Luận Văn Ngành Ngôn Ngữ Anh: 16 Bài Mẫu & 125 Đề Tài – New 2024

5/5 - (1 bình chọn)

Luận văn được xem là một tài sản quý báu của quá trình học tập và phát triển của sinh viên trên con đường học đại học. Với đặc thù của luận văn ngôn ngữ Anh, nó trở thành một mục tiêu không nhỏ đối với tất cả các bạn sinh viên. Luận Văn Việt tin rằng 16 bài mẫu luận văn ngành ngôn ngữ anh và 125 đề tài mà chúng tôi chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn viết luận văn thành công.

Luận văn ngành ngôn ngữ anh
Mục lục Ẩn

1. Bài mẫu luận văn ngành ngôn ngữ anh A study on the difficulties faced by the first-year English majors

Tên đề tài: “Luận văn Ngôn ngữ Anh A study on the difficulties faced by the first-year English majors at HaiPhong Management and Technology University and strategies to help for their self-improvement in listen”

Mục tiêu luận văn: 

 • To assess the current state of English listening skill acquisition among students at Haiphong Management and Technology University, with the goal of identifying areas for improvement.
 • To identify the common challenges faced by 1st-year English majors in learning English listening skills at the university.
 • To propose effective solutions to address these difficulties and enhance students’ self-improvement in listening skills, ultimately enabling them to communicate more proficiently in real-life situations.

2. Bài mẫu luận văn ngôn ngữ anh Analysis of verb tenses errors of first year non English majors 

Tên đề tài: “Luận văn Ngôn ngữ Anh Analysis of verb tenses errors of first year non English majors at Hai Phong University of Management and Technology”

Mục tiêu luận văn: The study also aims at finding causes of these problems and then suggesting some possible strategies to overcome the problems.

3. Bài mẫu luận văn ngôn ngữ anh speaking skill of the first year English majors

Tên đề tài: “Luận văn Ngôn ngữ Anh Factors affecting English speaking skill of the first year English majors and the ways how to improve at Hai Phong University of Management and Technology”

Mục tiêu luận văn: The study aims to identify factors affecting the English speaking skills of first-year English majors at Hai Phong University of Management and Technology, and to propose solutions to improve these skills, enabling students to enhance their communication abilities in real-life conversations.

4. Bài mẫu luận văn ngôn ngữ anh how to improve listening skills for beginners

Tên đề tài: “Luận văn Ngôn ngữ Anh How to improve listening skills for beginners at Hai Phong University of Management and Technology”

Mục tiêu luận văn: The study has two main goals: firstly, to identify common difficulties beginners face in learning listening skills, and secondly, to provide potential solutions to enhance their listening skills, ultimately enabling better communication in real-life conversations.

5. Bài mẫu luận văn ngôn ngữ anh children at Huu Nghi international

Tên đề tài: “Luận văn Ngôn ngữ Anh Some techniques to attract children at Huu Nghi international kindergarten in English lessons”

Mục tiêu luận văn: The study aimed to enhance English teaching at Huu Nghi kindergarten, focusing on three objectives: understanding kindergarten characteristics, exploring teaching methods for young children, and suggesting effective activities for English language instruction.

Nếu bạn cần sự hỗ trợ trong việc hoàn thiện luận văn thạc sĩ tại TP Cần Thơ, hãy liên hệ với dịch vụ làm luận văn thuê Cần Thơ tại Luận Văn Việt. Với hơn 18 năm kinh nghiệm và đội ngũ chuyên viên tư vấn, chúng tôi đã hỗ trợ thành công hàng ngàn học viên trong việc hoàn thiện luận văn của họ. Chúng tôi sẵn sàng đồng hành với bạn trên hành trình nghiên cứu và viết luận văn thạc sĩ của bạn.

6. Bài mẫu luận văn ngôn ngữ anh using Flipped Classroom to develop listening skills for English major students at HPU

Tên đề tài: “Luận văn Ngôn ngữ Anh Using Flipped Classroom to develop listening skills for English major students at HPU”

Mục tiêu luận văn: This thesis aims to identify the difficulties faced by English major students at HPU and explore how Flipped Classroom can improve their listening skills. Additionally, it aims to clarify the benefits for both students and teachers when incorporating Flipped Classroom into English listening classes and how to integrate it into the existing study program.

7. Bài mẫu luận văn ngôn ngữ anh a study on differences and similarities of saying sorry in English and Vietnamese

Tên đề tài: “Luận văn Ngôn ngữ Anh-Anh A study on differences and similarities of saying sorry in English and Vietnamese”

Mục tiêu của luận văn: This study aims to identify differences and similarities in apology behaviors between English and Vietnamese cultures, exploring the impact of cultural and social factors on apology practices. It also seeks to understand how Vietnamese individuals adapt their apology expressions when communicating with native English speakers in specific situations.

Luận Văn Việt tự tin là lựa chọn đáng tin cậy cho dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ uy tín . Với hơn 18 năm kinh nghiệm và hơn 250 chuyên viên trong và ngoài nước đã hoàn thành hơn 5.000 luận văn xuất sắc, chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của bạn và luôn tuân thủ thời hạn nộp bài. Chúng tôi sẽ mang đến cho bạn bài luận văn chất lượng và đáp ứng mọi mong đợi.

8. Bài luận văn ngôn ngữ anh a study on differences and similarities of saying thank you in English and Vietnamese

Tên đề tài: “Luận văn Ngôn ngữ Anh-Anh A study on differences and similarities of saying thank you in English and Vietnamese”

Mục tiêu luận văn: This study aims to explore the differences and similarities in expressing gratitude between English and Vietnamese cultures, with a focus on cross-cultural features. Additionally, it seeks to understand the impact of cultural and social behaviors on how individuals express gratitude, particularly when Vietnamese individuals communicate with native English speakers in specific contexts.

9. Bài luận văn ngôn ngữ anh learning English vocabulary

Tên đề tài: “Luận văn Ngôn ngữ Anh-Anh Motivational factors affecting HPU second-year non-English majors in learning English vocabulary”

Mục tiêu của nghiên cứu: This study explores motivational factors affecting second-year non-English majors in learning English vocabulary at Hai Phong Management and Technology University. It aims to identify these factors and propose solutions to prevent student demotivation, benefiting both students and teachers.

10. Bài mẫu luận văn ngôn ngữ anh A study on complex sentences in English

Tên đề tài: “Luận văn Ngôn ngữ Anh-Nhật A study on complex sentences in English with reference to Vietnamese”

Nhiệm vụ của nghiên cứu:

 • Define English complex sentences and explore their semantics and functions.
 • Identify common mistakes made by Vietnamese learners when using complex sentences in English.
 • Describe and explain various types of English complex sentences.

11. Bài mẫu luận văn ngôn ngữ anh A study on ending sounds mistakes of the 2nd year students

Tên đề tài: “Luận văn Ngôn ngữ Anh-Nhật A study on ending sounds mistakes of the 2nd year students when studying speaking skills at Hai Phong University of Management and Technology”

Nhiệm vụ của nghiên cứu:

 • Analyze the omission errors made by second-year English majors.
 • Provide solutions to help students minimize these pronunciation problems.

12. Bài mẫu luận văn ngôn ngữ anh use of body language in oral presentations

Tên đề tài: “Luận văn Ngôn ngữ Anh-Nhật A study on the use of body language in oral presentations by the English majors at Hai Phong University of Management and Technology”

Nhiệm vụ của nghiên cứu: This research employs quantitative methods, mainly questionnaires, to objectively collect data. It investigates students’ understanding of presentation skills, body language, and their impact on presentations. The study identifies public speaking challenges among first-year and second-year HMTU students and introduces training methods, such as body language. Conclusions are drawn from data analysis, and additional insights are gathered through informal interviews and discussions with HMTU teachers and students.

13. Bài mẫu luận văn ngôn ngữ anh Difficulties in translating financial news into Vietnamese

Tên đề tài: “Luận văn Ngôn ngữ Anh-Nhật Difficulties in translating financial news into Vietnamese”

Nhiệm vụ của nghiên cứu:

 • Reviewing theoretical concepts related to translation, translation methods, translation equivalence, and terminology, along with their definitions and key characteristics.
 • Compiling and presenting fundamental English financial terminology and providing their corresponding Vietnamese equivalents or expressions.
 • Investigating translation strategies and procedures used in translating economic and trade terminology from English to Vietnamese.
 • Offering students specializing in the subject, translators, and those interested a concise reference of basic English financial terminology and their Vietnamese meanings.

14. Bài mẫu luận văn ngôn ngữ anh for beginners’ listening enhancement

Tên đề tài: “Luận văn Ngôn ngữ Anh-Nhật How bottom-up approach should be appropriately applied for beginners’ listening enhancement”

Nhiệm vụ của nghiên cứu:

 • Experimenting and examining the impact of utilizing bottom-up techniques in teaching listening to beginners.
 • Exploring the perceptions of learners in relation to listening activities involving bottom-up listening strategies.
 • Formulating pedagogical implications and providing recommendations to enhance listening skills.

