Nam Nguyen    23/04/2018

Mẫu thư xin việc bằng tiếng anh hay, đúng ngữ pháp

Bạn đang xin việc và muốn tự viết đơn xin việc bằng tiếng anh? Hãy tham khảo ngay một số mẫu thư xin việc bằng tiếng anh hay, đúng ngữ pháp dưới này nhé. Chắc chắn xem qua bạn sẽ viết cách viết thư xin việc cho vị trí mà mình muốn ứng tuyển. Hiện […]

Bạn đang xin việc và muốn tự viết đơn xin việc bằng tiếng anh? Hãy tham khảo ngay một số mẫu thư xin việc bằng tiếng anh hay, đúng ngữ pháp dưới này nhé. Chắc chắn xem qua bạn sẽ viết cách viết thư xin việc cho vị trí mà mình muốn ứng tuyển.

Mẫu thư xin việc bằng tiếng anh hay, đúng ngữ pháp

Mẫu thư xin việc bằng tiếng anh hay, đúng ngữ pháp

Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp dịch vụ viết thuê tiểu luận, luận văn cao học, khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp, dịch vụ chạy SPSS,… chuyên nghiệp nhất thị trường. Nếu bạn không có thời gian hoàn thành bài luận, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi nhé!

1. Mẫu thư xin việc bằng tiếng anh cho vị trí Sales Executive

Dear Mr. B,

Apply to: Sales Executive position

I am pleased to find your advertisement for Sales Executive position on Careerlink.vn. I feel that it is direct match with my qualifications and experience.

I have got Bachelor Degree in Business Administration with two years in sales of electronics goods.  In my recent position as a Sales Executive for DEF Electronics Company, developing sale network of selected products in the South region. I have had the opportunity to increase sales by 25% during the first year, 35% during the second year and named “Sales Executive of the Year” for outstanding performance.

I possess aggressive marketing and good negotiating skills. My verbal communication skills and positive attitude makes me an effective communicator with my customers. Given the opportunity, I would be able to become an excellent representative of your sales team.

Please consider the enclosed resume to know more about my professionalism, background and skills. I look forward to have an opportunity of discussing my application with you further and how I can significantly contribute to the ongoing of your reputable company.

Yours sincerely,

Bản dịch tiếng Việt:

 

Thưa ông B,

Áp dụng cho: Vị trí điều hành bán hàng

Tôi rất vui khi tìm thấy quảng cáo của bạn cho vị trí Giám đốc bán hàng trên Careerlink.vn. Tôi cảm thấy rằng nó phù hợp trực tiếp với trình độ và kinh nghiệm của tôi.

Tôi đã có bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh với hai năm kinh doanh hàng điện tử. Ở vị trí gần đây của tôi với vai trò là Giám đốc Kinh doanh cho Công ty Điện tử DEF, phát triển mạng lưới bán hàng các sản phẩm được lựa chọn ở khu vực phía Nam. Tôi đã có cơ hội tăng doanh thu lên 25% trong năm đầu tiên, 35% trong năm thứ hai và được đặt tên là “Giám đốc điều hành của năm” cho hiệu suất vượt trội.

Tôi có kỹ năng tiếp thị tích cực và kỹ năng đàm phán tốt. Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói của tôi và thái độ tích cực làm cho tôi một người giao tiếp hiệu quả với khách hàng của tôi. Với cơ hội đó, tôi sẽ có thể trở thành một đại diện tuyệt vời của đội ngũ bán hàng của bạn.

Vui lòng xem xét bản lý lịch đính kèm để biết thêm về tính chuyên nghiệp, lý lịch và kỹ năng của tôi. Tôi mong muốn có cơ hội thảo luận về đơn đăng ký của tôi với bạn thêm nữa và làm cách nào tôi có thể đóng góp đáng kể cho công ty có uy tín của bạn.

Trân trọng,

2. Mẫu thư xin việc bằng tiếng anh cho vị trí PHP Developer

Dear Sir/ Madam,

Apply to: PHP Developer position

Having read your recent advertisement on the Careerlink.vn website for the vacancy of PHP Developer, I write to apply for the post.

I have a degree in Computer Science and three years of experience working as a PHP Developer at DEF Company operating in the fields of multimedia and web-based software development. I am responsible for developing websites and others tools, managing, optimizing and integrating various assets (information, images, animations, creative concepts and videos) to achieve desired objective, connecting to back-end data via middleware or static data, creating and implementing various applications…At here I have experience working with PHP, MySQL, Javascript.

My technical proficiencies include demonstrated expertise in web architecture, HTTP, XML and a profound knowledge of Zend framework and MVC, Flex, HTML5/CSS3. I have ability to work under pressure and meet deadline of the project. I am also self-motivated in problem solving, have attitude to learn quickly, ability to work effectively both in a team environment and independently.

I am positive that I can meet your company’s requirement with my experience, background, and skills. I look forward to hearing from you at your earliest convenience. Thanks so much for your time and consideration.

Yours faithfully,

Bản dịch tiếng Việt:

Thưa ông / bà,

Áp dụng cho: Vị trí nhà phát triển PHP

Sau khi đọc quảng cáo gần đây của bạn trên trang web Careerlink.vn cho vị trí trống của Nhà phát triển PHP, tôi viết thư để đăng ký cho bài đăng.

Tôi có bằng về Khoa học Máy tính và ba năm kinh nghiệm làm việc với tư cách là Nhà phát triển PHP tại Công ty DEF hoạt động trong các lĩnh vực phát triển phần mềm đa phương tiện và dựa trên web. Tôi chịu trách nhiệm phát triển trang web và các công cụ khác, quản lý, tối ưu hóa và tích hợp nhiều nội dung khác nhau (thông tin, hình ảnh, hoạt ảnh, khái niệm sáng tạo và video) để đạt được mục tiêu mong muốn, kết nối với dữ liệu back-end thông qua phần mềm trung gian hoặc dữ liệu tĩnh, tạo và triển khai ứng dụng… Tại đây tôi có kinh nghiệm làm việc với PHP, MySQL, Javascript.

Các chuyên ngành kỹ thuật của tôi bao gồm chuyên môn đã được chứng minh về kiến ​​trúc web, HTTP, XML và kiến ​​thức sâu sắc về khung công tác Zend và MVC, Flex, HTML5 / CSS3. Tôi có khả năng làm việc dưới áp lực và đáp ứng thời hạn của dự án. Tôi cũng có động lực trong việc giải quyết vấn đề, có thái độ học hỏi nhanh, khả năng làm việc hiệu quả cả trong môi trường nhóm và độc lập.

Tôi tích cực rằng tôi có thể đáp ứng yêu cầu của công ty bạn với kinh nghiệm, nền tảng và kỹ năng của tôi. Tôi mong muốn được nghe từ bạn sớm nhất. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành thời gian và cân nhắc.

Trân trọng,

3. Mẫu thư xin việc bằng tiếng anh cho vị trí Interpreter

Dear Sir/ Madam,

Apply to: Interpreter position

I am writing to the position of Interpreter currently as advertised on the Careerlink.vn website.

I am a qualified Translator/Interpreter with a Bachelor of Japanese Language at DEF University. During my university days, I usually took part in Japan-Vietnam culture exchange program. I was lucky to visit Japan where I stayed for ten days and get to know their culture and dialect.

Presently, I am working with a Japanese company specializing in producing food. My job involves in translating all the technical documents related to products, materials, manufacturing process… I am also participating in conferences and meetings to help out foreigner and Vietnamese in understanding the spoken and content meeting.

I have got the certificate of Japanese Language Proficiency Test N2. I am good command in English and familiar with Microsoft Office. I really enjoy communicating with others, working in a team as well as in individual.

These are the qualities that I believe make me a suitable for this position. My resume is attached and I look forward to being able to discuss the position with you further.

Yours faithfully.

Bản dịch tiếng Việt:

Thưa ông / bà,

Áp dụng cho: Vị trí phiên dịch

Tôi đang viết cho vị trí của Thông dịch viên hiện đang được quảng cáo trên trang web Careerlink.vn.

Tôi là một phiên dịch viên / phiên dịch có bằng Cử nhân tiếng Nhật tại Đại học DEF. Trong những ngày đại học, tôi thường tham gia chương trình trao đổi văn hóa Nhật Bản – Việt Nam. Tôi đã may mắn đến thăm Nhật Bản, nơi tôi ở lại mười ngày và làm quen với văn hóa và phương ngữ của họ.

Hiện tại, tôi đang làm việc với một công ty Nhật chuyên sản xuất thực phẩm. Công việc của tôi liên quan đến việc biên dịch tất cả các tài liệu kỹ thuật liên quan đến sản phẩm, vật liệu, quy trình sản xuất… Tôi cũng tham gia các hội nghị và cuộc họp để giúp đỡ người nước ngoài và người Việt Nam trong việc hiểu cuộc họp nói và nội dung.

Tôi đã có chứng chỉ kiểm tra trình độ tiếng Nhật N2. Tôi giỏi tiếng Anh và quen thuộc với Microsoft Office. Tôi thực sự thích giao tiếp với những người khác, làm việc trong một nhóm cũng như trong cá nhân.

Đây là những phẩm chất mà tôi tin rằng làm cho tôi phù hợp với vị trí này. Hồ sơ của tôi được đính kèm và tôi mong muốn có thể thảo luận vị trí với bạn hơn nữa.

Trân trọng,

Hy vọng những mẫu thư xin việc bằng tiếng anh sẽ giúp ích cho bạn. Chúc bạn sớm xin được công việc như mong muốn!

Tham khảo thêm những bài viết tương tự khác:

5 mẫu lời kết luận của bài tiểu luận hay nhất

10 bài văn mẫu đề tài Thuyết minh về tà áo dài Việt Nam

Giới thiệu dịch vụ viết thuê luận văn tiếng anh tại Luận Văn Việt

Mẫu thư xin việc bằng tiếng anh hay, đúng ngữ pháp
5 (100%) 17 votes