Linh Nguyen    07/09/2018

Lời mở đầu luận văn thạc sĩ luật kinh tế về khấu trừ và hoàn thuế GTGT

Luận Văn Việt xin chia sẻ luận văn thạc sĩ luật kinh tế đề tài: “Pháp luật về khấu trừ và hoàn thuế GTGT tại Việt Nam” nhằm làm rõ khái niệm, đặc điểm, bản chất của thuế Giá trị gia tăng (GTGT); khấu trừ, hoàn thuế GTGT và các quy định pháp luật về thuế GTGT, […]

Luận Văn Việt xin chia sẻ luận văn thạc sĩ luật kinh tế đề tài: “Pháp luật về khấu trừ và hoàn thuế GTGT tại Việt Nam” nhằm làm rõ khái niệm, đặc điểm, bản chất của thuế Giá trị gia tăng (GTGT); khấu trừ, hoàn thuế GTGT và các quy định pháp luật về thuế GTGT, khấu trừ, hoàn thuế GTGT ở Việt Nam.

Đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về khấu trừ và hoàn thuế GTGT ở Việt Nam hiện nay. Từ những nghiên cứu và thực trạng pháp luật về khấu trừ và hoàn thuế GTGT ở Việt Nam rút ra những nhận xét, đánh giá những mặt tồn tại để có những kiến nghị góp phần khắc phục và hoàn thiện hơn nữa pháp luật về khấu trừ và hoàn thuế GTGT ở Việt Nam.

Lời mở đầu luận văn thạc sĩ luật kinh tế về khấu trừ và hoàn thuế GTGT

Lời mở đầu luận văn thạc sĩ luật kinh tế về khấu trừ và hoàn thuế GTGT

I. Lời mở đầu luận văn thạc sĩ luật kinh tế

1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ

Thuế là nguồn thu chủ yếu của Ngân sách Nhà nước (NSNN), là công cụ quan trọng để phân phối và phân phối lại tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân và là vấn đề đại cục của mỗi Quốc gia, đặc biệt trong tiến trình hội nhập quốc tế. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện cải cách thuế bước hai. Điểm nổi bật của cuộc cải cách này là thay thế Luật Thuế Doanh thu bằng Luật thuế giá trị gia tăng 1997 được thông qua tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá IX, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999. Việt Nam bắt đầu thi hành một luật thuế mới, đó là thuế giá trị gia tăng (GTGT). Sau hơn mười năm thực hiện đến nay, Luật Thuế GTGT đã góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế của đất nước, đã khuyến khích các hoạt động đầu tư trong nước, thu hút hoạt động đầu tư nước ngoài, mở rộng và phát triển xuất khẩu, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu ổn định và ngày càng tăng cho ngân sách nhà nước…

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã gặp những vướng mắc khó khăn. Trong những năm gần đây, hiện tượng gian lận trong khấu trừ, hoàn thuế GTGT của các doanh nghiệp để bòn rút tiền ngân sách Nhà nước đã trở thành một vấn nạn của toàn xã hội.

Trước thực tế này, tôi đã chọn đề tài “Pháp luật về khấu trừ và hoàn thuế GTGT tại Việt Nam”, không có tham vọng sẽ giải quyết toàn bộ những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng mà chỉ dừng lại ở việc hiểu rõ bản chất của các quy định pháp luật hiện hành về khấu trừ và hoàn thuế GTGT ở Việt Nam, thực trạng các quy định pháp luật về khấu trừ, hoàn thuế GTGT và qua đó đưa ra một số kiến nghị nhằm khắc phục được phần nào của thực trạng nêu trên.

2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN LUẬT KINH TẾ

Khấu trừ và hoàn thuế là vấn đề muôn thuở của Luật Thuế GTGT, mặc dù đã có nhiều công trình nghiên cứu khai thác vấn đề này, tuy nhiên đây là vấn đề khá rộng và phức tạp dưới nhiều góc độ khác nhau. Đi sâu vào khai thác thực tiễn áp dụng pháp luật để tìm ra những tồn tại hạn chế, đề xuất giải pháp khắc phục cho vấn đề “Pháp luật về khấu trừ, hoàn thuế GTGT” là vấn đề rất quan trọng trong việc hoàn thiện pháp luật về thuế GTGT ở Việt Nam. Luận văn “Pháp luật về khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng tại Việt Nam” sẽ là một trong những đề tài tiếp tục việc nghiên cứu những vấn đề pháp luật về thuế GTGT ở Việt Nam.

luận văn thạc sĩ luật kinh tế về khấu trừ và hoàn thuế GTGT

luận văn thạc sĩ luật kinh tế về khấu trừ và hoàn thuế GTGT

II. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA LUẬN VĂN

Thông qua việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận văn: “Pháp luật về khấu trừ, hoàn thuế GTGT tại Việt Nam” nhằm hai mục đích:

Thứ nhất: Nghiên cứu những vấn đề có tính lý luận về thuế GTGT nói chung, pháp luật về khấu trừ và hoàn thuế GTGT tại Việt Nam.

Thứ hai: Về mặt thực tiễn, nhằm đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về khấu trừ, hoàn thuế GTGT tại Việt Nam hiện nay. Qua đó đưa ra một số đánh giá và kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật hiện hành về khấu trừ và hoàn thuế GTGT tại Việt Nam.

Xuất phát từ hai mục đích cơ bản nêu trên, Luận văn có những nhiệm vụ cơ bản sau:

– Làm rõ khái niệm, đặc điểm, bản chất của Thuế GTGT khấu trừ, hoàn thuế GTGT và các quy định pháp luật về thuế GTGT, khấu trừ, hoàn thuế GTGT ở Việt Nam;

– Đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về khấu trừ và hoàn Thuế GTGT ở Việt Nam hiện nay;

– Từ những nghiên cứu và thực trạng pháp luật về khấu trừ và hoàn Thuế GTGT ở Việt Nam rút ra những nhận xét, đánh giá những mặt tồn tại để có những kiến nghị góp phần khắc phục và hoàn thiện hơn nữa pháp luật về khấu trừ và hoàn thuế GTGT ở Việt Nam.

1. PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

Đề tài tập trung nghiên cứu những quy định pháp luật liên quan đến khấu trừ và hoàn thuế GTGT, thực tiễn áp dụng pháp luật về khấu trừ, hoàn thuế GTGT tại Việt Nam hiện nay.

Qua đó, đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về khấu trừ và hoàn thuế GTGT.

2. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI

Đề tài là công trình khoa học có ý nghĩa quan trọng trong việc làm rõ các vấn đề lý luận về khấu trừ, hoàn thuế GTGT và thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật hiện hành về khấu trừ, hoàn thuế GTGT ở Việt Nam hiện nay, đồng thời đưa ra một số kiến nghị hoàn  thiện pháp luật về khấu trừ và hoàn thuế GTGT tại Việt Nam, đặc biệt nhằm khắc phục những tồn tại trong quy định hiện hành về khấu trừ và hoàn thuế GTGT tại Việt Nam hiện nay.

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Phương pháp nghiên cứu có tính chất bao trùm được quán triệt để thực hiện trong luận văn là phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác-Lê nin, kết hợp với các phương pháp so sánh. Theo đó vấn đề điều chỉnh pháp luật phải được đặt trong bối cảnh lịch sử, cụ thể của quá trình hình thành và phát triển cơ chế thị trường ở nước ta trên cơ sở vận dụng các quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước về chính sách khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

Ngoài ra, luận văn còn sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, tổng kết thực tiễn để làm rõ cơ sở lý luận về khấu trừ, hoàn thuế GTGT ở Việt Nam.

III. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN

Ngoài phần Mở đầu và phần Kết luận, kết cấu của luận văn được trình bày theo 2 phần như sau:

Chương 1: Những vấn đề lý luận về thuế GTGT và các quy định của pháp luật về khấu trừ, hoàn thuế GTGT ở Việt Nam.

Chương 2: Thực tiễn áp dụng pháp luật về khấu trừ và hoàn thuế GTGT ở Việt Nam và một số kiến nghị hoàn thiện.

Bạn có thể download ngay chi tiết các phần luận văn thạc sĩ luật kinh tế.

Tham khảo thêm bài viết:

Lời mở đầu luận văn thạc sĩ luật kinh tế về khấu trừ và hoàn thuế GTGT
5 (100%) 1 vote