Tặng Bạn 10 Bài Tiểu Luận Môn Pháp Luật Đại Cương & 100 Đề Tài Hay

Đánh giá

Tiểu luận môn Pháp luật Đại cương tập trung nghiên cứu những yếu tố quan trọng như nguyên tắc cơ bản của pháp luật, mối liên kết giữa pháp luật và xã hội, quản lý và thi hành pháp luật, pháp luật và quyền con người, cũng như so sánh hệ thống pháp luật giữa Việt Nam và các quốc gia khác. Dưới đây là 10 bài tiểu luận môn Pháp luật Đại cương và danh sách 100 đề tài có thể giúp bạn nghiên cứu sâu rộng hơn về nhiều khía cạnh của môn học này.

Tiểu luận môn pháp luật đại cương

1. Tiểu luận môn pháp luật đại cương các giai đoạn phạm tội

Đề tài: “Tiểu luận Pháp luật đại cương Các giai đoạn phạm tội”.

Mục tiêu tiểu luận: Nguyên tắc xác định giai đoạn thực hiện tội phạm là quan trọng để đánh giá mức độ thực hiện ý định phạm tội và xác định trách nhiệm hình sự. Qua việc phân loại các bước dựa trên dấu hiệu, nguyên tắc này hỗ trợ quyết định về phạm vi và mức độ hình phạt, đồng thời cung cấp thông tin quan trọng cho quản lý và đánh giá hình phạt.

2. Tiểu luận môn pháp luật đại cương các giai đoạn phạm tội – Nguyễn Trần Anh Tiến

Đề tài: “Tiểu luận Pháp luật đại cương Các giai đoạn phạm tội – Nguyễn Trần Anh Tiến”.

Mục tiêu bài tiểu luận: Nghiên cứu này sử dụng cơ sở lý luận khoa học thực tiễn và kiến thức pháp luật để đề xuất một nguyên tắc hợp lý xác định giai đoạn thực hiện tội phạm. Qua việc phân loại bước của quá trình này, nghiên cứu tập trung vào đánh giá mức độ thực hiện ý định phạm tội và xác định trách nhiệm hình sự và hình phạt, hỗ trợ nguyên tắc xác định giai đoạn phạm tội.

3. Tiểu luận môn pháp luật đại cương Án lệ và việc áp dụng án lệ tại Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới

Đề tài: “Tiểu luận Pháp luật đại cương Án lệ và việc áp dụng án lệ tại Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới”.

Kết luận tiểu luận: Nghiên cứu đã làm nổi bật tầm quan trọng của án lệ trong pháp luật, đáp ứng nhu cầu xã hội và phát triển toàn cầu. Việt Nam đã có những bước tiến lớn trong việc công nhận và hiểu rõ về vai trò của án lệ, hỗ trợ mục tiêu của một Nhà nước pháp quyền “của dân, do dân và vì dân”. Mặc dù không đề cập đến tất cả vấn đề, nhưng em mong muốn đóng góp vào xây dựng một hệ thống tư pháp vững mạnh, công bằng, dân chủ và ngày càng phát triển.

4. Tiểu luận môn pháp luật đại cương vi phạm quyền tác giả ở Việt Nam”.

Đề tài: “Tiểu luận môn Pháp luật đại cương Vi phạm quyền tác giả ở Việt Nam”.

Mục lục tiểu luận: 

PHẦN MỞ ĐẦU

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
 3. Mục đích đề tài

PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VI PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ Ở VIỆT

NAM

1.1 Khái quát chung về quyền tác giả

1.2 Khái niệm hành vi xâm phạm quyền tác giả

1.3 Đặc điểm hành vi xâm phạm quyền tác giả

1.4 Trách nhiệm pháp luật đối với hành vi xâm phạm quyền tác giả

CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN VI PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ VÀ CÁC BIỆN PHÁP

HIỆN NAY

2.1 Thực trạng vi phạm quyền tác giả hiện nay

2.2 Thực trạng tuân thủ quyền tác giả đối với sinh viên

2.3 Giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền tác giả

2.4 Giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên với vấn đề bản quyền

PHẦN KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

5. Tiểu luận môn pháp luật đại cương hệ thống cơ quan quản lý nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đề tài: “tiểu luận môn pháp luật đại cương hệ thống cơ quan quản lý nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Kết luận của tiểu luận: Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước, hay còn gọi là hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, tổng hợp quyền và nghĩa vụ trong từng lĩnh vực quản lý. Quan trọng vì nó xác định vị trí, quyền hạn của nhà nước trong từng lĩnh vực, giúp các cơ quan quản lý cụ thể đóng góp và đảm bảo sự phát triển tích cực cho xã hội.

6. Tiểu luận môn pháp luật đại cương đánh giá thực trạng về quan hệ hôn nhân Việt Nam trong gia đình hiện nay

Đề tài: “Tiểu luận môn pháp luật đại cương đánh giá thực trạng về quan hệ hôn nhân Việt Nam trong gia đình hiện nay”

Nội dung của tiểu luận: 

 1. Các nguyên tắc và các điều cơ bản của Luật Hôn nhân và Gia đình.
 2. Hiện trạng của mối quan hệ hôn nhân tại Việt Nam trong các gia đình ngày nay.

III. So sánh sự khác biệt giữa quan hệ hôn nhân tại Việt Nam hiện đại và thời kỳ phong kiến, cũng như so với quan hệ hôn nhân trong xã hội Phương Tây.

7. Tiểu luận môn pháp luật đại cương trình bày và so sánh các kiểu pháp luật trong lịch sử

Đề tài: “Tiểu luận môn học Pháp luật đại cương Trình bày và so sánh các kiểu pháp luật trong lịch sử – Từ đó rút ra ưu nhược điểm”

Luận Văn Việt tự hào với dịch vụ thuê viết tiểu luận trọn gói chất lượng với giá cả hợp lý. Hãy để chúng tôi giúp bạn hoàn thành tiểu luận đảm bảo chất lượng và tuân thủ thời hạn giao bài.

8. Tiểu luận môn pháp luật đại cương về hợp đồng lao động

Đề tài: “Tiểu luận Hợp đồng lao động (pháp luật đại cương)”

Mục lục bài tiểu luận

LỜI NÓI ĐẦU 2

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 4

I.1 Khái niệm, đối tượng áp dụng và các nguyên tắc của hợp đồng lao

động: 4

I.1.1 Khái niệm về hợp đồng lao động 4

I.1.2 Phạm vi và đối tượng áp dụng hợp đồng lao động 4

I.2 Nội dung, hình thức, các loại hợp đồng lao động 6

I.2.1 Nội dung của hợp đồng lao động 6

I.2.2 Hình thức của hợp đồng lao động 6

I.2.3 Các loại hợp đồng lao động 6

I.3 Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động 7

I.4 Thực hiện, thay đổi, tạm hoãn hợp đồng lao động 7

I.4.1 Thực hiện hợp đồng lao động 7

I.4.2 Thay đổi hợp đồng lao động 8

I.4.3 Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động 8

I.5 Chấm dứt hợp đồng lao động 8

I.5.1 Khái niệm về chấm dứt hợp đồng lao động 9

I.5.2 Hợp đồng lao động đương nhiên chấm dứt 9

I.5.3 Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn 9

I.5.4 Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật 12

I.6 Hợp đồng lao động có yếu tố nước ngoài 15

I.6.1 Công dân Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (công ty ở nước ngoài,

không có chi nhánh, không có văn phòng ở Việt Nam hay nói cách khác thực thể

này không tồn tại ở Việt Nam): 15

I.6.2 Công dân Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư

nước ngoài tại Việt Nam, tại các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế đóng

trên lãnh thổ Việt Nam và người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ

chức và cho cá nhân Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam: 16

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 16

II.1 Những sai sót thường gặp khi giao kết hợp đồng lao động 16

II.1.1 Sai sót về năng lực giao kết hợp đồng 16

II.1.2 Sai sót về người đại diện ký hợp đồng 17

II.1.3 Nội dung của hợp đồng trái pháp luật 17

II.1.4 Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng 17

II.1.5 Bỏ qua một số thủ tục bắt buộc 18

II.2 Thực trạng áp dụng hợp đồng lao động hiện nay 18

II.2.1 Đối với người sử dụng lao động 18

II.2.2 Đối với người lao động: 22

II.2.3 Đề xuất khắc phục 24

KẾT LUẬN 26

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 27

9. Tiểu luận môn pháp luật đại cương trình bày và so sánh các kiểu pháp luật trong lịch sử

Đề tài: “Bài tiểu luận môn pháp luật đại cương Trình bày và so sánh các kiểu pháp luật trong lịch sử”