15. Bài mẫu luận văn ngôn ngữ anh Improving the first year English majors’ listening skill

Tên đề tài: “Luận văn Ngôn ngữ Anh-Nhật Improving the first year English majors’ listening skill through Podcasts at Hai Phong University of Management and Technology”

Nhiệm vụ của nghiên cứu:

 • Provide essential background knowledge about Podcasts.
 • Investigate the current state of teaching and learning listening skills at Hai Phong University of Management and Technology.
 • Recommend Podcast applications to enhance the listening skills of first-year English major students at Hai Phong University of Management and Technology.

16. Bài luận văn ngôn ngữ Anh Nhật Some difficulties in English communication of first-year students

Tên đề tài: “Luận văn Ngôn ngữ Anh-Nhật Some difficulties in English communication of first-year students at Hai Phong University of Management and Technology with foreigners and some suggested solutions”

Nhiệm vụ của nghiên cứu: First-year students at Hai Phong University of Management and Technology experience difficulties in communicating with foreigners, leading to shyness and a lack of confidence. This study, titled “Challenges in English Communication for First-Year Students at Hai Phong University of Management and Technology with Foreigners and Proposed Solutions,” seeks to identify these issues and provide solutions to boost students’ confidence, facilitate interactions, and encourage cultural exchanges with native speakers.

16. 125 đề tài luận văn ngôn ngữ anh gần đây

Đề tài luận văn ngôn ngữ anh

Dưới đây là danh sách gồm 125 đề tài luận văn trong lĩnh vực ngôn ngữ Anh:

 1. The Impact of Technology on English Language Learning
 2. The Role of Phonetics in English Language Acquisition
 3. Code-Switching in Multilingual Environments
 4. The Effect of Age on Second Language Acquisition
 5. Teaching English as a Second Language (ESL) to Young Learners
 6. The Influence of Cultural Differences on Language Learning
 7. Bilingualism and Its Cognitive Advantages
 8. The Use of Artificial Intelligence in Language Learning
 9. The Relationship Between Music and Language Development
 10. The Role of Nonverbal Communication in Language Learning
 11. The Effect of Motivation on Language Acquisition
 12. The Impact of English as a Global Lingua Franca
 13. Gender Differences in Language Use
 14. The Role of Idioms in Language and Communication
 15. The Acquisition of Pragmatic Competence in a Second Language
 16. The Effect of Socioeconomic Status on Language Development
 17. Bilingual Education: Benefits and Challenges
 18. The Impact of Social Media on Language Use
 19. The Role of Phonology in Language Acquisition
 20. Language and Gender Identity
 21. The Effect of Popular Culture on Language
 22. The Acquisition of a Second Language in a Multilingual Society
 23. The Impact of English Language Proficiency on Academic Achievement
 24. The Role of First Language Transfer in Second Language Acquisition
 25. Teaching English Through Storytelling
 26. The Influence of Technology on English Language Teaching
 27. Language Contact and Linguistic Borrowing
 28. The Effect of Peer Feedback on Language Learning
 29. The Role of Discourse Analysis in Language Teaching
 30. Teaching English to Young Learners with Learning Disabilities
 31. The Acquisition of Syntax in Second Language Learning
 32. The Impact of Language Education Policy on Bilingualism
 33. The Role of Drama and Theater in Language Education
 34. Language and Identity: The Case of Bilingual Speakers
 35. The Effect of English Proficiency on Employability
 36. The Role of Metaphors in Language and Thought
 37. The Acquisition of Vocabulary in a Second Language
 38. The Influence of Gender in Language Learning
 39. Language Development in Multilingual Children
 40. The Impact of English Language Proficiency on International Students
 41. The Role of Phonological Awareness in Early Language Development
 42. Teaching English Through Project-Based Learning
 43. The Effect of Language Learning Strategies on Proficiency
 44. Language Policy and Minority Language Maintenance
 45. The Influence of Dialect on Language Use
 46. The Acquisition of Pragmatics in a Second Language
 47. The Role of Translation in Language Learning
 48. Language Learning Strategies for Adult Learners
 49. The Impact of Technology on Language Assessment
 50. The Role of Motivation in Second Language Acquisition
 51. Teaching English Through Online Platforms
 52. The Effect of Language Anxiety on Language Learning
 53. The Acquisition of Sociolinguistic Competence in a Second Language
 54. The Influence of Cognitive Factors on Language Proficiency
 55. Language Contact and Creole Languages
 56. The Role of Multilingualism in Cognitive Development
 57. The Effect of Teacher Feedback on Language Acquisition
 58. Language Revitalization and Minority Languages
 59. The Impact of Language Policy on Indigenous Languages
 60. The Role of Gesture in Language and Communication
 61. The Acquisition of Pragmatic Competence in Multilingual Contexts
 62. The Influence of Multimodal Communication on Language Learning
 63. The Effect of Bilingual Education on Cognitive Development
 64. The Role of Implicit and Explicit Learning in Language Acquisition
 65. Teaching English Through Content and Language Integrated Learning (CLIL)
 66. The Effect of Motivation and Attitude on Language Proficiency
 67. Language Maintenance and Shift in Immigrant Communities
 68. The Role of Phonological Processing in Language Disorders
 69. The Acquisition of Language Variation and Dialects
 70. Language Learning Strategies for Specific Purposes (e.g., Business English)
 71. The Impact of Language Contact on Pidgin and Creole Languages
 72. The Role of Sociocultural Theory in Language Acquisition
 73. Teaching English Through Task-Based Language Teaching (TBLT)
 74. The Effect of Early Language Exposure on Bilingualism
 75. Language Revitalization and Language Reclamation Efforts
 76. The Acquisition of Metapragmatic Competence in a Second Language
 77. The Influence of Language Proficiency on Cross-Cultural Communication
 78. Language Assessment and Standardized Testing in Education
 79. The Role of Pragmatic Markers in Conversation
 80. The Effect of Language Learning Strategies on Language Use
 81. The Impact of Slang and Informal Language on Communication
 82. Teaching English Through Technology-Enhanced Language Learning
 83. The Role of Language Variation in Social Class
 84. The Acquisition of Bilingualism in Childhood
 85. Language Attitudes and Perceptions in Multilingual Societies
 86. The Effect of Language Disorders on Communication
 87. Language Revitalization and Cultural Preservation
 88. The Role of Interlanguage in Second Language Acquisition
 89. Language Learning Strategies for Specific Age Groups
 90. The Impact of Language Exposure on Multilingualism
 91. The Influence of Language Policy on Education
 92. The Acquisition of Multilingual Competence
 93. The Effect of Language Contact on Vocabulary
 94. Teaching English Through Intercultural Competence Development
 95. The Role of Pragmatic Markers in Cross-Cultural Communication
 96. Language Assessment in Multilingual and Multicultural Contexts
 97. The Effect of First Language Maintenance in Bilingualism
 98. Language and Identity in Diaspora Communities
 99. The Role of Interactional Competence in Language Acquisition
 100. Language Learning Strategies for Learners with Special Needs
 101. The Impact of Speech Acts in Cross-Cultural Communication
 102. The Influence of Language Contact on Loanwords and Borrowing
 103. The Acquisition of Multilingual and Multiliteracy Skills
 104. Teaching English Through Drama in Education
 105. The Role of Communication Strategies in Second Language Acquisition
 106. Language and Gender in Online Communication
 107. The Effect of Bilingualism on Cognitive Flexibility
 108. Language and Migration: Linguistic and Socioeconomic Effects
 109. The Role of Phonological Awareness in Second Language Learning
 110. Language Maintenance and Shift in the Digital Age
 111. The Acquisition of Language Variation and Pragmatics
 112. The Impact of Multilingualism on Cognitive Development
 113. Teaching English Through English-Medium Instruction (EMI)
 114. The Role of Input Hypothesis in Second Language Acquisition
 115. The Effect of Teacher Feedback on Language Proficiency
 116. Language and Identity in the Globalized World
 117. Language Learning Strategies for Heritage Language Learners
 118. The Influence of Emotion and Affect on Language Learning
 119. The Acquisition of Speech Perception and Phonetics
 120. Language Revitalization and Indigenous Language Reclamation
 121. The Impact of Speech Acts and Politeness in Communication
 122. Teaching English Through CLIL in Multilingual Education
 123. The Role of Language Transfer in Second Language Acquisition
 124. Language Maintenance and Revitalization in Minority Communities
 125. The Effect of Task-Based Language Teaching on Language Proficiency

Xem thêm: 20 Đề Tài + 8 Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học Đạt Điểm Cao

Trong bài viết này, Luận Văn Việt đã chia sẻ 16 bài mẫu và hơn 125 đề tài luận văn về ngôn ngữ Anh tiêu biểu trong những năm gần đây. Mục tiêu giúp bạn tiếp cận được nhiều đề tài phong phú, có thêm những ý tưởng hữu ích cho việc xây dựng đề cương, và viết luận văn một cách hiệu quả thông qua các bài mẫu. Chúc bạn thành công trong việc hoàn thành luận văn của mình.

0/5 (0 Reviews)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan