Top 6 Bài Tiểu Luận Kinh Tế Chính Trị Mác Lênin & 160 Đề Tài Hay Nhất

5/5 - (1 bình chọn)

Kinh tế chính trị Mác Lênin là một phần quan trọng trong chương trình học của sinh viên đại học và học viên cao học thuộc nhiều ngành khác nhau. Thường thường, môn này được học sau khi đã hoàn thành môn học về Triết học Mác Lênin. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu hơn 160 đề tài tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin miễn phí, cùng với 6 bài mẫu luận văn để bạn có thêm nguồn tham khảo. Hãy cùng xem qua những tài liệu này.

Tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin

1. Tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài: “Tiểu luận kết thúc học phần môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin – Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh”

Mục lục bài tiểu luận:

 1. Bản chất của giá trị hàng hóa
 2. Nội dung, yêu cầu của quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hóa

2.1. Nội dung của quy luật giá trị

2.2. Yêu cầu của quy luật giá trị

 1. Sự vận dụng quy luật giá trị trong sản xuất và trao đổi hàng hóa

3.1. Trong lĩnh vực sản xuất

3.2. Trong lĩnh vực lưu thông

2. Tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin Chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau

Đề tài: “Tiểu luận Kinh tế chính trị Mác – Lênin Chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Cơ sở lý luận và thực tiễn ở Việt Nam”.

Nhiệm vụ nghiên cứu: 

 • Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ xã hội.
 • Các cấp, các ngành sẽ tập trung lãnh đạo và thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả Chương trình giảm nghèo và phong trào này.
 • Sự đảm bảo cho việc xây dựng và thực hiện hiệu quả Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
 • Chính sách xóa đói giảm nghèo dựa trên chủ nghĩa Mác Lê-nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.
 • Phong trào “Chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã có thành công giai đoạn 2017-2020 và những hạn chế sẽ được khắc phục.
 • Tinh thần đoàn kết và lòng yêu thương đồng bào trong phong trào này.
 • Chỉ đạo của Đảng trong việc giảm khoảng cách giàu nghèo và giảm tỉ lệ đói nghèo.

3. Tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quy mô tích lũy tư bản

Đề tài: “Tiểu luận Kinh tế chính trị Mác – Lênin Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quy mô tích lũy tư bản. Ý nghĩa lý luận và thực tế. Liên hệ vấn đề tích lũy vốn cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay”.

Mục đích chính: 

MỤC LỤC

1. PHẦN 1: MỞ ĐẦU 3

1.1 Giới thiệu 3

1.2 Phương pháp nghiên cứu. 3

1.3 Phạm vi, đối tượng nghiên cứu. 3

2. PHẦN 2: NỘI DUNG 4

2.1 Tích luỹ tư bản và các nhân tố ảnh hưởng đến tích lũy tư bản 4

2.1.1 Bản chất của tích lũy tư bản. 4

2.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến quy mô tích lũy tư bản 4

2.1.3 Hệ quả, tính quy luật chung của tích lũy tư bản. 7

2.1.4 Ý nghĩa lý luận và thực tiễn 8

2.2 Liên hệ việc tăng quy mô tích luỹ vốn cho CNH-HĐH của Việt

Nam hiện nay. 10

2.2.1 Thực trạng vốn ở Việt Nam 10

2.2.2 Giải pháp gia tăng quy mô tích lũy tư bản trong thời kỳ cuộc

cách mạng công nghiệp 4.0. 11

III. PHẦN 3: KẾT LUẬN 14

Phụ lục 15

Trong lần đầu hoàn thành một bài tiểu luận, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai sót. Để giải quyết đơn giản nhất, bạn nên nhờ đến sự giúp đỡ của những chuyên gia. Nổi bật lên là dịch vụ làm tiểu luận thuê của Luận Văn Việt với kinh nghiệm 17 năm, cùng 500 CTV chuyên viên trong và ngoài nước.

4. Tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin mới nhất

Đề tài: “Tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin”

Mục tiêu của luận văn: Phương pháp trừu tượng hóa khoa học giúp hình thành các khái niệm và quy luật kinh tế, xác lập sự phụ thuộc và tác động nhân quả trong kinh tế. Việc hiểu và rèn luyện tư duy về phương pháp này cần thiết cho việc học tập của sinh viên.

Để biết thêm chi tiết cách làm bài tiểu luận triết học 1 cách hoàn chỉnh. Tham khảo ngay bài viết: Hướng Dẫn Cách Làm Tiểu Luận Triết Học Chi Tiết Từ A – Z

5. Tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin kinh tế nông nghiệp công nghệ cao

Đề tài: “Tiểu luận môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin Kinh tế nông nghiệp công nghệ cao – Động lực phát triển kinh tế huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang”

Mục tiêu luận văn: Nghiên cứu về sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin, quan điểm đổi mới của Đảng và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập kinh tế hiện nay để thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. Phân tích hiện trạng sử dụng công nghệ cao trong nông nghiệp tại huyện Cai Lậy và đề xuất các giải pháp để phát triển nông nghiệp hiện đại với ứng dụng công nghệ cao.

6. Tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin của giai cấp công nhân và liên hệ với giai cấp công nhân Việt Nam

Đề tài: “Tiểu luận Mác-Lênin Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và liên hệ với giai cấp công nhân Việt Nam”

Nhiệm vụ luận văn: Giai cấp công nhân là một giai cấp tiên tiến, có vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển thế giới và là lực lượng tiên phong trong cải tiến công nghệ sản xuất xã hội. Hiểu sâu về sứ mệnh của giai cấp công nhân là điều quan trọng, giúp ta có nhận thức đúng đắn về các giai cấp trong xã hội và khuyến khích nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội và tri thức văn hoá cá nhân.

7. 160 đề tài Tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin xuất sắc

Đề tài tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin

Dưới đây là 160 đề tài tiểu luận về kinh tế chính trị Mác Lênin mà bạn có thể sử dụng:

 1. Sự phát triển của tư duy kinh tế trong tác phẩm của Mác và Lênin.
 2. Ảnh hưởng của triết học Mác Lênin đối với chính trị kinh tế hiện đại.
 3. Phân tích quan điểm của Mác về giá cả và giá trị.
 4. Sự ảnh hưởng của Lênin đối với chính sách tài khóa và tài chính.
 5. Tư tưởng kinh tế trong “Manifesto của Đảng Cộng sản”.
 6. Quan điểm của Mác và Lênin về vai trò của lực lượng lao động trong kinh tế.
 7. Bản chất của cạnh tranh trong hệ thống kinh tế Mác Lênin.
 8. Khái niệm về cộng đồng tiểu sản trong triết học Mác Lênin.
 9. Sự tương quan giữa sở hữu tư nhân và tư duy chính trị Mác Lênin.
 10. Ảnh hưởng của tư tưởng Mác Lênin đối với phân phối nguồn tài nguyên.
 11. Sự thay đổi của quan niệm về lao động trong kinh tế Mác Lênin.
 12. Phân tích về tư tưởng về khái niệm “cách mạng” trong Mác Lênin.
 13. Sự phát triển của phân phối tài sản trong triết học Mác Lênin.
 14. Vai trò của đợt khủng hoảng kinh tế trong triết học Mác Lênin.
 15. Phân tích ảnh hưởng của Mác Lênin đối với chính sách ngoại thương.
 16. Những thách thức của kinh tế chính trị Mác Lênin trong thế kỷ 21.
 17. Sự biến đổi của sự quản lý kinh tế trong triết học Mác Lênin.
 18. Các nguyên tắc cơ bản của kế hoạch hóa kinh tế Mác Lênin.
 19. Ảnh hưởng của Mác và Lênin đối với việc quản lý nguồn nhân lực.
 20. Đánh giá tư duy kinh tế của Lênin và cuộc cách mạng Nga.
 21. Sự phân phối tài sản trong các xã hội cộng sản dựa trên Mác Lênin.
 22. Vai trò của công nghiệp hóa trong tư tưởng kinh tế Mác Lênin.
 23. Ảnh hưởng của Mác Lênin đối với chính sách thuế.
 24. Tư duy kinh tế trong cuộc cách mạng Trung Quốc và sự tham khảo Mác Lênin.
 25. Sự phát triển của hệ thống tài chính trong triết học Mác Lênin.
 26. Khái niệm về công bằng xã hội trong tư tưởng Mác Lênin.
 27. Vai trò của trí thức trong kinh tế chính trị Mác Lênin.
 28. Sự phát triển của nguồn năng lượng trong triết học Mác Lênin.
 29. Tương quan giữa Mác Lênin và sự biến đổi của thị trường.
 30. Ảnh hưởng của Mác Lênin đối với chính sách thương mại quốc tế.
 31. Sự ảnh hưởng của Mác Lênin đối với phát triển bền vững.
 32. Quan điểm của Mác về tư duy kinh tế và chính trị.
 33. Vai trò của khoa học và công nghệ trong tư tưởng Mác Lênin.
 34. Sự phân phối của lợi nhuận trong triết học Mác Lênin.
 35. Sự tương quan giữa Mác Lênin và phân phối tỷ lệ tài sản.
 36. Những thách thức của kinh tế chính trị Mác Lênin trong thời đại toàn cầu hóa.
 37. Phân tích về sự biến đổi của hệ thống tài sản trong tư tưởng Mác Lênin.
 38. Sự ảnh hưởng của Mác Lênin đối với quản lý tài sản công.
 39. Tư duy kinh tế của Lênin và ứng dụng trong chính trị nông thôn.
 40. Sự tham gia của Mác và Lênin trong chính trị quốc tế và tương quan với kinh tế.
 41. Sự phát triển của thị trường lao động trong tư tưởng Mác Lênin.
 42. Ảnh hưởng của Mác Lênin đối với chính sách thất nghiệp và an sinh xã hội.
 43. Vai trò của tư tưởng Mác Lênin trong việc đánh giá sự phát triển kinh tế của các quốc gia.
 44. Sự biến đổi của quan niệm về nguồn lực thiên nhiên trong triết học Mác Lênin.
 45. Phân tích ảnh hưởng của Mác Lênin đối với chính sách phát triển khu vực.
 46. Sự tương quan giữa Mác Lênin và thương mại quốc tế.
 47. Sự phát triển của công nghiệp và nông nghiệp trong triết học kinh tế Mác Lênin.
 48. Ảnh hưởng của Mác Lênin đối với sự phát triển của hệ thống giao thông và vận tải.
 49. Tư tưởng Mác Lênin về quản lý sự phân phối thức ăn và nước uống.
 50. Sự biến đổi của quan điểm về cách thức sản xuất trong triết học Mác Lênin.
 51. Quan điểm của Mác và Lênin về sự biến đổi của quản lý nguồn nước.
 52. Ảnh hưởng của Mác Lênin đối với chính sách môi trường và bảo vệ tự nhiên.
 53. Sự phát triển của ngành công nghiệp và quan hệ lao động trong triết học Mác Lênin.
 54. Vai trò của người tiêu dùng trong triết học kinh tế Mác Lênin.
 55. Sự tham gia của Mác và Lênin trong chính trị quốc gia và quốc tế.
 56. Sự ảnh hưởng của Mác Lênin đối với phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa.
 57. Tư tưởng Mác Lênin về quản lý tài sản công và quốc gia.
 58. Sự phát triển của hệ thống giáo dục trong tư tưởng Mác Lênin.
 59. Ảnh hưởng của Mác Lênin đối với chính sách đầu tư và phát triển.
 60. Quan điểm của Mác và Lênin về quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên.
 61. Sự phát triển của công nghiệp và thương mại trong triết học kinh tế Mác Lênin.
 62. Vai trò của thị trường trong tư tưởng kinh tế Mác Lênin.
 63. Ảnh hưởng của Mác Lênin đối với chính sách thuế và phân phối tài sản.
 64. Sự thay đổi của quan điểm về công bằng xã hội trong triết học Mác Lênin.
 65. Phân tích ảnh hưởng của Mác Lênin đối với chính sách ngoại thương và thương mại quốc tế.
 66. Vai trò của tư tưởng Mác Lênin trong quản lý nguồn nhân lực và lao động.
 67. Sự phát triển của hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe trong tư tưởng Mác Lênin.
 68. Ảnh hưởng của Mác Lênin đối với quản lý tài sản công và quốc gia.
 69. Tư tưởng Mác Lênin về phân phối tài sản và quản lý tài chính.
 70. Sự biến đổi của quan niệm về tư duy kinh tế trong triết học Mác Lênin.
 71. Quan điểm của Mác và Lênin về tài chính công và chi tiêu công.
 72. Sự phát triển của hệ thống truyền thông và truyền thông đại chúng trong triết học kinh tế Mác Lênin.
 73. Ảnh hưởng của Mác Lênin đối với chính sách thất nghiệp và an sinh xã hội.
 74. Vai trò của tư tưởng Mác Lênin trong việc đánh giá sự phát triển kinh tế của các quốc gia.
 75. Sự biến đổi của quan niệm về nguồn lực thiên nhiên và môi trường trong triết học Mác Lênin.
 76. Phân tích ảnh hưởng của Mác Lênin đối với chính sách phát triển khu vực và quản lý đô thị.
 77. Sự tương quan giữa Mác Lênin và thương mại quốc tế và sự tham gia của họ trong tổ chức quốc tế.
 78. Sự phát triển của công nghiệp và nông nghiệp trong tư tưởng kinh tế Mác Lênin.
 79. Ảnh hưởng của Mác Lênin đối với sự phát triển của hệ thống giao thông và vận tải.
 80. Tư tưởng Mác Lênin về quản lý sự phân phối thức ăn và nước uống.
 81. Sự biến đổi của quan điểm về cách thức sản xuất trong triết học Mác Lênin.
 82. Quan điểm của Mác và Lênin về sự biến đổi của quản lý nguồn nước và nguồn năng lượng.
 83. Ảnh hưởng của Mác Lênin đối với chính sách môi trường và bảo vệ tự nhiên.
 84. Sự phát triển của ngành công nghiệp và quan hệ lao động trong triết học Mác Lênin.
 85. Vai trò của người tiêu dùng trong triết học kinh tế Mác Lênin.
 86. Sự tham gia của Mác và Lênin trong chính trị quốc gia và quốc tế.
 87. Sự ảnh hưởng của Mác Lênin đối với phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa.
 88. Tư tưởng Mác Lênin về quản lý tài sản công và quốc gia.
 89. Quan điểm của Mác và Lênin về tình hình kinh tế thế giới và vai trò của các nước phát triển và đang phát triển.
 90. Sự phát triển của công nghiệp và nông nghiệp trong tư tưởng kinh tế Mác Lênin và ảnh hưởng của nó đối với phân phối tài sản.
 91. Vai trò của quản lý tài sản công trong triết học Mác Lênin và quản lý nhà nước.
 92. Ảnh hưởng của Mác Lênin đối với chính sách ngoại giao và quan hệ quốc tế.
 93. Sự thay đổi của quan điểm về công bằng xã hội trong tư tưởng Mác Lênin và các biện pháp để đạt được nó.
 94. Sự phát triển của hệ thống giáo dục và đào tạo trong tư tưởng Mác Lênin và tạo điều kiện cho phát triển kinh tế và xã hội.
 95. Ảnh hưởng của Mác Lênin đối với quản lý tài sản công và việc ứng dụng các nguyên tắc kế hoạch hóa.
 96. Tư tưởng Mác Lênin về phân phối tài sản và phát triển bền vững.
 97. Sự biến đổi của quan niệm về tư duy kinh tế trong triết học Mác Lênin và cách nó đã thay đổi qua thời gian.
 98. Quan điểm của Mác và Lênin về tài chính công và cách họ đã ứng dụng nó trong quản lý tài chính.
 99. Sự phát triển của hệ thống truyền thông và truyền thông đại chúng trong triết học kinh tế Mác Lênin và tác động của nó lên ý thức công dân.
 100. Ảnh hưởng của Mác Lênin đối với chính sách thất nghiệp, an sinh xã hội và quản lý tài chính.
 101. Vai trò của tư tưởng Mác Lênin trong việc đánh giá sự phát triển kinh tế của các quốc gia và ảnh hưởng lên việc thiết lập mục tiêu phát triển.
 102. Sự biến đổi của quan niệm về nguồn lực thiên nhiên và môi trường trong triết học Mác Lênin và các chính sách để bảo vệ môi trường.
 103. Phân tích ảnh hưởng của Mác Lênin đối với chính sách phát triển khu vực và quản lý đô thị, bao gồm cả các vấn đề về quy hoạch đô thị.
 104. Sự tương quan giữa Mác Lênin và thương mại quốc tế, cũng như những thách thức mà họ đối mặt khi tham gia vào hệ thống kinh tế toàn cầu.
 105. Sự phát triển của công nghiệp và nông nghiệp trong triết học kinh tế Mác Lênin và cách chúng ảnh hưởng đến quản lý tài sản và tài chính.
 106. Vai trò của quản lý tài sản công và quốc gia trong triết học Mác Lênin và cách nó được thực hiện.
 107. Ảnh hưởng của Mác Lênin đối với chính sách ngoại giao và thương mại quốc tế, cũng như việc xây dựng các liên minh kinh tế và chính trị.
 108. Sự thay đổi của quan điểm về công bằng xã hội trong triết học Mác Lênin và cách mục tiêu này có thể được đạt được thông qua chính sách kinh tế.
 109. Sự phát triển của hệ thống giáo dục và đào tạo trong tư tưởng Mác Lênin và tác động của nó đối với phát triển nguồn nhân lực.
 110. Ảnh hưởng của Mác Lênin đối với quản lý tài sản công và việc áp dụng các nguyên tắc kế hoạch hóa kinh tế.
 111. Tư tưởng Mác Lênin về phân phối tài sản và phát triển bền vững, cũng như việc đảm bảo tính bền vững trong quá trình phát triển kinh tế.
 112. Sự biến đổi của quan niệm về tư duy kinh tế trong triết học Mác Lênin và cách nó đã thay đổi qua thời gian.
 113. Quan điểm của Mác và Lênin về tài chính công và cách họ đã ứng dụng nó trong quản lý tài chính của nhà nước.
 114. Sự phát triển của hệ thống truyền thông và truyền thông đại chúng trong triết học kinh tế Mác Lênin và tác động của nó đối với ý thức và quyền tự do thông tin.
 115. Ảnh hưởng của Mác Lênin đối với chính sách thất nghiệp, an sinh xã hội và quản lý tài chính, cũng như cách đảm bảo an sinh xã hội cho các tầng lớp lao động.
 116. Vai trò của tư tưởng Mác Lênin trong việc đánh giá sự phát triển kinh tế của các quốc gia và tác động của nó lên sự phân phối tài sản.
 117. Sự biến đổi của quan niệm về nguồn lực thiên nhiên và môi trường trong triết học Mác Lênin và các chính sách để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
 118. Phân tích ảnh hưởng của Mác Lênin đối với chính sách phát triển khu vực và quản lý đô thị, bao gồm cả các vấn đề về quy hoạch đô thị và phát triển đô thị.
 119. Sự tương quan giữa Mác Lênin và thương mại quốc tế, cũng như những thách thức mà họ đối mặt khi tham gia vào hệ thống kinh tế toàn cầu và cách họ đã thích nghi.
 120. Sự phát triển của công nghiệp và nông nghiệp trong triết học kinh tế Mác Lênin và cách chúng ảnh hưởng đến quản lý tài sản và tài chính.
 121. Vai trò của quản lý tài sản công và quốc gia trong triết học Mác Lênin và cách nó được thực hiện để đảm bảo quyền sở hữu và phân phối tài sản.
 122. Ảnh hưởng của Mác Lênin đối với chính sách ngoại giao và thương mại quốc tế, cũng như việc xây dựng các liên minh kinh tế và chính trị để thúc đẩy lợi ích quốc gia.
 123. Sự thay đổi của quan điểm về công bằng xã hội trong tư tưởng Mác Lênin và cách mục tiêu này có thể được đạt được thông qua chính sách kinh tế và xã hội.
 124. Sự phát triển của hệ thống giáo dục và đào tạo trong tư tưởng Mác Lênin và cách nó ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực và tri thức xã hội.
 125. Ảnh hưởng của Mác Lênin đối với quản lý tài sản công và việc ứng dụng các nguyên tắc kế hoạch hóa kinh tế để đảm bảo sự phát triển cân đối.
 126. Tư tưởng Mác Lênin về phân phối tài sản và phát triển bền vững, cũng như cách đảm bảo tính bền vững trong quá trình phát triển kinh tế và xã hội.
 127. Sự biến đổi của quan niệm về tư duy kinh tế trong triết học Mác Lênin và cách nó đã thay đổi qua thời gian và trong các quốc gia khác nhau.
 128. Quan điểm của Mác và Lênin về tài chính công và cách họ đã ứng dụng nó trong quản lý tài chính của nhà nước và đảm bảo nguồn tài chính cho các dự án quốc gia.
 129. Sự phát triển của hệ thống truyền thông và truyền thông đại chúng trong triết học kinh tế Mác Lênin và tác động của nó lên ý thức và quyền tự do thông tin của công dân.
 130. Ảnh hưởng của Mác Lênin đối với chính sách thất nghiệp, an sinh xã hội và quản lý tài chính, cũng như cách đảm bảo an sinh xã hội cho các tầng lớp lao động và người dân.
 131. Vai trò của tư tưởng Mác Lênin trong việc đánh giá sự phát triển kinh tế của các quốc gia và tác động của nó lên sự phân phối tài sản và xã hội.
 132. Sự biến đổi của quan niệm về nguồn lực thiên nhiên và môi trường trong triết học Mác Lênin và cách các chính phủ thực hiện các chính sách bảo vệ môi trường.
 133. Phân tích ảnh hưởng của Mác Lênin đối với chính sách phát triển khu vực và quản lý đô thị, bao gồm cả việc xây dựng và phát triển các khu vực đô thị.
 134. Sự tương quan giữa Mác Lênin và thương mại quốc tế, cũng như cách họ đối phó với thách thức của kinh tế toàn cầu và biến đổi kinh tế.
 135. Sự phát triển của công nghiệp và nông nghiệp trong triết học kinh tế Mác Lênin và ảnh hưởng của nó đối với việc quản lý tài sản và phân phối tài sản.
 136. Vai trò của quản lý tài sản công và quốc gia trong triết học Mác Lênin và cách các quốc gia thực hiện nó để đảm bảo quyền sở hữu và phân phối tài sản.
 137. Ảnh hưởng của Mác Lênin đối với chính sách ngoại giao và thương mại quốc tế, cũng như việc xây dựng các liên minh kinh tế và chính trị để thúc đẩy lợi ích quốc gia và đảm bảo sự ổn định.
 138. Sự thay đổi của quan điểm về công bằng xã hội trong tư tưởng Mác Lênin và cách mục tiêu này có thể được đạt được thông qua chính sách kinh tế và xã hội.
 139. Sự phát triển của hệ thống giáo dục và đào tạo trong tư tưởng Mác Lênin và tác động của nó đối với phát triển nguồn nhân lực và tri thức xã hội.
 140. Ảnh hưởng của Mác Lênin đối với quản lý tài sản công và việc áp dụng các nguyên tắc kế hoạch hóa kinh tế để đảm bảo sự phát triển cân đối.
 141. Tư tưởng Mác Lênin về phân phối tài sản và phát triển bền vững, cũng như cách đảm bảo tính bền vững trong quá trình phát triển kinh tế và xã hội.
 142. Sự biến đổi của quan niệm về tư duy kinh tế trong triết học Mác Lênin và cách nó đã thay đổi qua thời gian và trong các quốc gia khác nhau.
 143. Quan điểm của Mác và Lênin về tài chính công và cách họ đã ứng dụng nó trong quản lý tài chính của nhà nước và đảm bảo nguồn tài chính cho các dự án quốc gia.
 144. Sự phát triển của hệ thống truyền thông và truyền thông đại chúng trong triết học kinh tế Mác Lênin và tác động của nó lên ý thức và quyền tự do thông tin của công dân.
 145. Ảnh hưởng của Mác Lênin đối với chính sách thất nghiệp, an sinh xã hội và quản lý tài chính, cũng như cách đảm bảo an sinh xã hội cho các tầng lớp lao động và người dân.
 146. Vai trò của tư tưởng Mác Lênin trong việc đánh giá sự phát triển kinh tế của các quốc gia và tác động của nó lên sự phân phối tài sản và xã hội.
 147. Sự biến đổi của quan niệm về nguồn lực thiên nhiên và môi trường trong triết học Mác Lênin và cách các chính phủ thực hiện các chính sách bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
 148. Phân tích ảnh hưởng của Mác Lênin đối với chính sách phát triển khu vực và quản lý đô thị, bao gồm cả việc xây dựng và phát triển các khu vực đô thị và các vấn đề liên quan đến quy hoạch đô thị và phát triển đô thị.
 149. Vai trò của tư tưởng Mác Lênin trong việc xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.
 150. Sự ảnh hưởng của Mác Lênin đối với quản lý tài sản công và quốc gia trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.
 151. Quan điểm của Mác và Lênin về quản lý tài sản và tài chính trong xã hội chủ nghĩa.
 152. Sự phát triển của hệ thống giáo dục và đào tạo trong tư tưởng Mác Lênin và vai trò của nó trong xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.
 153. Ảnh hưởng của Mác Lênin đối với quản lý tài chính và các chính sách thuế trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.
 154. Sự tham gia của Mác và Lênin trong chính trị quốc gia và quốc tế và vai trò của họ trong xây dựng xã hội chủ nghĩa.
 155. Quan điểm của Mác Lênin về quản lý nguồn nhân lực và lao động trong hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa.
 156. Sự phát triển của hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe trong tư tưởng Mác Lênin và vai trò của nó trong xây dựng xã hội chủ nghĩa.
 157. Ảnh hưởng của Mác Lênin đối với chính sách đầu tư và phát triển kinh tế trong xã hội chủ nghĩa.
 158. Tư tưởng Mác Lênin về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường trong bối cảnh xã hội chủ nghĩa.
 159. Quy luật giá trị lao động và vai trò của lao động trong kinh tế chính trị Mác-Lênin.
 160. Chủ nghĩa xã hội và quá trình tiến hóa của hệ thống kinh tế chính trị trong lý luận của Mác và Lênin.

Trên đây, Luận Văn Việt đã tổng hợp hơn 160 đề tài tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin và cung cấp 6 bài mẫu mới nhất, được cung cấp miễn phí. Hy vọng rằng tài liệu này sẽ giúp bạn tìm thấy đề tài phù hợp nhất cho nghiên cứu của mình. Chúc bạn thành công trong việc lựa chọn và nghiên cứu đề tài của mình.

0/5 (0 Reviews)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan