Phần mềm tiện ích

  • Phần mềm đọc file PDF

     Linh Nguyen    05/02/2014

    Adobe Reader là phần mềm miễn phí và đáng tin cậy để hỗ trợ người sử dụng đọc, xem luận văn, luận án, báo cáo thực tập mẫu, tài liệu tham khảo cho việc viết luận văn, in ấn, và ghi chú thích vào tài liệu PDF. Đây là trình xem tập tin PDF duy […]