Top 12 Bài Tiểu Luận Marketing Căn Bản & 180 Đề Tài 2023

4.5/5 - (2 bình chọn)

Marketing căn bản là môn học quan trọng và hữu ích cho sinh viên của mọi ngành. Nó cung cấp kiến thức và kỹ năng có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực công việc khác nhau. Trong quá trình nghiên cứu tiểu luận, bạn có thể tìm thấy 12 bài mẫu tiểu luận marketing căn bản và 185 đề tài để tham khảo trong bài viết này. Chúc bạn tìm thấy nguồn thông tin hữu ích cho bài tiểu luận của mình!

Tiểu luận marketing căn bản

1. Tiểu luận marketing căn bản phân tích hỗn hợp marketing của Vinamilk

Đề tài: “Bài tiểu luận Marketing căn bản phân tích hỗn hợp marketing của Vinamilk”.

Mục lục tiểu luận:

I. Lời đầu

II. Sản phẩm (Product)

Danh mục sản phẩm của vinamilk

Mẫu mã và bao bì

Nhãn hiệu

Chất lượng sản phẩm

Nghiên cứu sản phẩm mới

III. Giá cả (Price)

Yếu tố ảnh hưởng đến giá

1.1. Mục tiêu kinh doanh

1.2. Chi phí sản xuất kinh doanh

1.3. Uy tín và chất lượng sản phẩm

1.4. Nhu cầu và tâm lý tiêu dùng

1.5. Giá của đối thủ cạnh tranh

Chiến lược điều chỉnh giá

2.1. Ổn định giá trong chính sách giá

2.2. Chính sách đắt tiền để cải thiện chất lượng

2.3. Chính sách giữ nguyên giá nhưng nâng cao chất lượng

2.4. Chính sách giá thu mua của Vinamilk

2.5. Chính sách giá bán buôn và bán lẻ

2.6. Tăng tỷ lệ chiết khấu và hoa hồng cho đại lý, siêu thị và trung tâm thương mại

2.7. Chiến lược định giá khuyến mại

IV. Phân phối (Place)

Chính sách đại lý

Quản lý và xây dựng hệ thống phân phối

2.1. Quản lý kênh phân phối

2.2. Xây dựng mạng lưới phân phối

Đội ngũ quản lý và bán hàng

V. Chiến lược tiếp thị

Quảng cáo

Khuyến mãi và khuyến mại

Quan hệ công chúng

Chào hàng cá nhân

Marketing Trực Tiếp

Thông điệp: “Vinamilk luôn muốn tiếp cận và trao đổi thông tin với khách hàng”

VI. Kết luận

2. Tiểu luận marketing căn bản Chính sách Marketing của TH True Milk

Đề tài: “Tiểu luận Marketing căn bản Chính sách Marketing của TH True Milk”.

Mục lục về tiểu luận

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TH TRUE MILK

1.1: Giới thiệu chung về doanh nghiệp

– Tên trụ sở

– Trụ sở

– Lĩnh vực kinh doanh

– Lịch sử hình thành và phát triển

– Doanh mục sản phẩm

– Khách hang mục tiêu

– Sơ đồ cơ cấu tổ chức

1.2: Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận marketing trong doanh nghiệp

CHƯƠNG II: MÔI TRƯỜNG MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP

2.1: Môi trường bên trong

2.1.1: Môi trường bên ngoài

2.1.2: Chiến lược sản phẩm

2.1.3: Vấn đề nhân lực

2.1.4 Tài chính

2.3: Môi trường vĩ mô

2.3.1: Kinh tế

2.3.2: Chính trị – luật pháp

2.4: XÂY DỰNG MÔ HÌNH SWOT CHO DOANH NGHIỆP

3.2. Chính sách giá

3.3. Chính sách phân phối

3.4. Chính sách xúc tiến

CHƯƠNG IV : ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG CHO CHÍNH SÁCH MARKETING –

MIX CHO DOANH NGHIỆP

4.1. Chính sách sản phẩm

4.1.1. Ưu điểm

4.1.2. Nhược điểm

4.1.3. Giải pháp

4.2. Chính sách giá

4.2.1. Ưu điểm

4.2.2. Nhược điểm

4.2.3. Giải pháp

4.3. Chiến lược phân phối

4.4. Chiến lược xúc tiến

4.4.1. Ưu điểm

4.4.2. Nhược điểm

4.4.3. Giải pháp

3. Tiểu luận marketing căn bản phân tích marketing MIX của sản phẩm son dưỡng Công ty HA

Đề tài: “Tiểu luận Marketing căn bản Phân tích marketing MIX của sản phẩm son dưỡng Công ty HA”.

Mục lục tiểu luận: 

LỜI CẢM ƠN………………………………………………………………..4

LỜI CAM KẾT……………………………………………………………………5

MỤC LỤC……………………………………………………………………………..6

DANH MỤC CÁC BẢNG…………………………………………………………..8

DANH MỤC CÁC HÌNH…………………………………………………………..9

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU……………………………………………………..10

1. Cơ sở hình thành sản phẩm……………………………………………10

2. Tiềm năng về sản phẩm………………………………………………..10

3. Điểm khác biệt của sản phẩm………………………………………..11

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG…………………………………………………..12

1. Sản phẩm…………………………………………………………………………..12

1.1. Mô tả sản phẩm………………………………………………………12

1.2. Phân tích SWOT……………………………………………………..12

1.3. Quy trình sản xuất……………………………………………………15

1.4. Các vật dụng, thiết bị, máy móc dùng trực tiếp cho hoạt động sản xuất .17

1.5 Nguồn cung cấp nguyên vật liệu…………………………………….18

1.6 Phân tích khả năng sản xuất của doanh nghiệp……………………..19

1.7 Phân tích khả năng lao động sẵn có………………………………….19

2. Giá sản phẩm……………………………………………………………….19

2.1. Phân tích chi phí nguyên vật liệu trực tiếp………………………….20

2.2. Phân tích chi phí lao động trực tiếp…………………………………22

2.3. Phân tích tổng chi phí sản xuất và giá vốn sản phẩm………………26

2.4 Chi phí trợ cấp, phụ cấp cho công nhân viên………………………..29

2.5 Các hoạt động trước vận hành và chi phí…………………………..30

2.7. Dự báo doanh thu…………………………………………………….32

3. Kênh phân phối sản phẩm……………………………………………………32

3.1. Phân tích chân dung khách hàng…………………………………….32

3.2. Phân tích nhu cầu khách hàng……………………………………….33

3.3. Phân tích thị trường mục tiêu………………………………………..33

3.4 Dự báo nhu cầu tiêu thụ sản phẩm…………………………………..35

4. Chương trình xúc tiến sản phẩm…………………………………………….35

4.1. Phương tiện xúc tiến sản phẩm……………………………………..35

4.2. Lựa chọn loại hình doanh nghiệp……………………………………36

4.3. Chiến lược lựa chọn chính sách xúc tiến……………………………36

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ – GIẢI PHÁP……………………………39

1. Kiến nghị – giải pháp……………………………………………………39

2. Kết luận……………………………………………………………………40

TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………………………….42

4. Tiểu luận marketing căn bản Phân tích và đưa ra chiến lược cạnh tranh về giá của trung tâm Apollo English

Đề tài: “Tiểu luận Marketing căn bản Phân tích và đưa ra chiến lược cạnh tranh về giá của trung tâm Apollo English”

Mục lục tiểu luận: 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI. 1

1.1: Lý do chọn đề tài: 1

1.2: Mục tiêu nghiên cứu: 1

1.3: Phương pháp nghiên cứu: 1

1.4: Phạm vi nghiên cứu: 1

1.5: Ý nghĩa thực tiễn: 2

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2

2.1. Giá: 2

2.2. Chiến lược giá: 2

2.3. Tầm quan trọng của chiến lược giá 2

2.4 Chiến lược định giá dựa trên đối thủ cạnh tranh 3

2.5. Phương pháp định giá của công ty 3

2.5.1..Định giá dựa trên cơ sở chi phí 3

2.5.2. Định giá dựa trên cảm nhận của người dùng về giá và giá trị. 3

2.5.3. Định giá dựa vào cạnh tranh 3

CHƯƠNG 3. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP VÀ SẢN PHẨM CỦA ANH NGỮ

APOLLO 3

3.1. Nền tảng trung tâm 3

3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. 3

3.1.2. Tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của trung tâm 4

3.2. Sản phẩm của trung tâm 4

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC GIÁ CỦA APOLLO VÀ CÁC ĐỐI THỦ CẠNH

TRANH 7

4.1.Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược giá của doanh nghiệp 7

4.1.1.Các yếu tố bên trong doanh nghiệp 7

4.1.2.Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp 9

4.2.Phương pháp định giá của công ty 11

4.2.1..Định giá dựa trên cơ sở chi phí: 11

4.2.2..Định giá dựa trên cảm nhận của người dùng về giá và giá trị. 12

4.2.3. Định giá dựa vào cạnh tranh 13

4.3. So sánh chiến lược giá của Apollo với đối thủ cạnh tranh 13

4.3.1. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp. 13

4.3.2. So sánh giữa Apollo English và đối thủ cạnh tranh trực tiếp 14

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 23

TÀI LIỆU THAM KHẢO 23

5. Tiểu luận marketing căn bản cho Beeline Việt Nam với gói cước mới big and cool

Đề tài: “Tiểu luận marketing căn bản Chiến lược marketing cho beeline việt nam với gói cước mới big and cool”

Mục tiêu của tiểu luận:

 • Trong thời gian sắp tới, Beeline cam kết tiếp tục giới thiệu nhiều dịch vụ mới với chất lượng tốt nhất và giá cả hợp lý nhằm phục vụ tất cả các đối tượng khách hàng.
 • Beeline đặt ra mục tiêu phấn đấu để đạt được từ 2% đến 4% thị phần trước cuối năm 2009 và kế hoạch dự kiến trong năm 2010 sẽ mở rộng phủ sóng hoạt động của mình trên toàn quốc.

6. Tiểu luận marketing căn bản dịch vụ thẻ ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

Đề tài: “Tiểu luận Marketing dịch vụ thẻ ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)”

Kết luận bài tiểu luận: Trong kinh doanh, ngân hàng Á Châu hướng đến trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam bằng chiến lược “chậm và chắc”. Họ tập trung vào phát triển mảng thẻ, xây dựng chính sách riêng và mục tiêu liên kết quốc tế, và nhiều cơ hội ở thị trường thẻ nội địa.

7. Tiểu luận marketing căn bản về dịch vụ vận tải

Đề tài: “Tiểu luận Marketing dịch vụ vận tải”

Các đề xuất trong tiểu luận: 

 • Xây dựng ý thức tiếp thị cho từng nhân viên
 • Tạo hình ảnh thú vị cho dịch vụ du lịch trên tàu
 • Thiết lập chính sách giá vé hấp dẫn để thu hút và duy trì khách hàng
 • Lập kế hoạch quảng cáo để giới thiệu các tuyến tàu mới cho hành khách
 • Tận dụng quảng cáo ngoài trời trên các toa xe và thu tiền cho việc cho thuê quảng cáo.

8. Tiểu luận marketing căn bản về Dịch Vụ xe ôm chuyên nghiệp

Đề tài: “Tiểu luận Marketing Dịch Vụ xe ôm chuyên nghiệp”

Mục tiêu tiểu luận: 

 • Tạo giá trị cho khách hàng thông qua việc cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, an toàn, nhanh chóng, tiện lợi, và giá cả hợp lý.
 • Nâng cao ý thức nhận diện của khách hàng mục tiêu, đảm bảo rằng 90% khách hàng mục tiêu sẽ biết đến dịch vụ.
 • Magnet khách du lịch, du khách nước ngoài, và thiết lập 5 hợp đồng với các công ty du lịch mỗi tháng.

Dịch vụ viết tiểu luận thuê của Luận Văn Việt là đơn vị 18 năm kinh nghiệm đa ngành, được khách hàng tin tưởng chọn viết tiểu luận. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trên toàn quốc, cam kết đúng deadline với giá cả hợp lý.

9. Tiểu luận marketing căn bản về lập kế hoạch Marketing cho công ty dịch vụ quà tặng 2B

Đề tài: “Tiểu luận Marketing Lập kế hoạch Marketing cho công ty dịch vụ quà tặng 2B”

Kết cấu tiểu luận: 

LỜI MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………3

NỘI DUNG ……………………………………………………………………………………….5

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY DỊCH VỤ QUÀ TẶNG 2B: ……5

 1. Giới thiệu chung………………………………………………………………………..5

1.1. Quá trình hình thành …………………………………………………………….5

1.2. Nguồn nhân lực……………………………………………………………………5

1.3. Sơ đồ tổ chức công ty……………………………………………………………6

 1. Tầm nhìn và sứ mạng …………………………………………………………………6
 2. Gía trị cốt lõi…………………………………………………………………………….7
 3. Phân tích thị trường …………………………………………………………………..7
 4. Đối thủ cạnh tranh …………………………………………………………………….7
 5. Phân tích SWOT………………………………………………………………………..7

CHƯƠNG II: CHIẾN LƯỢC MARKETING………………………………………..9

 1. Bảng khảo sát – phân tích, nhận định: ………………………………………….9
 2. Chiến lược sản phẩm: ………………………………………………………………14
 3. Chiến lược giá: ……………………………………………………………………….16
 4. Chiến lược phân phối:………………………………………………………………18
 5. Chiến lược xúc tiến: …………………………………………………………………18

5.1. Mục tiêu và nhiệm vụ của chiến lược xúc tiến…………………………18

5.2. Các chiến lược xúc tiến……………………………………………………….18

 1. Chữ P thứ 5 ngoài chiến lược 4P – PR:……………………………………….20

CHƯƠNG III: KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG MARKETING .. 21

BẢNG NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG MARKETING ……………………….21

10. Tiểu luận marketing căn bản phi truyền thống

Đề tài: “Tiểu luận Marketing phi truyền thống”

Kết luận tiểu luận: Marketing phi truyền thống có lợi thế về không gian, thời gian, và tốc độ giao dịch. Tuy vẫn chưa phổ biến ở Việt Nam do nhiều lý do, nhưng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, nó sẽ trở nên thông dụng hơn trong tương lai.

11. Tiểu luận marketing căn bản về Chiến lược Marketing quốc tế

Đề tài: “Tiểu luận Marketing quốc tế Chiến lược Marketing quốc tế – Đưa sản phẩm Quýt Hồng Lai Vung® – Đồng Tháp – Việt Nam thâm nhập vào thị trường Mỹ”

Kết cấu tiểu luận: Sản phẩm “Quýt Hồng Lai Vung®” độc quyền tại thị trường Việt Nam, tuân thủ các tiêu chuẩn cao cấp. Để mở rộng thị trường và tăng giá trị thương hiệu, việc xuất khẩu sang Mỹ là cần thiết, với sự hỗ trợ từ cộng đồng người Việt và quan hệ kinh tế Việt Nam – Mỹ ngày càng cải thiện. Phân tích thị trường cho thấy tiềm năng lớn cho sản phẩm này.

12. Tiểu luận marketing căn bản trong kinh doanh khách sạn

Đề tài: “Tiểu luận marketing căn bản trong kinh doanh khách sạn”

Giới thiệu tiểu luận: Kinh doanh khách sạn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, từ quản lý doanh nghiệp đến chính sách của nhà nước. Marketing đóng vai trò quan trọng trong tối ưu hóa hiệu suất, đặc biệt là đối với các khách sạn tại Hà Nội, trong việc tổ chức các sự kiện quan trọng. Đề tài “Marketing trong kinh doanh khách sạn” được đánh giá quan trọng, và tôi đã chọn nó làm đề tài dự án nghiên cứu của mình. Chúng tôi cần sự hỗ trợ và hướng dẫn từ giáo viên để hoàn thiện dự án này.

13. 150 đề tài tiểu luận môn marketing căn bản

Đề tài tiểu luận môn marketing căn bản

Dưới đây là danh sách 150 đề tài tiểu luận môn Marketing cơ bản:

 1. Chiến lược tiếp thị của Apple Inc.
 2. Quảng cáo trực tuyến và vai trò của nó trong tiếp thị hiện đại.
 3. Tiếp thị trải nghiệm và cách nó ảnh hưởng đến hành vi mua sắm.
 4. Phân tích SWOT trong marketing: Ứng dụng và lợi ích.
 5. Tiếp thị xã hội và tác động của nó lên mối quan hệ khách hàng.
 6. Tạo lập sự kỳ vọng của thương hiệu trong chiến lược tiếp thị.
 7. Tìm hiểu về hiệu suất quảng cáo trực tuyến: CPM, CPC, CPA.
 8. Sự quan trọng của quảng cáo truyền hình trong tiếp thị.
 9. Tiếp thị người nổi tiếng và tác động của họ lên sự công nhận thương hiệu.
 10. Tiếp thị đối tượng nhắm trong lĩnh vực sản phẩm thực phẩm và đồ uống.
 11. Sự ảnh hưởng của tiếp thị viral trên mạng xã hội.
 12. Tiếp thị nội dung và lợi ích của việc tạo nội dung chất lượng.
 13. Đo lường hiệu suất tiếp thị: KPI và công cụ phân tích.
 14. Tiếp thị đa cấp: Phân tích mô hình kinh doanh và lợi ích.
 15. Tiếp thị tự động hóa và ảnh hưởng lên tương tác khách hàng.
 16. Chiến lược giá cả trong tiếp thị sản phẩm và dịch vụ.
 17. Quảng cáo trong thời đại số hóa: Xu hướng và thách thức.
 18. Sự quan trọng của tương tác khách hàng trong tiếp thị trực tuyến.
 19. Tiếp thị thương hiệu và vai trò của nhận thức thương hiệu.
 20. Đo lường hài lòng khách hàng và đánh giá hiệu suất dự án tiếp thị.
 21. Sử dụng các nền tảng trực tuyến như Amazon, eBay để tiếp thị sản phẩm.
 22. Chiến lược quảng cáo Google AdWords và SEO.
 23. Tiếp thị cộng đồng và cách tạo ra sự hấp dẫn.
 24. Tiếp thị trải nghiệm: Ứng dụng trong ngành du lịch và giải trí.
 25. Quảng cáo video trực tuyến: Ưu điểm và thách thức.
 26. Tiếp thị trong ngành công nghệ và cách đổi mới liên tục.
 27. Phân tích hành vi mua sắm trực tuyến và tối ưu hóa trang web.
 28. Tiếp thị truyền thống và tiếp thị số: So sánh và tương tác.
 29. Chiến lược giá và các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn giá.
 30. Tiếp thị dịch vụ khách hàng và tạo lập lòng trung thành.
 31. Tiếp thị thương hiệu cá nhân: Xây dựng thương hiệu cá nhân trực tuyến.
 32. Tiếp thị trong ngành thực phẩm và đồ uống: Nghiên cứu thị trường và phân tích cơ cấu.
 33. Tối ưu hóa hình ảnh thương hiệu trên mạng xã hội.
 34. Phân tích cơ cấu giá và chiến lược giá cả sản phẩm.
 35. Tiếp thị đối tượng nhắm trong ngành bất động sản.
 36. Ảnh hưởng của tiếp thị đa cấp đối với người tiêu dùng.
 37. Quảng cáo và tiếp thị trực tuyến trong ngành thể thao và giải trí.
 38. Sử dụng dữ liệu và phân tích dữ liệu trong tiếp thị kỹ thuật số.
 39. Tiếp thị xã hội và quản lý tương tác trên các nền tảng mạng xã hội.
 40. Chiến lược quảng cáo trực tuyến trong ngành du lịch và khách sạn.
 41. Tiếp thị dự án xanh: Thách thức và cơ hội.
 42. Ảnh hưởng của tiếp thị trải nghiệm lên sự hài lòng của khách hàng.
 43. Tiếp thị dịch vụ y tế và quản lý quan hệ với bệnh nhân.
 44. Chiến lược quảng cáo trực tuyến cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 45. Tiếp thị đối tượng nhắm và việc tùy chỉnh sản phẩm cho từng đối tượng.
 46. Nghiên cứu thị trường và phân tích trong tiếp thị sản phẩm thực phẩm và đồ uống.
 47. Sử dụng hình ảnh và video trong quảng cáo trực tuyến.
 48. Tiếp thị truyền hình và ảnh hưởng của nó đối với hành vi tiêu dùng.
 49. Chiến lược tiếp thị đối tượng nhắm trong ngành bất động sản.
 50. Ảnh hưởng của quảng cáo trực tuyến lên quyết định mua sắm của khách hàng.
 51. Tiếp thị trực tuyến và quản lý hệ thống thanh toán điện tử.
 52. Sự quan trọng của khách hàng trung thành trong tiếp thị.
 53. Tiếp thị và quảng cáo ảnh hưởng trong ngành thời trang.
 54. Phân tích chiến lược tiếp thị đối thủ cạnh tranh.
 55. Tiếp thị trong ngành công nghệ và quản lý sản phẩm kỹ thuật số.
 56. Tạo lập tương tác và tham gia của khách hàng trong tiếp thị trực tuyến.
 57. Chiến lược tiếp thị trong ngành thể thao và giải trí.
 58. Quảng cáo trực tuyến và tương tác của khách hàng.
 59. Tiếp thị và quản lý thương hiệu trong ngành thực phẩm và đồ uống.
 60. Tối ưu hóa trang web và ảnh hưởng của nó lên tối ưu hóa chuyển đổi.
 61. Tiếp thị trong ngành thương mại điện tử và thách thức của việc cạnh tranh trực tuyến.
 62. Phân tích chiến lược giá và chiến lược giá cả.
 63. Tiếp thị đối tượng nhắm trong ngành dịch vụ tài chính.
 64. Quảng cáo video và ảnh hưởng đến việc phát triển thương hiệu.
 65. Tiếp thị trong ngành y tế và tầm quan trọng của quản lý danh tiếng.
 66. Chiến lược tiếp thị cho các công ty khởi nghiệp.
 67. Tiếp thị xã hội và việc tạo dự án tiếp thị xã hội hiệu quả.
 68. Sử dụng dữ liệu và phân tích dữ liệu để đo lường hiệu suất tiếp thị.
 69. Tiếp thị và quản lý trang web dự án xây dựng.
 70. Tiếp thị đối tượng nhắm trong ngành dịch vụ du lịch.
 71. Quảng cáo trực tuyến và chiến lược tiếp thị trực tuyến.
 72. Chiến lược quảng cáo và tương tác khách hàng trong ngành công nghệ.
 73. Tiếp thị trong ngành bất động sản và cách quản lý dự án bất động sản.
 74. Quảng cáo video trực tuyến và vai trò của nó trong tiếp thị số hóa.
 75. Tiếp thị trong ngành nông nghiệp và đối mặt với thách thức liên quan đến sự bền vững.
 76. Tạo dự án tiếp thị sự kiện và hưởng ứng từ chúng.
 77. Tiếp thị nghệ thuật và vai trò của nó trong việc tạo dự án tiếp thị.
 78. Sự quan trọng của nền tảng trực tuyến và di động trong tiếp thị.
 79. Tiếp thị đối tượng nhắm trong ngành dịch vụ ngân hàng.
 80. Phân tích chiến lược tiếp thị truyền hình và quảng cáo truyền hình.
 81. Tiếp thị trong ngành thực phẩm hữu cơ và cơ hội tăng trưởng.
 82. Tương tác khách hàng và quản lý tương tác trực tuyến.
 83. Chiến lược tiếp thị trong ngành bảo hiểm và quản lý rủi ro.
 84. Tiếp thị đối tượng nhắm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
 85. Sử dụng nền tảng trực tuyến để tạo thương hiệu cá nhân.
 86. Tiếp thị và quảng cáo trực tuyến trong ngành phân phối và logistics.
 87. Chiến lược tiếp thị sản phẩm thời trang.
 88. Tiếp thị trong ngành thể thao và giải trí trực tuyến.
 89. Ảnh hưởng của marketing trực tuyến lên tình hình doanh nghiệp.
 90. Tiếp thị và quản lý thương hiệu trong ngành giáo dục.
 91. Tối ưu hóa nội dung trang web để tăng tương tác.
 92. Tiếp thị đối tượng nhắm trong ngành công nghệ thông tin.
 93. Quảng cáo video trực tuyến và cách nó ảnh hưởng đến quyết định mua sắm.
 94. Tiếp thị trong ngành thực phẩm và đồ uống: Ưu điểm và thách thức.
 95. Phân tích chiến lược giá cả và cách đối phó với sự cạnh tranh.
 96. Tiếp thị đối tượng nhắm trong ngành y tế và quản lý tương tác với bệnh nhân.
 97. Tiếp thị xã hội và tạo dự án tiếp thị xã hội hiệu quả.
 98. Chiến lược tiếp thị cho các công ty khởi nghiệp và sự đổi mới.
 99. Tiếp thị trong ngành nông nghiệp và cách quản lý dự án nông nghiệp.
 100. Quảng cáo trực tuyến và ảnh hưởng của nó đối với mua sắm trực tuyến.
 101. Tiếp thị đối tượng nhắm trong ngành du lịch và công cụ tiếp thị du lịch.
 102. Sự ảnh hưởng của tiếp thị trực tuyến lên tình hình doanh nghiệp.
 103. Tiếp thị và quản lý thương hiệu trong ngành dịch vụ ngân hàng.
 104. Chiến lược tiếp thị cho doanh nghiệp trong môi trường khó khăn.
 105. Tiếp thị xã hội và vai trò của tương tác trực tuyến.
 106. Sử dụng dữ liệu và phân tích dữ liệu trong tiếp thị số hóa.
 107. Tiếp thị đối tượng nhắm trong ngành dịch vụ tài chính và bảo hiểm.
 108. Quảng cáo video trực tuyến và ảnh hưởng đối với thương hiệu.
 109. Tiếp thị trong ngành công nghiệp sản phẩm tiêu dùng và bí quyết tiếp thị.
 110. Phân tích chiến lược tiếp thị cho doanh nghiệp thương mại điện tử.
 111. Tiếp thị và quản lý thương hiệu trong ngành dịch vụ y tế.
 112. Chiến lược tiếp thị cho doanh nghiệp địa phương và quốc tế.
 113. Tiếp thị xã hội và tạo dự án tiếp thị xã hội hiệu quả.
 114. Sử dụng nền tảng trực tuyến để quảng bá nghệ thuật và văn hóa.
 115. Tiếp thị và quản lý sản phẩm trong ngành sản xuất và công nghiệp.
 116. Tiếp thị đối tượng nhắm trong lĩnh vực sản phẩm công nghệ.
 117. Phân tích chiến lược tiếp thị đối thủ cạnh tranh trong thị trường đầy cạnh tranh.
 118. Tiếp thị và quảng cáo sản phẩm thực phẩm và đồ uống.
 119. Chiến lược tiếp thị trực tuyến và quảng cáo Google AdWords.
 120. Tiếp thị trực tuyến và quản lý danh tiếng trên mạng xã hội.
 121. Sự quan trọng của tương tác khách hàng trong tiếp thị trực tuyến.
 122. Tiếp thị đối tượng nhắm trong ngành thời trang và làm thế nào để tạo dự án tiếp thị hấp dẫn.
 123. Quảng cáo video trực tuyến và sự phát triển của nó trong tiếp thị số hóa.
 124. Tiếp thị và quản lý thương hiệu trong ngành vận chuyển và logistics.
 125. Chiến lược tiếp thị cho doanh nghiệp trong môi trường mới mẻ.
 126. Tiếp thị xã hội và vai trò của tương tác trong tiếp thị trực tuyến.
 127. Sử dụng dữ liệu và phân tích dữ liệu để đo lường hiệu suất tiếp thị trực tuyến.
 128. Tiếp thị đối tượng nhắm trong ngành thực phẩm hữu cơ và sản phẩm tự nhiên.
 129. Quảng cáo trực tuyến và ảnh hưởng đối với hành vi mua sắm trực tuyến.
 130. Tiếp thị trong ngành nội thất và cách quản lý chiến lược tiếp thị.
 131. Tạo dự án tiếp thị cho thương hiệu trong ngành hàng tiêu dùng.
 132. Tiếp thị và quản lý thương hiệu trong ngành công nghệ thông tin.
 133. Chiến lược tiếp thị cho doanh nghiệp phục vụ cộng đồng địa phương.
 134. Tiếp thị xã hội và quản lý tương tác trên các nền tảng mạng xã hội.
 135. Sử dụng nền tảng trực tuyến để xây dựng và quảng cáo thương hiệu.
 136. Tiếp thị đối tượng nhắm trong ngành công nghiệp nước uống và thực phẩm.
 137. Quảng cáo video trực tuyến và ảnh hưởng đến việc mua sắm trực tuyến.
 138. Tiếp thị và quản lý thương hiệu trong ngành dịch vụ kỹ thuật.
 139. Chiến lược tiếp thị cho doanh nghiệp tạo dự án sáng tạo.
 140. Tiếp thị trong ngành y tế và quản lý tương tác với bệnh nhân.
 141. Tạo lập tương tác và tham gia của khách hàng trong tiếp thị số hóa.
 142. Tiếp thị đối tượng nhắm trong lĩnh vực sức khỏe và làm thế nào để tạo dự án tiếp thị hiệu quả.
 143. Sự quan trọng của tương tác khách hàng trong tiếp thị số hóa.
 144. Tiếp thị và quản lý thương hiệu trong ngành công nghệ và phát triển sản phẩm.
 145. Chiến lược tiếp thị cho các doanh nghiệp mới thành lập.
 146. Tiếp thị xã hội và vai trò của tương tác khách hàng trong tiếp thị trực tuyến.
 147. Sử dụng dữ liệu và phân tích dữ liệu để đo lường hiệu suất tiếp thị số hóa.
 148. Tiếp thị đối tượng nhắm trong ngành du lịch và khách sạn.
 149. Quảng cáo trực tuyến và tương tác của khách hàng trực tuyến.
 150. Tiếp thị trong ngành công nghệ mới và vai trò của sáng tạo trong tiếp thị.
 151. Phân tích chiến lược tiếp thị cho thị trường quốc tế và đối mặt với thách thức toàn cầu.
 152. Tiếp thị và quản lý thương hiệu trong ngành dịch vụ tài chính và ngân hàng.
 153. Tạo dự án tiếp thị cho sản phẩm công nghệ mới.
