tầm quan trọng của nguồn nhân lực có tri thức, kỹ năng và phẩm chất trong quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước. Đảng ta đặt chủ trương xây dựng con người toàn diện, và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là hướng đi quan trọng để đạt được mục tiêu xây dựng nước giàu, mạnh mẽ, công bằng, dân chủ, và văn minh.

Luận Văn Việt tự hào về dịch vụ làm tiểu luận thuê chất lượng cao, trọn gói và với mức giá hợp lý. Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn hoàn thành tiểu luận của mình, cam kết đảm bảo chất lượng và tuân thủ thời hạn giao bài.

6. Tiểu luận triết học về con người về hiện tượng tha hóa và vấn đề giải phóng con người

Đề tài: “Tiểu luận Triết học Mác – Lênin Hiện tượng tha hóa và vấn đề giải phóng con người. Liên hệ với sinh viên, học sinh hiện nay”.

Kết luận tiểu luận: C.Mác nghiên cứu về “tha hóa” và “giải phóng” con người từ sự nô lệ, với quan điểm rằng sự phát triển xã hội là quá trình lịch sử-tự nhiên. Ông tập trung vào tầm quan trọng của giai cấp vô sản và đề xuất hình thái mới – xã hội chủ nghĩa – là giải pháp giải phóng và phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng quan hệ sản xuất mới. Lý luận về con người của Mác-Lênin vẫn được coi là hướng dẫn khoa học cho việc nghiên cứu và phát triển con người trong hiện thực.

7. Tiểu luận triết học về con người về vai trò của người lao động trong lực lượng sản xuất

Đề tài: “Tiểu luận triết học về con người Vai trò của người lao động trong lực lượng sản xuất và các biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Việt Nam”.

Mục lục tiểu luận

MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………………………….2

NỘI DUNG………………………………………………………………………………………….4

CHƯƠNG 1: PHẦN LÝ LUẬN……………………………………………………………4

1.1, Quan điểm chủ nghĩa duy vật lịch sử……………………………………………..4

1.1.1, Nội dung của chủ nghĩa duy vật lịch sử…………………………………………..4

1.1.3, Quan điểm chủ nghĩa duy vật lịch sử về phương thức sản xuất…………..5

1.1.4, Quan điểm chủ nghĩa duy vật lịch sử về lực lượng sản xuất……………….5

1.1.5, Chủ nghĩa duy vật lịch sử về quan hệ sản xuất…………………………………6

1.2, Vai trò của người lao động trong lực lượng sản xuất……………………….7

CHƯƠNG 2: LIÊN HỆ THỰC TẾ VÀ LIÊN HỆ BẢN THÂN……………..9

2.1, Liên hệ thực tế………………………………………………………………………………9

2.1.1, Thực trạng của người lao động ở nước ta hiện nay……………………………9

2.1.2, Nguyên nhân……………………………………………………………………………..10

2.1.3, Biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở nước ta……………….11

2.2, Liên hệ bản thân………………………………………………………………………….13

KẾT LUẬN……………………………………………………………………………………….14

TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………………….15

8. 100 đề tài tiểu luận triết học về con người 

Đề tài tiểu luận triết học về con người

Dưới đây là một danh sách gồm 100 đề tài tiểu luận triết học về con người:

 1. Sự tự do và trách nhiệm cá nhân.
 2. Tính cách làm người và tính cách được hình thành.
 3. Nguồn gốc và ý nghĩa của ý thức.
 4. Sự phát triển của tư duy con người.
 5. Nghệ thuật và vai trò của đẳng cấp xã hội trong sự hiểu biết về con người.
 6. Sự đối lập giữa lý thuyết và thực tế trong việc hiểu về bản chất con người.
 7. Tình yêu và ý thức trong triết học.
 8. Sự tồn tại của linh hồn và ý nghĩa của nó đối với con người.
 9. Sự đối lập giữa hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống.
 10. Tư tưởng về cái đẹp và vai trò của nó trong định hình con người.
 11. Tương tác giữa tâm trí và cơ thể: Nguồn gốc và ý nghĩa.
 12. Sự phát triển của tri thức và vai trò của nó trong xã hội.
 13. Sự ảnh hưởng của văn hóa đối với nhận thức con người.
 14. Nghệ thuật và triết học: Mối quan hệ tương tác.
 15. Đạo đức và quyền lực trong quá trình quyết định của con người.
 16. Sự tự giác và tư duy đạo đức.
 17. Sự tồn tại và ý nghĩa của đau khổ.
 18. Mối quan hệ giữa ý thức và thời gian.
 19. Con người và vấn đề của sự tự do cá nhân.
 20. Triết học của cảm xúc và tác động của chúng đối với hành vi con người.
 21. Sự đối lập giữa tự nhiên và văn hóa trong bản chất con người.
 22. Ý thức và khả năng hiểu biết thế giới xung quanh.
 23. Mối quan hệ giữa lý trí và trực giác.
 24. Sự đối lập giữa chủ nghĩa cá nhân và lợi ích cộng đồng.
 25. Tình yêu và sự tồn tại của nó trong thế giới hiện đại.
 26. Nghệ thuật và ý nghĩa của việc sáng tạo trong đời sống con người.
 27. Tư duy triết học về sự tồn tại của định mệnh con người.
 28. Sự ảnh hưởng của tâm lý học và triết học đối với giáo dục con người.
 29. Nghệ thuật và thiền định: Mối quan hệ tương tác.
 30. Tình yêu và sự tồn tại của nó trong triết học Đông và Tây.
 31. Sự tồn tại và ý nghĩa của sự hiểu biết con người.
 32. Nguồn gốc của giới tính và ảnh hưởng của nó đối với con người.
 33. Mối quan hệ giữa lý thuyết và thực hành trong đời sống con người.
 34. Sự đối lập giữa niềm tin và lý trí trong quyết định con người.
 35. Đạo đức và trách nhiệm xã hội.
 36. Sự tự do và ý nghĩa của nó đối với con người.
 37. Nghệ thuật và triết học của sự chấp nhận.
 38. Sự đối lập giữa chủ nghĩa tự nhiên và chủ nghĩa xã hội.
 39. Ý thức và ý nghĩa của nó trong việc xác định bản chất con người.
 40. Tư duy triết học về sự tồn tại của ý chí con người.
 41. Mối quan hệ giữa tâm lý học và triết học về hạnh phúc.
 42. Sự đối lập giữa lý thuyết và thực tế về nghệ thuật và văn hóa con người.
 43. Tình yêu và tình thân mối quan hệ giữa người và người.
 44. Nghệ thuật và triết học của sự tự do sáng tạo.
 45. Sự tồn tại và ý nghĩa của đau khổ trong triết học.
 46. Nguồn gốc của tri giác và tầm quan trọng của nó đối với con người.
 47. Mối quan hệ giữa triết học và khoa học trong hiểu biết con người.
 48. Sự tự do và ý nghĩa của nó đối với sự phát triển cá nhân.
 49. Nghệ thuật và triết học của sự sáng tạo và đổi mới.
 50. Sự đối lập giữa lý thuyết và thực tế về quyền lực và kiểm soát con người.
 51. Tư duy triết học về sự tồn tại của niềm tin.
 52. Mối quan hệ giữa tâm lý học và triết học về cảm xúc.
 53. Sự tự do và trách nhiệm trong quyết định đạo đức của con
 54. Nghệ thuật và triết học của việc sống trong hiện tại.
 55. Sự đối lập giữa tâm lý học và triết học về nghệ thuật tưởng tượng.
 56. Ý thức và vai trò của nó trong quá trình đưa ra quyết định.
 57. Tình yêu và sự đối lập giữa sự cá nhân và sự chung nhóm.
 58. Mối quan hệ giữa triết học và thực tiễn xã hội.
 59. Sự tự do và ý nghĩa của nó trong việc đối mặt với thách thức.
 60. Tư duy triết học về sự tồn tại của ý chí tự do.
 61. Mối quan hệ giữa tâm lý học và triết học của sự hài lòng.
 62. Sự đối lập giữa lý thuyết và thực tế về sự tồn tại của đối tượng.
 63. Tình yêu và mối quan hệ giữa con người và tự nhiên.
 64. Nghệ thuật và triết học của sự đối thoại và giao tiếp.
 65. Sự tồn tại và ý nghĩa của sự hiểu biết về bản thân.
 66. Đạo đức và tầm quan trọng của nó trong việc xây dựng xã hội công bằng.
 67. Sự tự do và ý nghĩa của nó đối với sự phát triển xã hội.
 68. Tư duy triết học về sự tồn tại của ý chí và quyền lực.
 69. Mối quan hệ giữa tâm lý học và triết học của sự lo lắng.
 70. Sự đối lập giữa lý thuyết và thực tế về sự tồn tại của thời gian.
 71. Tình yêu và mối quan hệ giữa con người và văn hóa.
 72. Nghệ thuật và triết học của sự sáng tạo và đổi mới.
 73. Sự tồn tại và ý nghĩa của đau khổ trong triết học của sự chấp nhận.
 74. Nguồn gốc của tri giác và tầm quan trọng của nó đối với con người.
 75. Mối quan hệ giữa triết học và khoa học trong hiểu biết con người.
 76. Sự tự do và ý nghĩa của nó đối với sự phát triển cá nhân.
 77. Nghệ thuật và triết học của sự sáng tạo và đổi mới.
 78. Sự đối lập giữa lý thuyết và thực tế về quyền lực và kiểm soát con người.
 79. Tư duy triết học về sự tồn tại của niềm tin.
 80. Mối quan hệ giữa tâm lý học và triết học về cảm xúc.
 81. Sự tự do và trách nhiệm trong quyết định đạo đức của con người.
 82. Nghệ thuật và triết học của việc sống trong hiện tại.
 83. Sự đối lập giữa tâm lý học và triết học về nghệ thuật tưởng tượng.
 84. Ý thức và vai trò của nó trong quá trình đưa ra quyết định.
 85. Tình yêu và sự đối lập giữa sự cá nhân và sự chung nhóm.
 86. Mối quan hệ giữa triết học và thực tiễn xã hội.
 87. Sự tự do và ý nghĩa của nó trong việc đối mặt với thách thức.
 88. Tư duy triết học về sự tồn tại của ý chí tự do.
 89. Mối quan hệ giữa tâm lý học và triết học của sự hài lòng.
 90. Sự đối lập giữa lý thuyết và thực tế về sự tồn tại của đối tượng.
 91. Tình yêu và mối quan hệ giữa con người và tự nhiên.
 92. Nghệ thuật và triết học của sự đối thoại và giao tiếp.
 93. Sự tồn tại và ý nghĩa của sự hiểu biết về bản thân.
 94. Đạo đức và tầm quan trọng của nó trong việc xây dựng xã hội công bằng.
 95. Sự tự do và ý nghĩa của nó đối với sự phát triển xã hội.
 96. Tư duy triết học về sự tồn tại của ý chí và quyền lực.
 97. Mối quan hệ giữa tâm lý học và triết học của sự lo lắng.
 98. Sự đối lập giữa lý thuyết và thực tế về sự tồn tại của thời gian.
 99. Tình yêu và mối quan hệ giữa con người và văn hóa.
 100. Nghệ thuật và triết học của sự sáng tạo và đổi mới.
 101. Sự tồn tại và ý nghĩa của sự đối diện với thất bại trong cuộc sống con người.
 102. Nguồn gốc và ý nghĩa của nhận thức đạo đức.
 103. Tương lai của con người trong bối cảnh của sự tự đổi mới và công nghệ.
 104. Mối quan hệ giữa triết học và tâm lý học của sự đổi thay và thích ứng.
 105. Sự đối lập giữa chủ nghĩa cá nhân và trách nhiệm xã hội trong quyết định đạo đức.
 106. Nghệ thuật và triết học của việc giữ gìn văn hóa và truyền thống.
 107. Sự tự do và ý nghĩa của nó đối với sự phát triển của mỗi cá nhân.
 108. Tư duy triết học về sự tồn tại của ý chí và quyền lực.
 109. Mối quan hệ giữa triết học và khoa học về bản chất con người.
 110. Sự đối lập giữa lý thuyết và thực tế về sự tồn tại của đối tượng nghệ thuật.
 111. Tình yêu và sự đối lập giữa sự cá nhân và sự chung nhóm.
 112. Ý thức và vai trò của nó trong quá trình đưa ra quyết định đạo đức.
 113. Mối quan hệ giữa triết học và thực tế xã hội về quyền lực.
 114. Sự tự do và ý nghĩa của nó đối với sự phát triển xã hội.
 115. Tư duy triết học về sự tồn tại của ý chí tự do.
 116. Mối quan hệ giữa tâm lý học và triết học của sự hài lòng.
 117. Sự đối lập giữa lý thuyết và thực tế về sự tồn tại của đối tượng văn hóa.
 118. Tình yêu và mối quan hệ giữa con người và tự nhiên.
 119. Nghệ thuật và triết học của sự đối thoại và giao tiếp.
 120. Sự tồn tại và ý nghĩa của sự hiểu biết về bản thân.
 121. Đạo đức và tầm quan trọng của nó trong việc xây dựng xã hội công bằng.
 122. Sự tự do và ý nghĩa của nó đối với sự phát triển xã hội.
 123. Tư duy triết học về sự tồn tại của ý chí và quyền lực.
 124. Mối quan hệ giữa tâm lý học và triết học của sự lo lắng.
 125. Sự đối lập giữa lý thuyết và thực tế về sự tồn tại của thời gian.
 126. Tình yêu và mối quan hệ giữa con người và văn hóa.
 127. Nghệ thuật và triết học của sự sáng tạo và đổi mới.
 128. Sự tồn tại và ý nghĩa của đau khổ trong triết học của sự chấp nhận.
 129. Nguồn gốc của tri giác và tầm quan trọng của nó đối với con người.
 130. Mối quan hệ giữa triết học và khoa học trong hiểu biết con người.
 131. Sự tự do và ý nghĩa của nó đối với sự phát triển cá nhân.
 132. Nghệ thuật và triết học của sự sáng tạo và đổi mới.
 133. Sự đối lập giữa lý thuyết và thực tế về quyền lực và kiểm soát con người.
 134. Tư duy triết học về sự tồn tại của niềm tin.
 135. Mối quan hệ giữa tâm lý học và triết học về cảm xúc.
 136. Sự tự do và trách nhiệm trong quyết định đạo đức của con người.
 137. Nghệ thuật và triết học của việc sống trong hiện tại.
 138. Sự đối lập giữa tâm lý học và triết học về nghệ thuật tưởng tượng.
 139. Ý thức và vai trò của nó trong quá trình đưa ra quyết định.
 140. Tình yêu và sự đối lập giữa sự cá nhân và sự chung nhóm.

Hy vọng với 10 mẫu tiểu luận triết học về con người và 140 đề tài nghiên cứu, Luận Văn Việt mong muốn mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn cho bài viết của mình. Những chủ đề này bao gồm nghiên cứu về bản chất con người, tư duy, ý thức, tự do và trách nhiệm cá nhân, đồng thời sẽ giúp bạn mở rộng hiểu biết về các khía cạnh quan trọng của con người. Chúc bạn thành công trong quá trình nghiên cứu và viết bài!

5/5 (1 Review)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan