Linh Nguyen    30/08/2018

Luận văn Thạc sĩ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Mục LụcI. LỜI CẢM ƠN LUÂN VĂN KẾ TOÁNII. MỤC LỤC LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁNIII. LỜI NÓI ĐẦU1.Tính cấp thiết của đề tài2. Kết cấu của luận vănIV. KẾT LUẬN I. LỜI CẢM ƠN LUÂN VĂN KẾ TOÁN Qua thời gian nghiên cứu lý luận và thực tế, tác giả đã hoàn thành […]

I. LỜI CẢM ƠN LUÂN VĂN KẾ TOÁN

Qua thời gian nghiên cứu lý luận và thực tế, tác giả đã hoàn thành luận văn thạc sỹ kế toán với đề tài “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Thiết bị và Vật liệu xây dựng Hancorp”.

Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới cô giáo PGS.TS Nguyễn Phú Giang, đã tận tình hướng dẫn, quan tâm giúp đỡ, chỉ bảo và đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu giúp tác giả hoàn thiện Luận văn này.

Tác giả cũng xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy cô, các anh chị và bạn bè đã dìu dắt, giúp đỡ trong khóa học. Xin cảm ơn gia đình và bè bạn, những người luôn khuyến khích và giúp đỡ tác giả trong mọi hoàn cảnh khó khăn.

Trong quá trình thực hiện khó có thể tránh khỏi những khiếm khuyết, vì vậy tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy, cô giáo và bạn đọc để luận văn được hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

II. MỤC LỤC LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC SƠ ĐỒ

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU………………………….. 1

Mục lục ……………………………………………………………………………………………….. 1

Lời nói đầu…………………………………………………………………………………………… 1

1.1. Tính cấp thiết của đề tài …………………………………………………………………. 1

1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài……………………………………….. 2

1.3. Mục đích nghiên cứu của đề tài……………………………………………………….. 5

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu…………………………………………………….. 5

1.5. Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………………… 6

1.5.1. Phương pháp quan sát………………………………………………………………….. 6

1.5.2. Phương pháp nghiên cứu tài liệu…………………………………………………… 6

1.5.3. Phương pháp phân tích, xử lý dữ liệu ……………………………………………. 7

1.6. Kết cấu của luận văn ………………………………………………………………………. 7

2.2.2. Chuẩn mực số 02………………………………………………………………………….. 22

2.2.3. Chuẩn mực số 15………………………………………………………………………….. 23

2.2.4. Chuẩn mực số 16………………………………………………………………………….. 25

2.3. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp theo quan điểm kế toán tài chính………………………………………………………………………….. 26

2.3.1. Kế toán chi phí sản xuất xây lắp ……………………………………………………… 26

2.3.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp………………………………………… 26

2.3.1.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp……………………………………. 27

2.3.1.3. Kế toán chi phí máy thi công ……………………………………………………….. 29

2.3.1.4. Kế toán chi phí sản xuất chung …………………………………………………….. 34

2.3.2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất xây lắp ………………………………………… 37

2.3.3. Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ trong doanh nghiệp xây lắp ………………………………………………………………………………………. 37

2.3.4. Phương pháp tính giá thành công trình trong doanh nghiệp xây lắp………. 39

2.3.4.1. Kỳ tính giá thành ……………………………………………………………………….. 39

2.3.4.2. Phương pháp tính giá thành …………………………………………………………. 39

2.4. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp theo quan điểm kế toán quản trị …………………………………………………………………………… 42

2.4.1. Phân loại chi phí…………………………………………………………………………… 42

2.4.1.1. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động……………………………………. 42

2.4.1.2. Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế ………………………………………….. 44

2.4.1.3. Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí……………………………………… 45

2.4.1.4. Phân loại chi phí theo thẩm quyền gia quyết định……………………………. 46

2.4.2. Định mức chi phí và dự toán chi phí………………………………………………… 47

2.4.3. Phân tích chệnh lệch chi phí …………………………………………………………… 54

2.4.4. Báo cáo kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm xây lắp……………. 56

2.4.5. Cung cấp thông tin kế toán quản trị để ra quyết định ………………………….. 57

CHƯƠNG 3 – KẾT QỦA NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HANCORP VÀ THẢO LUẬN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ………………………… 59

3.1. Kết quả nghiên cứu thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần thiết bị và vật liệu xây dựng Hancorp ………………………. 59

3.1.1. Tổng quan về công ty cổ phần thiết bị và vật liệu xây dựng Hancorp ….. 59

3.1.1.1. Tổng quan về tổ chức hoạt động quản lý………………………………………… 59

3.1.1.2. Tổng quan về tổ chức công tác kế toán ………………………………………….. 61

3.1.1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất thi công có ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần thiết bị và vât liệu xây dựng HANCORP …………. 67

3.1.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần thiết bị và vât liệu xây dựng HANCORP theo quan điểm kế toán tài chính………………….. 70

3.1.2.1. Kế toán chi phí sản xuất xây lắp …………………………………………………… 70

3.1.2.2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất ………………………………………………… 78

3.1.2.3. Đánh giá sản phẩm dở dang…………………………………………………………. 79

3.1.2.4. Phương pháp tính giá thành công trình tại công ty…………………………… 81

3.1.3. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp theo quan điểm kế toán quản trị tại công ty cổ phần thiết bị và vật liệu xây dựng Hancorp…………………….. 81

3.1.3.1. Phân loại chi phí chi phí và dự toán chi phí ……………………………………. 81

3.1.3.2. Định mức chi phí và dự toán chi phí …………………………………………….. 83

3.1.3.3. Phân tích chênh lệnh chi phí ………………………………………………………… 84

3.1.3.4. Báo cáo kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm xây lắp…………. 88

3.1.3.5. Cung cấp thông tin kế toán quản trị đề ra quyết định ……………………….. 89

3.2. Thảo luận về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tai công ty cổ phần thiết bị và vật liệu xây dựng Hancorp ….. 90

3.2.1. Đánh giá những ưu điểm ……………………………………………………………….. 90

3.2.2. Đánh giá những nhược điểm…………………………………………………………… 91

3.2.2.1. Dưới góc độ kế toán tài chính ……………………………………………………… 91

3.2.2.2. Dưới góc độ kế toán quản trị………………………………………………………… 92

CHƯƠNG 4: CÁC ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HANCORP …………………………………………………………………………………………. 94

4.1. Quan điểm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần thiết bị và vật liệu xây dựng Hancorp ….. 94

4.1.1. Yêu cầu hoàn thiện ………………………………………………………………………. 94

4.1.2. Nguyên tắc hoàn thiện …………………………………………………………………… 95

4.2. Các đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần thiết bị và vật liệu xây dựng Hancorp……………………………………………………………………………………… 97

4.2.1. Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp dưới góc độ kế toán tài chính ……………………………………………………….. 97

4.2.1.1. Về mặt tổ chức luân chuyển chứng từ……………………………………………. 97

4.2.1.2. Hoàn thiện việc phân loại và kiểm soát nguyên liệu, vật liệu trực tiếp … 97

4.2.1.3. Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp …………………… 100

4.2.1.4. Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung …………………………. 100

4.2.1.5. Hoàn thiện đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm xây lắp………. 101

4.4.2. Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp dưới góc độ kế toán quản trị………………………………………………………… 102

4.2.2.1. Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí ……………………………………. 102

4.2.2.2. Hoàn thiện quá trình tổ chức thu nhận, và xử lý thông tin giá thành sản phẩm …….. 102

4.2.2.3. Hoàn thiện tổ chức nhận diện chi phí, phân loại chi phí sản xuất trong công ty ….. 107

4.2.2.4. Hoàn thiện việc lập dự toán chi phí sản xuất………………………………….. 112

4.3. Điều kiện thực hiện giải pháp ………………………………………………………… 115

4.3.1. Về phía nhà nước và các cơ quan chức năng…………………………………….. 115

4.3.2. Về phía doanh nghiệp …………………………………………………………………… 116

Kết Luận …………………………………………………………………………………………….. 118

Tài liệu tham khảo………………………………………………………………………………… 120

Danh mục mục lục ……………………………………………………………………………….. 121

III. LỜI NÓI ĐẦU

1.Tính cấp thiết của đề tài

Nền kinh tế nước ta trong những năm gần đây ngày càng hội nhập với nền kinh tế thế giới, phát triển theo hướng mở làm xuất hiện nhiều thành phần kinh tế khiến cho tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp tăng rõ rệt. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và vươn lên khẳng định vị trí của mình cần phải năng động trong tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt cần làm tốt kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành nhằm giảm chi phí từ đó hạ giá thành sản phẩm song vẫn đảm bảo yêu cầu chất lượng. Ngành xây dựng cơ bản trong điều kiện phát triển như hiện nay ngày càng giữ vai trò quan trọng trong quá trình tạo ra cơ sở vật chất cho đất nước và là ngành có số vốn bỏ ra nhiều do đó hạch toán chi phí lại càng quan trọng nhằm chống thất thoát lãng phí và tham ô. Kế toán luôn được xác định là khâu trọng tâm trong đó kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là bộ phận quan trọng hàng đầu với mục đích hạ thấp chi phí thông qua việc sử dụng tiết kiệm đầu vào, tận dụng tốt nguồn lực sản xuất hiện có, kết hợp các yếu tố sản xuất một cách tối ưu … giúp quản lý chi phí, giá thành theo từng công trình, từng giai đoạn, từ đó đối chiếu, so sánh với số liệu định mức, tình hình sử dụng lao động, vật tư, chi phí dự toán để tìm ra nguyên nhân chênh lệch, kịp thời ra các quyết định đúng,

điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh theo mục tiêu đã đề ra. Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp XDCB không chỉ có ý nghĩa to lớn trong phạm vi ngành mà còn có ý nghĩa to lớn đối với các ngành khác và toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Thực tế hiện nay kế toán ở các doanh nghiệp XDCB nói chung và các doanh nghiệp xây lắp nói riêng còn nhiều thiếu sót dẫn đến tình trạng thất thoát, lãng phí vật tư, lao động, tiền vốn. Vì vậy, việc quản lý chặt chẽ cũng như hạch toán một cách đầy đủ, kịp thời các chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là rất cần thiết nhằm mục đích cân đối chi phí và lợi nhuận, giám sát đồng thời cung cấp thông tin kịp thời phục vụ cho việc ra quyết định của các nhà quản trị doanh nghiệp.

Xuất phát từ những cơ sở nêu trên tôi chọn đề tài “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần thiết bị và vật liệu xây dựng Hancorp” làm đề tài nghiên cứu của mình.

2. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần lời mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục sơ đồ, danh mục từ viết tắt, tài liệu tham khảo, phụ lục. Luận văn gồm 4 chương:

Chương 1. Giới thiệu về đề tài nghiên cứu

Chương 2. Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp

Chương 3. Kết quả nghiên cứu thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Thiết bị và vật liệu xây dựng Hancorp

Chương 4. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Thiết bị và vật liệu xây dựng Hancorp

IV. KẾT LUẬN

Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải đứng vững trong môi trường cạnh tranh vô cùng gay gắt. Để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải quản lý tốt chi phí và giá thành sản phẩm đặc biệt các sản phẩm xây lắp. Chính vì vậy công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm rất được các doanh nghiệp quan tâm. Việc đưa ra được các quyết định quản lý tốt chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm mà vẫn đảm bảo chất lượng của các công trình luôn là mục tiêu của các doanh nghiệp.

Với mục đích nghiên cứu, hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP thiết bị và vật liệu xây dựng Hancorp luận văn đã đạt được một số kết quả cụ thể sau:

– Hệ thống hoá và làm rõ thêm những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp.

– Luận văn đã phản ánh thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP thiết bị và vật liệu xây dựng Hancorp trong thời gian qua. Trên cơ sở đó tiến hành phân tích đánh giá, rút ra những ưư điểm và hạn chế cơ bản mà công ty cần khắc phục.

– Trên cơ sở thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP thiết bị và vật liệu xây dựng Hancorp, luận văn đã đưa ra những yêu cầu, nguyên tắc và mục tiêu hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty, đây là những tiền đề vô cùng cơ bản và quan trọng để đạt được mục tiêu trong quá trình nghiên cứu.

– Trên cơ sở phân tích cụ thể có căn cứ khoa học, phù hợp với thực tế và có tính khả thi cao, luận văn đã đưa ra những giải pháp hoàn thiện cụ thể cho từng nội dung kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP thiết bị và vật liệu xây dựng Hancorp.

– Luận văn cũng đưa ra những điều kiện cơ bản về phía Nhà nước, các Cơ quan chức năng và doanh nghiệp nhằm tạo những tiền đề cơ sở giúp cho các giải pháp hoàn thiện có thể áp dụng vào thực tế.

Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu do điều kiện hạn chế nên luận văn không thể tránh khỏi những sai sót, tồn tại nhất định. Tác giả rất mong nhận được sự đóng góp của thầy cô, các nhà nghiên cứu, bạn bè, đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện và có giá trị về lý luận và thực tế cao hơn.

Download chi tiết luận văn kế toán tại đây

Top từ khóa liên quan: luận văn tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền, luận văn kế toán vốn bằng tiền, luận văn kế toán quản trị chi phí, luận văn tốt nghiệp kế toán giá thành

Xem thêm các tin tức khác:

Khái niệm và các cách phân loại doanh thu

Mẫu lời mở đầu dành cho luận văn kế toán nguyên vật liệu

Mẫu đề cương chi tiết cho báo cáo kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu

Lời mở đầu cho luận văn kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Tổng hợp 50 đề tài luận văn kế toán dễ đạt điểm cao

Luận văn Thạc sĩ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
5 (100%) 1 vote