Giới thiệu tiểu luận: Kiểu pháp luật là hình thái phản ánh bản chất giai cấp và điều kiện tồn tại trong từng giai đoạn kinh tế – xã hội. Quan điểm của Mác – Lênin nhấn mạnh lịch sử xã hội là quá trình tự nhiên thay thế giữa các hình thái kinh tế – xã hội, mỗi hình thái dựa trên một phương thức sản xuất. Pháp luật được xem là yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng, nội dung của nó phản ánh cơ sở kinh tế. Phân loại kiểu pháp luật dựa trên cơ sở kinh tế, quan hệ sản xuất và ý chí giai cấp trong xã hội.

10. 100 đề tài tiểu luận môn pháp luật đại cương

Đề tài tiểu luận môn môn pháp luật đại cương

Dưới đây là một số đề tài tiểu luận môn pháp luật đại cương:

 1. Quá trình hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật Việt Nam.
 2. Tác động của công nghệ thông tin đối với pháp luật hiện đại.
 3. Những thách thức và cơ hội trong xây dựng nền pháp luật cho nền kinh tế số.
 4. Hiệu quả của hệ thống kiểm soát và pháp luật trong ngăn chặn tội phạm tài chính.
 5. So sánh giữa hệ thống pháp luật Việt Nam và một số nước phát triển.
 6. Vai trò của tư pháp trong bảo vệ quyền lợi công dân.
 7. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với pháp luật về bảo vệ môi trường.
 8. Pháp luật về lao động và vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cho thị trường lao động.
 9. Tầm quan trọng của nguyên tắc “công bằng” trong hệ thống pháp luật.
 10. Vai trò của pháp luật trong quản lý và bảo vệ tài sản trí tuệ.
 11. Thách thức đối với hệ thống pháp luật trong bối cảnh đối thoại đa văn hóa.
 12. Sự liên kết giữa pháp luật và quản lý nhà nước.
 13. Vai trò của pháp luật trong giải quyết tranh chấp tại các doanh nghiệp.
 14. Những biến đổi cần thiết trong pháp luật để thích ứng với thực tế xã hội ngày nay.
 15. Những vấn đề pháp lý liên quan đến sử dụng trí tuệ nhân tạo.
 16. Pháp luật về chống tham nhũng và ứng dụng công nghệ trong giám sát.
 17. Thách thức pháp lý đối với quyền riêng tư trong thời đại số.
 18. Những biện pháp pháp luật để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
 19. Vai trò của pháp luật trong quản lý an ninh mạng.
 20. Pháp luật về quản lý và sử dụng dữ liệu cá nhân trong doanh nghiệp.
 21. Đối thoại giữa pháp luật và công dân: Thách thức và cơ hội.
 22. Những thay đổi cần thiết trong pháp luật về quản lý dự án công trình.
 23. Vai trò của pháp luật trong bảo vệ và phát triển quyền của người tình nghi và bị cáo.
 24. Pháp luật về đất đai và thách thức trong quản lý sử dụng đất.
 25. Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp trong hệ thống pháp luật hiện nay.
 26. Tầm quan trọng của pháp luật trong giáo dục và đào tạo.
 27. Quản lý rủi ro pháp lý trong kinh doanh quốc tế.
 28. Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng trong thị trường quốc tế.
 29. Tác động của biến đổi khí hậu đối với pháp luật về di cư và tị nạn.
 30. Sự cần thiết của pháp luật về chính sách an sinh xã hội trong môi trường kinh tế thị trường.
 31. Pháp luật và quản lý rủi ro về an ninh thực phẩm.
 32. Pháp luật và quản lý rủi ro về an toàn sản phẩm trong chuỗi cung ứng.
 33. Thách thức và cơ hội của pháp luật trong quản lý dữ liệu y tế.
 34. Đối thoại văn hóa và vai trò của pháp luật trong giải quyết xung đột.
 35. Pháp luật và quản lý rủi ro về an toàn giao thông đường sắt.
 36. Vai trò của pháp luật trong bảo vệ quyền của người khuyết tật.
 37. Pháp luật và quản lý rủi ro về an toàn hàng không.
 38. Quá trình phát triển hệ thống pháp luật việt nam và những thách thức đương đầu.
 39. Tác động của công nghệ thông tin đối với pháp luật hiện đại.
 40. Thách thức và cơ hội trong xây dựng nền pháp luật cho kinh tế số.
 41. Hiệu quả của hệ thống kiểm soát và pháp luật trong ngăn chặn tội phạm tài chính.
 42. So sánh hệ thống pháp luật việt nam và một số nước phát triển.
 43. Vai trò của tư pháp trong bảo vệ quyền lợi công dân.
 44. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với pháp luật bảo vệ môi trường.
 45. Pháp luật về lao động và vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cho thị trường lao động.
 46. Tầm quan trọng của nguyên tắc “công bằng” trong hệ thống pháp luật.
 47. Vai trò của pháp luật trong quản lý và bảo vệ tài sản trí tuệ.
 48. Thách thức đối với hệ thống pháp luật trong bối cảnh đối thoại đa văn hóa.
 49. Sự liên kết giữa pháp luật và quản lý nhà nước.
 50. Vai trò của pháp luật trong giải quyết tranh chấp tại các doanh nghiệp.
 51. Những biến đổi cần thiết trong pháp luật để thích ứng với thực tế xã hội ngày nay.
 52. Những vấn đề pháp lý liên quan đến sử dụng trí tuệ nhân tạo.
 53. Pháp luật về chống tham nhũng và ứng dụng công nghệ trong giám sát.
 54. Thách thức pháp lý đối với quyền riêng tư trong thời đại số.
 55. Những biện pháp pháp luật để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
 56. Vai trò của pháp luật trong quản lý an ninh mạng.
 57. Pháp luật về quản lý và sử dụng dữ liệu cá nhân trong doanh nghiệp.
 58. Đối thoại giữa pháp luật và công dân: thách thức và cơ hội.
 59. Những thay đổi cần thiết trong pháp luật về quản lý dự án công trình.
 60. Vai trò của pháp luật trong bảo vệ và phát triển quyền của người tình nghi và bị cáo.
 61. Pháp luật về đất đai và thách thức trong quản lý sử dụng đất.
 62. Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp trong hệ thống pháp luật hiện nay.
 63. Tầm quan trọng của pháp luật trong giáo dục và đào tạo.
 64. Quản lý rủi ro pháp lý trong kinh doanh quốc tế.
 65. Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng trong thị trường quốc tế.
 66. Tác động của biến đổi khí hậu đối với pháp luật về di cư và tị nạn.
 67. Sự cần thiết của pháp luật về chính sách an sinh xã hội trong môi trường kinh tế thị trường.
 68. Pháp luật và quản lý rủi ro về an ninh thực phẩm.
 69. Thách thức và cơ hội của luật an ninh mạng trong thời đại biến đổi số.
 70. Những vấn đề pháp lý liên quan đến lao động trực tuyến: nhìn từ góc độ sau đại dịch.
 71. Vai trò của pháp luật trong quản lý dữ liệu y tế và bảo mật thông tin.
 72. Pháp luật và quản lý rủi ro về an toàn sản phẩm trong chuỗi cung ứng.
 73. Thách thức và cơ hội của pháp luật trong quản lý dữ liệu người dùng trực tuyến.
 74. Luật và quản lý rủi ro về an ninh thông tin trong công ty.
 75. Vai trò của pháp luật trong bảo vệ quyền người tiêu dùng trực tuyến.
 76. Pháp luật và quản lý rủi ro về an toàn hóa chất trong sản xuất và sử dụng.
 77. Tầm quan trọng của pháp luật về nhân quyền trong xã hội hiện đại.
 78. Pháp luật và quản lý rủi ro về an toàn môi trường trong ngành công nghiệp hóa chất.
 79. Vai trò của pháp luật trong đảm bảo an toàn giao thông đường sắt.
 80. Thách thức và cơ hội của pháp luật đối với quản lý dự án xây dựng.
 81. Pháp luật về quản lý rủi ro và bảo mật thông tin cá nhân trong lĩnh vực y tế.
 82. Vai trò của pháp luật trong quy hoạch đô thị và phát triển bền vững.
 83. Thách thức và cơ hội của pháp luật đối với an sinh xã hội trong tình hình dân số lão hóa.
 84. Pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong thương mại điện tử.
 85. Pháp luật và quản lý rủi ro về an toàn lao động trong các ngành công nghiệp nặng.
 86. Vai trò của pháp luật trong quản lý và bảo vệ nguồn nước.
 87. Pháp luật và quản lý rủi ro về an toàn công nghiệp hóa dầu.
 88. Thách thức và cơ hội của pháp luật trong quản lý dự án năng lượng tái tạo.
 89. Pháp luật và quản lý rủi ro về an toàn nông nghiệp và sản xuất thực phẩm.
 90. Vai trò của pháp luật trong quản lý rủi ro tài chính do thay đổi khí hậu.
 91. Pháp luật về quản lý và bảo vệ dữ liệu khách hàng trong công nghiệp dịch vụ.
 92. Thách thức và cơ hội của pháp luật đối với quản lý rủi ro tài chính quốc tế.
 93. Pháp luật về quản lý rủi ro và bảo mật thông tin trong ngành du lịch.
 94. Vai trò của pháp luật trong quản lý rủi ro đối với năng lượng hạt nhân.
 95. Pháp luật và quản lý rủi ro về an toàn công nghiệp dược phẩm.
 96. Tầm quan trọng của pháp luật về bảo vệ quyền riêng tư trong công nghiệp internet of things (iot).
 97. Pháp luật và quản lý rủi ro về an toàn công nghiệp thực phẩm gia vị.
 98. Vai trò của pháp luật trong quản lý và bảo vệ rừng và môi trường rừng.
 99. Pháp luật và quản lý rủi ro về an toàn công nghiệp thủy sản.
 100. Thách thức và cơ hội của pháp luật đối với an sinh xã hội trong bối cảnh công nghiệp 4.0.
 101. Pháp luật về quản lý rủi ro và bảo mật thông tin trong lĩnh vực y tế.
 102. Vai trò của pháp luật trong bảo vệ quyền lợi của người tồn tại tính mạng.
 103. Pháp luật và quản lý rủi ro về an toàn nước đối với cộng đồng dân cư.
 104. Pháp luật và quản lý rủi ro về an toàn công nghiệp ô tô và giao thông.
 105. Vai trò của pháp luật trong bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong thương mại điện tử.
 106. Pháp luật và quản lý rủi ro về an toàn công nghiệp năng lượng hạt nhân.
 107. Thách thức và cơ hội của pháp luật trong quản lý dự án phát triển đô thị.
 108. Pháp luật và quản lý rủi ro về an toàn công nghiệp sản xuất dược phẩm.
 109. Vai trò của pháp luật trong quản lý và bảo vệ nguồn nước đối với nông nghiệp.
 110. Pháp luật và quản lý rủi ro về an toàn công nghiệp năng lượng tái tạo.
 111. Thách thức và cơ hội của pháp luật đối với an toàn công nghiệp hóa chất.
 112. Pháp luật và quản lý rủi ro về an toàn công nghiệp nông nghiệp và sản xuất thực phẩm.
 113. Vai trò của pháp luật trong bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trực tuyến.
 114. Pháp luật và quản lý rủi ro về an toàn công nghiệp thủy sản.

Hy vọng rằng với 10 mẫu tiểu luận môn Pháp luật Đại cương và danh sách 100 đề tài nghiên cứu vai trò của pháp luật trong xã hội và sự phát triển lịch sử của hệ thống pháp luật Việt Nam, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy đề tài phù hợp cho nghiên cứu của mình. Chúc bạn đạt được thành công lớn trong quá trình thực hiện và viết tiểu luận của mình!

0/5 (0 Reviews)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan