Lưu Hà Chi    25/07/2018

Luận văn thạc sỹ kế toán chi ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nam Định

Luận Văn Việt Group chuyên dịch vụ luận văn cao học sẽ giới thiệu chi tiết về mục lục, lời mở đầu, lời kết luận của bài luận văn thạc sỹ kế toán về đề tài: “Kế toán chi ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Nam Định” Tổng hợp 50 đề tài luận […]

Luận Văn Việt Group chuyên dịch vụ luận văn cao học sẽ giới thiệu chi tiết về mục lục, lời mở đầu, lời kết luận của bài luận văn thạc sỹ kế toán về đề tài: “Kế toán chi ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Nam Định”

1. Chi tiết mục lục luận văn thạc sĩ kinh tế kế toán tài chính

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN……………………………………………………………………….. i

MỤC LỤC ……………………………………………………………………………….  ii

DANH MỤC GIẢI THÍCH CÁC TỪ VIẾT TẮT……….……………………vi

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ ……………………………………………….viii

LỜI MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………. 1

  1. Tính cấp thiết của đề tài ………………………………………………………1
  2. Tổng quan nghiên cứu của đề tài …………………………………………2
  3. Mục tiêu nghiên cứu ……………………………………………………………4
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu …………………………………………4
  5. Phương pháp nghiên cứu …………………………………………………….4
  6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu ……………….4
  7. Kết cấu của luận văn ……………………………………………………………5

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC …………………………………………………………. 6

1.1. Chi ngân sách nhà nước và vai trò của chi ngân sách nhà nước trong cơ chế thị trường  ……………………………………………………………….. 6

1.1.1. Ngân sách nhà nước và chi ngân sách nhà nước …………………..  6

1.1.1.1.  Ngân sách nhà nước   ………………………………………………………  6

1.1.1.2. Chi ngân sách nhà nước……………………………………………………….8

1.1.2. Vai trò của chi ngân sách nhà nước trong cơ chế thị trường ……….. 9

1.1.2.1. Vai trò của chi NSNN đối với hoạt động của bộ máy nhà nước……11

1.1.2.2. Vai trò của chi ngân sách nhà nước đối với thực hiện các chức năng quản lý xã hội, y tế, văn hóa, giáo dục ………………………………. 12

1.1.2.3. Vai trò của chi NSNN đối với việc điều tiết vĩ mô của nhà nước……12

1.2. Yêu cầu quản lý chi ngân sách nhà nước và vai trò kế toán chi ngân sách nhà nước     ………………………………………………………….15

1.2.1. Yêu cầu quản lý chi ngân sách nhà nước   ……………………………….  15

1.2.2. Vai trò kế toán chi ngân sách nhà nước      …………………………………18

1.3. Kế toán chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước …………………..19

1.3.1. Kế toán chi thường xuyên ………………………………………………………….19

1.3.1.1. Chứng từ ban đầu ………………………………………………………………… 19

1.3.1.2. Tài khoản sử dụng  …………………………………………………………………26

1.3.1.3. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu  …………………………………………………………. 28

1.3.2. Kế toán chi đầu tư phát triển ………………………………………………………..  29

1.3.2.1. Chứng từ ban đầu:……………………………………………………………………. 29

1.3.2.2. Tài khoản sử dụng      ………………………………………………………………….29

1.3.2.3. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu ………………….. 32

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC NAM ĐỊNH………………………………………………………….34

2.1. Tổng quan về kho bạc nhà nước Nam Định  ………………………………………..34

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển……………………………………………………… 34

2.1.2. Đặc điểm hoạt động của Kho bạc nhà nước  ………………………………………. 35

2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại KBNN Nam Định  …………………………. 39

2.1.4. Quy trình quản lý chi ngân sách nhà nước tại KBNN Nam Định……………… 40

2.1.5. Đặc điểm tổ chức kế toán tại Kho bạc nhà nước Nam Định ……………………….44

2.1.5.1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán ……………………………………………………..44

2.1.5.2. Hình thức ghi sổ kế toán    ………………………………………………………………..46

2.2. Thực trạng kế toán chi NSNN tại kho bạc nhà nước Nam Định ……………………46

2.2.1. Kế toán chi thường xuyên  …………………………………………………………………….46

2.2.2. Kế toán chi đầu tư xây dựng cơ bản………………………………………………….53

CHƯƠNG 3: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC NAM ĐỊNH  ………………………………………………………………………………………………………….69

3.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu tại kho bạc nhà nước Nam Định     ………………………………………………………….69

3.1.1. Những kết quả đạt được  ……………………………………………………………………69

3.1.1.1. Về vận dụng cơ chế chính sách chi NSNN     ………………………………………  69

3.1.1.2. Về tổ chức bộ máy kế toán chi NSNN ……………………………………………… 69

3.1.1.3. Về tổ chức kế toán chi NSNN  ………………………………………………………    70

3.1.2. Những mặt hạn chế, tồn tại và nguyên nhân      ……………………………….     71

3.1.2.1. Những mặt hạn chế  ………………………………………………………………………. 71

3.1.2.2. Nguyên nhân hạn chế    ……………………………………………………………………75

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước Nam Định    ………………………………………………………….  77

3.2.1. Hoàn thiện về cơ chế, chính sách chi NSNN      ………………………………………………………77

3.2.2. Hoàn thiện về tổ chức công tác kế toán chi NSNN  ………………………………………79

3.2.2.1. Hoàn thiện về tổ chức công tác kế toán chi thường xuyên …………………………79

3.2.2.2. Hoàn thiện về tổ chức công tác kế toán chi đầu tư phát triển ……………….. 81

3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp kế toán chi NSNN tai kho bạc nhà nước Nam Định…………………………………………………………………..83

3.3.1. Đối với nhà nước………………………………………………………………….83

3.3.2. Đối với kho bạc nhà nước Nam Định………………………………………….…85

KẾT LUẬN      …………………………………………………………………………………………   88

TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………..………………………………..89

LUẬN VĂN THẠC SỸ KẾ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NAM ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SỸ KẾ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NAM ĐỊNH

2. Trích lời mở đầu đề tài: Kế toán chi ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Nam Định

Trong nền kinh tế nước ta, ngân sách nhà nước có vai trò hết sức quan trọng. Ngân sách nhà nước là xương sống của nền kinh tế nhà nước, là nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và hoạt động của bộ máy nhà nước.

Chi ngân sách nhà nước là quá trình nhà nước phân bổ, sử dụng quỹ NSNN để đảm bảo điều kiện vật chất nhằm duy trì sự tồn tại, hoạt động bình thường cũng như thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Nhà nước theo những mục tiêu đã định. Đồng thời, chi NSNN được sử dụng như một công cụ quan trọng trong hệ thống chính sách của một quốc gia, góp phần giải quyết các vấn đề tài chính và cân đối vĩ mô của nền kinh tế.

Kế toán chi ngân sách nhà nước là công tác thu thập, xử lý thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình chi ngân sách nhà nước; đánh giá, dự báo tình hình chi ngân sách nhà nước; kiểm soát thực hiện chế độ chi ngân sách nhà nước; quản lý, theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình chi ngân sách nhà nước.

Kế toán chi ngân sách nhà nước là công cụ không thể thiếu để quản lý, điều hành ngân sách nhà nước các cấp, thông tin kế toán chi ngân sách nhà nước giúp cho các cấp chính quyền trong quản lý điều hành ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội.

Khoản 2, Điều 55, Nghị định 60/2003/NĐ – CP ngày 06/6/2003 qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước nêu rõ: “Kho bạc nhà nước có trách nhiệm quản lý quỹ ngân sách nhà nước, thống nhất quản lý, tổ chức thanh toán, điều hòa vốn và tiền mặt thuộc quỹ ngân sách nhà nước nhằm tập trung nhanh, đầy đủ các khoản thu; đáp ứng kịp thời nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước”.

Là đơn vị trực thuộc Kho bac nhà nước, Kho bạc nhà nước Nam Định mang những thuận lợi và khó khăn chung của ngành trong hoạt động nghiệp vụ, đặc biệt là trong công tác kế toán ngân sách nhà nước. Ngoài ra, với qui mô là một tỉnh nhỏ, nguồn lực tài chính còn hạn hẹp, việc tìm tòi và thực hiện các giải pháp nhằm quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước một cách tiết kiệm, có hiệu quả luôn được các cấp chính quyền, các ban, ngành hữu quan tỉnh Nam Định quan tâm.

Việc hoàn thiện kế toán chi ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Nam Định nhằm đáp ứng đòi hỏi trong công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước một cách có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, nhất là với tỉnh nghèo như Nam Định là việc làm cần thiết. Với những nhận thức trên, tôi chọn đề tài: “Kế toán chi ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Nam Định” làm luận văn thạc sỹ.

Ngoài dịch vụ viết luận văn tốt nghiệp của Luận Văn Việt, bạn có thể tham khảo dịch vụ làm báo cáo thuêdịch vụ xử lý dữ liệunhận viết essay thuêthuê viết tiểu luận giá rẻ

3. Kết cấu của luận văn

Ngoài lời mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn được chia thành 3 chương:

Chương 1: Lý luận chung về kế toán chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước.

Chương 2: Thực trạng kế toán chi ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Nam Định.

Chương 3: Thảo luận kết quả nghiên cứu và giải pháp hoàn thiện kế toán chi ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Nam Định

4. Lời kết luận bài luận văn thạc sĩ

Để công tác kế toán NSNN nói chung và công tác kế toán chi NSNN nói riêng của KBNN Nam Định thực sự là công cụ hữu hiệu nhăm quản lý và điều hành NSNN trên địa bàn tỉnh Nam Định một cách có hiệu quả, việc hoàn thiện kế toán chi NSNN tại KBNN Nam Định là việc làm cấp thiết trong điều kiện đổi mới đất nước hiện nay.

Thông qua nghiên cứu và đánh giá thực trạng công tác chi NSNN tại KBNN Nam Định, luận văn đã đạt được các kết quả sau:

Hệ thống hóa được các vấn đề lý luận cơ bản về NSNN, nội dung kế toán chi NSNN tại KBNN.

Nêu lên được thực trạng công tác kế toán chi NSNN tại KBNN Nam Định, từ đó phân tích, đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại, khó khăn cần khắc phục.

Luận văn đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi NSNN tại KBNN Nam Định.

Với những nội dung đã được trình bày, luận văn đã đáp ứng được mục tiêu đặt ra cần giải quyết. Những ý kiến đề xuất trong luận văn có ý nghĩa thực tiễn giúp các nhà nghiên cứu chế độ, chính sách, các cơ quan chức năng và lãnh đạo KBNN Nam Định nghiên cứu, áp dụng trong thời gian tới.

Tuy nhiên, luận văn chỉ nghiên cứu, đánh giá trên một địa phương và chỉ tập trung nghiên cứu một sổ nội dung của công tác kế toán chi NSNN một số khoản chủ yếu, thêm vào đó do thời gian và kiến thức còn hạn chế vì vậy luận văn không thể tránh khỏi những sai sót và khiếm khuyết.

Để thực hiện luận văn được hoàn thiện hơn, kính mong sự đóng góp ý kiến cùa các thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học và các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia cũng như các nhà quản lý và cán bộ làm công tác NSNN.

Hoàn thiện luận văn này, với tinh thần cầu thị, tác giả luận văn rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp bổ sung của các thầy, cô giáo trong khoa kế toán, của các nhà khoa học, các đồng nghiệp và những ai quan tâm đến kế toán ngân sách nhà nước tại Kho  bạc nhà nước để có thể hoàn thiện hơn nữa đề tài nghiên cứu này.

Cuối cùng, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với cô giáo hướng dẫn PGS,TS. Phạm Thị Bích Chi về sự giúp đỡ nhiệt tình của cô trong quá trình nghiên cứu hoàn thành bản luận văn này.

Toàn bộ bài luận văn thạc sỹ kế toán, tài chính bạn có thể tham khảo tại đây

Xem thêm bài viết:

Nguồn:luanvanviet.com