 154. Tiếp thị xã hội và tương tác khách hàng trong thị trường bất động sản.
 155. Tiếp thị và quản lý sản phẩm trong ngành thời trang và làm thế nào để tạo dự án tiếp thị sáng tạo.
 156. Quảng cáo video trực tuyến và cách nó ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến.
 157. Tiếp thị đối tượng nhắm trong ngành thực phẩm và đồ uống và cách quản lý chiến lược tiếp thị.
 158. Sử dụng nền tảng trực tuyến để tạo thương hiệu và tạo sự tương tác.
 159. Tiếp thị và quản lý thương hiệu trong ngành công nghiệp thể thao và giải trí.
 160. Chiến lược tiếp thị cho các doanh nghiệp xã hội và tư vấn tiếp thị xã hội.
 161. Tiếp thị trong ngành công nghiệp thực phẩm và đánh giá tầm quan trọng của quản lý danh tiếng.
 162. Quảng cáo trực tuyến và tương tác của khách hàng trong thị trường thực phẩm hữu cơ.
 163. Tiếp thị đối tượng nhắm trong ngành giáo dục và vai trò của quản lý sản phẩm giáo dục.
 164. Tiếp thị và quản lý thương hiệu trong ngành thực phẩm và đồ uống: Ưu điểm và thách thức.
 165. Phân tích chiến lược giá cả và cách đối phó với sự cạnh tranh trong thị trường thực phẩm.
 166. Tiếp thị xã hội và tạo dự án tiếp thị xã hội hiệu quả trong thị trường y tế.
 167. Sử dụng dữ liệu và phân tích dữ liệu để đo lường hiệu suất tiếp thị trong ngành thể thao.
 168. Tiếp thị và quản lý sản phẩm trong ngành nông nghiệp và tạo dự án tiếp thị cho nông sản.
 169. Tiếp thị đối tượng nhắm trong ngành dịch vụ tài chính và bảo hiểm và cách tạo dự án tiếp thị hiệu quả.
 170. Quảng cáo video trực tuyến và ảnh hưởng của nó đối với sự mua sắm trực tuyến trong ngành tài chính.
 171. Tiếp thị trong ngành bất động sản và cách quản lý dự án bất động sản trong thị trường đầy cạnh tranh.
 172. Tạo lập dự án tiếp thị cho các công ty khởi nghiệp và sự đổi mới trong tiếp thị.
 173. Tiếp thị xã hội và vai trò của tương tác khách hàng trong tiếp thị trực tuyến trong ngành công nghệ.
 174. Sử dụng nền tảng trực tuyến để xây dựng thương hiệu cá nhân trong ngành công nghệ.
 175. Tiếp thị và quản lý sản phẩm trong ngành sản xuất và công nghiệp và tạo dự án tiếp thị sản phẩm.
 176. Tiếp thị đối tượng nhắm trong ngành sản phẩm công nghệ và chiến lược tiếp thị trực tuyến.
 177. Quảng cáo video trực tuyến và tương tác của khách hàng trực tuyến trong ngành công nghệ.
 178. Tiếp thị trong ngành vận chuyển và logistics: Cách quản lý chiến lược tiếp thị trong thị trường logistics.
 179. Tạo lập dự án tiếp thị cho sản phẩm mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
 180. Tiếp thị và quản lý thương hiệu trong ngành giáo dục và tạo dự án tiếp thị cho trường học.
 181. Tối ưu hóa nội dung trang web để tối ưu hóa tương tác của khách hàng trên mạng.
 182. Tiếp thị đối tượng nhắm trong ngành thời trang và làm thế nào để tạo dự án tiếp thị thời trang hấp dẫn.
 183. Quảng cáo video trực tuyến và cách nó ảnh hưởng đến quyết định mua sắm thời trang trực tuyến.
 184. Tiếp thị và quản lý sản phẩm trong ngành thực phẩm và đồ uống: Chiến lược tiếp thị thực phẩm và đồ uống.
 185. Phân tích chiến lược giá cả và cách quản lý giá cả trong ngành thực phẩm và đồ uống.
 186. Tiếp thị đối tượng nhắm trong ngành y tế và quản lý tương tác với bệnh nhân trong lĩnh vực y tế.

Hy vọng với 12 bài tiểu luận marketing căn bản cùng 185 đề tài mà Luận Văn Việt đã cung cấp sẽ giúp bạn tìm thấy đề tài phù hợp và biết cách viết bài tiểu luận dễ dàng. Chúc bạn thành công trong quá trình nghiên cứu và viết tiểu luận của mình!

0/5 (0 Reviews)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan