Lưu Hà Chi    06/04/2018

Hướng dẫn cách viết đề cương luận văn thạc sĩ

Bài viết dưới đây, Luận Văn Việt hướng dẫn bạn tài liệu viết đề cương viết viết thuê luận văn cao học kinh tế mẫu để áp dụng cho các bạn sinh viên, học viên cao học theo mẫu sau: 55 đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh đạt điểm cao Top 50 […]

Bài viết dưới đây, Luận Văn Việt hướng dẫn bạn tài liệu viết đề cương viết viết thuê luận văn cao học kinh tế mẫu để áp dụng cho các bạn sinh viên, học viên cao học theo mẫu sau:

đề cương sơ bộ luận văn thạc sĩ

Đề cương sơ bộ luận văn thạc sĩ

Mục Lục

I.HÌNH THỨC TRÌNH BÀY

Đề cương luận văn thạc sĩ phải được trình bày trên một mặt giấy trắng khổ A4.

 • Trang bìa ghi rõ:
 • Đề cương Luận văn Thạc sỹ
 • Tên đề tài
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (hoặc Tài chính ngân hàng)
 • Mã số: 60340102 (ngành QTKD) hoặc 60340201 (ngành TCNH)
 • Họ và tên học viên
 • Người hướng dẫn khoa học
 • Tháng, năm (thời điểm nộp Đề cương Luận văn của Học viên)
 • Font chữ: Times New Roman
 • Cỡ chữ: 13 (mật độ chữ bình thường, không kéo dãn hay nén chữ)
 • Dãn dòng: đặt ở chế độ 1,5 lines
 • Format lề: trên 3 cm, lề dưới 3 cm, lề phải 2 cm, lề trái 3,5 cm.
 • Đánh số trang: ở giữa (tính từ nội dung chính) phía trên đầu trang giấy
 • Độ dài: đề cương tối thiểu 20 trang, tối đa không quá 30 trang (không kể tài liệu tham khảo).
 • Mục lục: nêu đề mục và trang (sau trang bìa, trước nội dung của đề cương)
 • Hình, bảng, biểu: cần đánh số theo mục. Ví dụ hình 1 của mục 2 thì mô tả là hình 2.1. Nguồn phải trích dẫn rõ ràng sau mỗi hình, bảng, biểu.
 • Bảng chữ viết tắt phải nêu nếu có sử dụng chữ viết tắt trong phần nội dung, cần sắp xếp theo trật tự ABC và phải có giải thích nghĩa nếu dùng chữ nước ngoài.

Hướng dẫn cách viết đề cương luận văn thạc sĩ

Hướng dẫn cách viết đề cương luận văn thạc sĩ

II. NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN

Nội dung đề cương luận văn mẫu bao gồm những phần chính sau:

 1. Mở đầu
 • Tính cấp thiết và lý do chọn đề tài
 • Mục tiêu nghiên cứu
 • Câu hỏi nghiên cứu (hoặc giả thuyết)
 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

    (Như vậy ta thấy rằng những nội dung ở phần mở đầu của đề cương cũng tương tự như nội dung của chương 1 theo cấu trúc luận văn 5 chương).

 1. Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu liên quan
 • Nêu các định nghĩa, khái niệm, đặc điểm…
 • Lý thuyết liên quan
 • Các nghiên cứu trước liên quan
 • Đề xuất mô hình nghiên cứu và giả thuyết

3. Phương pháp nghiên cứu

 • Phương pháp và thiết kế nghiên cứu
 • Phương pháp chọn mẫu/ cỡ mẫu
 • Phương pháp thu thập số liệu
 • Phân tích và xử lý số liệu
 1. Cấu trúc dự kiến của luận văn
 2. Tiến độ thực hiện
 3. Tài liệu tham khảo
 4. Đề xuất người hướng dẫn khoa học

Theo những nội dung mô tả trên, ta thấy rằng về cơ bản nội dung chính của đề cương là sự mô tả 3 chương đầu tiên của luận văn (Chương 1: mở đầu; Chương 2: cơ sở lý thuyết và Chương 3: phương pháp nghiên cứu). Khi học viên chuẩn bị kỹ trong quá trình xây dựng đề cương, thì rỏ ràng hết sức thuận lợi trong các bước thực hiện sau khi bảo vệ đề cương.

Gợi ý viết đề cương

Tên đề tài: “Nội dung nghiên cứu của một đề tài khoa học được phản ánh một cách cô đọng nhất trong tiêu đề/tên của nó.”

 • Tên đề tài cần có tính đơn nghĩa, rõ ràng ngắn gọn, cô đọng vấn đề nghiên cứu, chuyên biệt, không trùng lặp với tên các đề tài đã có, có địa điểm, thời gian…, không dẫn đến những sự hiểu lầm, hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau hay hiểu mập mờ.
 • Phù hợp với chuyên ngành đào tạo
 • Không nên có nội dung nghiên cứu quá rộng dẫn đến không thực hiện được.
 • Tránh đề tài có chung nhiều chuyên ngành, quá đặc thù.
 • Vấn đề được nghiên cứu phải có giá trị khoa học và thực tiễn.
 • Nên đi sâu vào nghiên cứu 1 – 2 vấn đề để kết luận có tính khoa học cao.

Ngoài dịch vụ viết luận văn tốt nghiệp của Luận Văn Việt, bạn có thể tham khảo dịch vụ  xử lý số liệu spss , viết thuê assignmentviết tiểu luận thuê

1. MỞ ĐẦU (độ dài 5 trang)

1.1 Tính cấp thiết và lý do chọn đề tài

Phân tích ngắn gọn bối cảnh dẫn dắt đến vấn đề nghiên cứu. Học viên cần lý giải rõ đề tài nghiên cứu của mình nhằm giải quyết vấn đề gì (vấn đề nghiên cứu, không phải vấn đề thực tiễn). Đề tài có thể giải quyết được 1 vấn đề hoặc cũng có thể nhiều hơn. Vấn đề nghiên cứu thường rơi vào một hoặc một số trong các trường hợp sau: khoảng trống nghiên cứu, cơ hội/thách thức, và hiện tượng cần nghiên cứu.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát

Còn được gọi là mục đích nghiên cứu, nêu được mục tiêu cuối cùng, chung nhất của vấn đề nghiên cứu là nhằm giải quyết vấn đề gì trong lĩnh vực nào. Mục tiêu nghiên cứu chung này thường gắn liền với tên đề tài nghiên cứu.

1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể

Trên cơ sở mục đích nghiên cứu, phần này nêu các mục tiêu cụ thể mà đề  tài  mong muốn đạt được. Mục tiêu nghiên cứu thường là điều gì đó hoặc hoạt động nào đó cụ thể, rõ ràng mà người nghiên cứu sẽ hoàn thành theo kế hoạch nghiên cứu đã đề  ra. Mục tiêu có thể đo lường hay định lượng được và là cơ sở cho việc đánh giá kế  hoạch nghiên cứu đã đưa ra. Xác định các mục tiêu cụ thể đề tài cần đạt được để nêu bật mục đích tổng quát. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể chỉ ra một cách hệ thống các khía cạnh khác nhau của nghiên cứu, là những mục tiêu mà ta phải đạt được khi kết thúc quá trình nghiên cứu.

1.3 Câu hỏi nghiên cứu (hoặc giả thuyết)

Căn cứ vào các mục tiêu cụ thể để đặt câu hỏi nghiên cứu. Mỗi mục tiêu nghiên cứu thường dẫn đến một câu hỏi nghiên cứu. Câu hỏi nghiên cứu tốt là câu hỏi:

 • Xác định nội dung cụ thể cuộc khảo sát
 • Xác định giới hạn
 • Cung cấp định hướng cho nghiên cứu.

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu

 • Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là gì? Thường là chủ đề nghiên cứu
 • Khách thể nghiên cứu: Các chuyên gia đầu ngành, lãnh đạo đơn vị, CB quản lý, NV tác nghiệp, giám đốc các doanh nghiệp, khách hàng, nhà cung cấp.

1.4.2 Phạm vi nghiên cứu

 • Phạm vi không gian: tại đâu?
 • Phạm vi thời gian: Số liệu thứ cấp thu thập trong thời gian nào? Sơ cấp?
 • Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN (độ dài 10 trang)

 • Nêu các định nghĩa, khái niệm, đặc điểm…

Làm rõ tất cả các khái niệm, định nghĩa về chủ điểm nghiên cứu

 • Lý thuyết liên quan

Nêu các lý thuyết nền tảng liên quan đến đề tài

 • Các nghiên cứu trước liên quan

Học viên cần trình bày/viết rành mạch theo một hệ thống logic các vấn đề, thể hiện ra được tầm quan trọng của đề tài. Nêu bật được các kết quả nghiên cứu có liên quan đến các vấn đề nghiên cứu trong nước và ngoài nước (chú ý các tài liệu gốc, mới trong phạm vi 5 năm trở lại đây, các tài liệu, tạp chí liên quan trực tiếp tới các vấn đề nghiên cứu).  Đề tài nghiên cứu hiện tại của học viên đang ở trạng thái nào? (đề tài mới bắt đầu hay tiếp tục đề tài nghiên cứu trước đây của người nghiên cứu?...)

Phần này rất quan trọng vì vậy học viên cần trình bày kỹ lưỡng trong khoảng 2- 5 trang, trong đó phần tổng quan chung chiếm 1/3 tổng quan tài liệu, các vấn đề cần nghiên cứu cần được phân tích rõ ràng, cụ thể chiếm 2/3 tổng quan tài liệu.

Các tác giả, nhà nghiên cứu khác trong cùng lĩnh vực đã làm được gì? Những vấn đề gì còn tồn tại cần nghiên cứu tiếp?

Nêu kết quả khảo sát về nội dung các nghiên cứu trước đây có liên quan đến đề tài cùng với các phương pháp được sử dụng trong các nghiên cứu này. Phần này cụ thể hóa bối cảnh nghiên cứu hiện tại về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu. Tránh việc chỉ nêu tên các công trình nghiên cứu có liên quan mà cần thiết phải diễn đạt một cách logic và hệ thống các kết quả quan trọng và phương pháp chính trong các nghiên cứu này. Đây là sự đánh giá có hệ thống các nghiên cứu đã công bố, chỉ ra mối liên quan giữa các nghiên cứu trước đây và mối quan hệ của chúng với vấn đề nghiên cứu đang được đề cập trong đề tài. Đối với các đề tài nghiên cứu ứng dụng, phần tổng quan có thể rút gọn trong việc mô tả thực trạng tình hình ứng dụng.

 • Đề xuất mô hình nghiên cứu và giả thuyết

Trên cơ sở tổng quan lý thuyết và các tài liệu nghiên cứu có liên quan, học viên cần nêu lên được khung lý thuyết (Theoretical Framework) cho luận văn. Khung lý thuyết chính là cơ sở lý luận mà tác giả dựa vào để hình thành ý tưởng và phương pháp nghiên cứu phù hợp.

Người nghiên cứu cần:

 • Tham khảo các tạp chí chuyên ngành ở Châu Âu, Mỹ: lấy reviews, abstracts của các bài báo có liên quan đến đề tài nghiên cứu.
 • Tham khảo các mẫu luận án trên internet, tham khảo cách trích dẫn tài liệu tham khảo
 • Phân tích, đánh giá các tài liệu, báo cáo và công trình nghiên cứu đã và đang được thực hiện mà tác giả đã thu thập được liên quan mật thiết đến đề tài luận án hoặc liên quan mật thiết đến các vấn đề được đề cập trong luận văn (kể cả trong và ngoài nước).
 • Nêu những mặt thành công cũng như những vấn đề còn tồn tại liên quan đến đề tài luận văn mà các công trình trên đã giải quyết và chưa giải quyết được.
 • Nêu ra những vấn đề thuộc nội dung luận văn mà tác giả cần và sẽ tập trung giải quyết. (giới hạn phạm vi của Luận văn)
 • Nhận định tình hình nghiên cứu vấn đề đó qua các công trình khoa học đã công bố, các công trình nghiên cứu gần nhất với đề tài. Đề tài có gì khác so với các công trình đã công bố.

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (độ dài 5 trang)

3.1 Phương pháp và thiết kế nghiên cứu

Quy trình nghiên cứu: Nêu rõ tác giả sẽ sử dụng phương pháp nghiên cứu gì (định tính, định lượng, hay hỗn hợp). Trình bày lý do tại sao lại chọn phương pháp nghiên cứu đó? (Nêu những mặt mạnh của việc sử dụng phương pháp nghiên cứu đó để giải quyết các vấn đề đặt ra trong Luận n).

Đối với từng phương pháp nghiên cứu được chọn, nêu cụ thể thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu cắt ngang (cross-study), nghiên cứu xuôi thời gian (longitudinal study), nghiên cứu tình huống điển hình (case study), hay quan sát (observation)…. Cũng cần chỉ rõ phương pháp thu thập dữ liệu (nghiên cứu tại bàn, phương pháp chuyên gia, khảo sát…). Trình bày lý do chọn phương pháp đó.

3.2 Tổng thể và mẫu nghiên cứu

Phần này chỉ áp dụng trong trường hợp nghiên cứu định lượng hoặc nghiên cứu định tính có chọn mẫu (Ví dụ phương pháp chuyên gia).

Giới thiệu đặc điểm của tổng thể mẫu nghiên cứu.

Trình bày phương pháp chọn mẫu, cỡ mẫu nghiên cứu. Phân tích rõ lý do tại sao lại chọn mẫu theo phương pháp đó, tại sao chọn cỡ mẫu đó. Có thể trình bày thành các tiểu mục sau:

3.2.1 Tổng thể mẫu

3.2.2 Kỹ thuật lấy mẫu

3.2.3 Cỡ mẫu

3.3 Công cụ nghiên cứu

Trình bày phương pháp thiết kế công cụ nghiên cứu. Công cụ nghiên cứu ở đây có thể là bảng khảo sát (questionnaires), hoặc là các ma trận phân tích (IFE, EFE, SWOT, BCG, QSPM…), câu hỏi mở, phiếu chấm điểm… Công cụ nghiên cứu đó dựa trên lý thuyết nền nào hay dựa trên nghiên cứu trước đó của ai? Công cụ nghiên cứu còn là các phần mềm nghiên cứu, ví dụ SPSS, Eview, Amos…

3.4 Định nghĩa các biến nghiên cứu

Áp dụng cho phương pháp nghiên cứu định lượng hoặc hỗn hợp.

3.4.1 Biến phụ thuộc

3.4.2 Biến độc lập

3.4.3 Biến điều tiết (nếu có)

3.5 Thu thập dữ liệu

Trình bày phương pháp và quy trình thu thập dữ liệu, trong đó mô tả rõ cho trường hợp thu thập số liệu thứ cấp, số liệu sơ cấp.

3.5.1 Số liệu thứ cấp

Nguồn dữ liệu thứ cấp sẽ được thu thập trong 3 năm gần đây từ:

 • Kết quả các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước
 • Tài liệu hội thảo, báo cáo của ………..
 • Số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê
 • Số liệu của công ty tư vấn ……….

Nguồn dữ liệu thứ cấp này được sử dụng:

 • Xây dựng luận cứ lý thuyết cho nghiên cứu
 • Phân tích đánh giá thực trạng
 • Nghiên cứu bài học kinh nghiệm
 • Xác định các yếu tố tác động đến sự phát triển của…

3.5.2 Số liệu sơ cấp

Nguồn dữ liệu sơ cấp: thu thập số liệu sơ cấp nhằm xác định trọng số của các yếu tố cấu thành năng lực… Số liệu này là số liệu phỏng vấn các…, được đo lường, kiểm định, phân tích nhân tố khám phá, phân tích hồi quy…

3.6 Xử lý và Phân tích dữ liệu

Trình bày các phương pháp xử lý số liệu sau khi đã thu thập xong dữ liệu. Ví dụ: có cần làm sạch dữ liệu hay không? Nhập số liệu vào phần mềm nào? Dùng kỹ thuật phân tích số liệu nào? Có kiểm định thang đo, kiểm định độ tin cậy không?…

4. CẤU TRÚC DỰ KIẾN CỦA LUẬN VĂN

Đề tài nghiên cứu được kết cấu thành 5 chương như sau:

Chương 1: MỞ ĐẦU

1.1 Bối cảnh nghiên cứu

1.2 Phát biểu Vấn đề nghiên cứu

1.3 Mục tiêu nghiên cứu

1.4 Khung lý thuyết

1.5 Câu hỏi nghiên cứu

1.6 Giả thuyết nghiên cứu (nếu có)

1.7 Định nghĩa các thuật ngữ nghiên cứu chính

1.8 Ý nghĩa nghiên cứu

1.9 Cấu trúc của luận văn

Tóm tắt chương 1

Chương 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

 • Nêu các định nghĩa, khái niệm, đặc điểm…
 • Lý thuyết liên quan
 • Các nghiên cứu trước liên quan
 • Đề xuất mô hình nghiên cứu và giả thuyết

Tóm tắt chương 2

Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Phương pháp và thiết kế nghiên cứu

3.2 Quy trình nghiên cứu

3.3. Tổng thể và Mẫu nghiên cứu

3.3.1. Tổng thể mẫu

3.3.2. Kỹ thuật lấy mẫu

3.3.3. Cỡ mẫu

3.4. Vật liệu/Công cụ nghiên cứu

3.5. Định nghĩa các biến nghiên cứu

(Áp dụng cho phương pháp nghiên cứu định lượng hoặc hỗn hợp)

3.5.1. Biến phụ thuộc

3.5.2. Biến độc lập

3.5.3. Biến điều tiết (nếu có)

3.6. Thu thập dữ liệu

3.6.1. Dữ liệu thu thập từ Công ty/Ngành

3.6.2. Khảo sát

3.7. Xử lý và Phân tích dữ liệu

Tóm tắt chương 3

Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.1 Phân tích thực trạng chủ điểm nghiên cứu (nếu có)

4.2 Kết quả nghiên cứu

4.3 Thảo luận

Tóm tắt chương 4

Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1 Tóm tắt lại kết quả nghiên cứu

5.2 Giải pháp

5.3 Kiến nghị (nếu có)

Đối với quản lý nhà nước hoặc cấp cao hơn

5.3 Đóng góp, hạn chế của luận văn và hướng nghiên cứu tiếp theo

5.4 Kết luận

Tóm tắt chương 5

5. KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU

Học viên cần trình bày những việc làm cụ thể trong từng giai đoạn/thời kỳ, những hoạt động nào tiến hành trước/sau? Thời gian dự kiến cho từng hoạt động là bao lâu?…. Ví dụ:

STTNội dung nghiên cứuThời gian dự kiếnKết quả nghiên cứu dự định đạt được
1Xây dựng đề cương luận văn2 thánghoàn thiện đề cương
2Xây dựng công cụ đo lường¼ thángHoàn thành thang đo chính thức
3Thu thập số liệu1,5 tháng220 mẫu
4Phân tích số liệu1 thángĐạt yêu cầu
5Viết kết quả nghiên cứu1 tháng
6Nộp luận văn đăng ký bảo vệ¼ tháng
Tổng thời gian4 tháng

6. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Liệt kê danh mục tài liệu tham khảo theo cách trình bày mà APA quy định. Xem ví dụ dưới đây:

6.1 Tài liệu Tiếng Việt

Lưu ý: Tài liệu tiếng Việt tên tác giả phải được sắp xếp theo thứ tự ABC tên tác giả. Đối với Luật, Chính sách, văn bản, báo cáo thì dựa vào chữ cái đầu tên nội dung. 

Ví dụ:

Cục thuế thành phố Hà Nội (2012), Báo cáo tham luận: Kết quả, tình hình thu ngân sách nhà nước 2012 và biện pháp quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2013, Hà Nội.

Đặng Đình Long (2012), Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra ở Cục Thuế Nam Định, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Học viện Tài chính, Hà Nội.

Luật quản lý thuế (2006), Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2006.

Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc. (2008). Phân tích dữ liệu với SPSS. NXB Hồng Đức.

Nguyễn Đình Thọ (2013), Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học trong   kinh doanh, Nhà Xuất Bản Tài Chính.

6.2 Tài liệu tiếng nước ngoài

Bichou K. & Gray, R. (2004), A logistics and supply chain management approach to port performance measurement, Maritime Policy & Management 31:1, 47-67

Carbone, V. and De Martino, M. (2003), The changing role of ports in supply chain management: an empirical analysis, Maritime Policy & Management, 30:4, 305-320

Lalonde, B. J. (1998), Building a supply chain relationship, Supply chain Management Review 2:2, 7-8

6.3 Tài liệu internet

Mô tả tên tài liệu, ngày tháng năm truy cập, đường dẫn http://……

Cải thiện hệ thống thuế tại Indonesia, ngày truy cập 22/05/2013, tại địa chỉ http://www.oecd-ilibrary.org/economics

7. ĐỀ XUẤT NGƯỜI HƯỚNG DẪN

Người hướng dẫn: TS……………………… Trường……….

Xác nhận của người hướng dẫn khoa học

8.SAI LẦM CÁC SINH VIÊN THƯỜNG MẮC PHẢI KHI VIẾT LUẬN VĂN THẠC SĨ

8.1 Chọn một chủ đề quá khó hay một tiêu đề quá huyền bí:

Có thể bạn sẽ gây ấn tượng khi lựa chọn những chủ đề khá đặc biệt, khiến người khác thích thú. Tuy nhiên, bạn đừng vội quên, yếu tố ưu tiên hàng đầu là bạn phải tìm cho mình một đề tài thực sự phù hợp với mối quan tâm, sự yêu thích của bạn.

Như bạn biết đó, những việc nằm trong khả năng chuyên môn hay những mục tiêu đúng với niềm đam mê của bản thân luôn là nhiệm vụ được hoàn thiện tốt nhất, bạn thích nhảy cao, giỏi nhảy xa nhưng bạn bị yêu cầu tham thi bơi – một môn thể thao bạn không thích, bạn sẽ không thể đạt được thành thích cao và rất có thể sẽ phải vùng vẫy đầy bế tắc khi bị động trong lĩnh vực mình không chuyên. Một lần nữa, bạn cần ghi nhớ: đề tài hóc búa, ấn tượng không có nghĩa là phù hợp với bạn.

ho-tro-viet-thue-luan-van

8.2 Sự vội vàng khi đưa ra những ý tưởng, đề xuất:

Một điểm chung thường nhận thấy ở sinh viên Việt Nam, đó là “nước đến chân mới nhảy”. Dù thời hạn là 1 tuần, 2 tuần hay 1 tháng, các sinh viên cũng thường để dành đến những ngày gần kề deadline mới vội vàng tìm cho mình một tên đề tài mà lẽ ra cần phải dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu lựa chọn.

Theo như kinh nghiệm viết thuê luận văn nhiều năm thì thực sự không hề nặng lời nếu như nói rằng hành động này chỉ mang tính chất đối phó. Lẽ dĩ nhiên, một sự chuẩn bị không tốt sẽ không gây được thiện cảm với giảng viên hướng dẫn, họ không thấy được tâm huyết, tinh thần cầu tiến, cầu thị của người làm luận văn, chính điều này sẽ cản trở bạn nhận được những lời khuyên, tư vấn quý giá. Đừng tự làm mình thiệt thòi như vậy.

8.3 Xả hơi ngay sau khi đề tài được chấp thuận:

Các sinh viên thường cảm thấy thoải mái & hài lòng khi đề tài luận văn của mình được giảng viên hướng dẫn đồng ý, họ tự thưởng cho mình những giây phút nghỉ ngơi, nhưng khoảng thời gian hưởng thụ này lẽ ra chỉ nên là khoảnh khắc, thì họ lại dành cho nó quá nhiều thời gian, trong khi luôn có một thời hạn, một mốc cụ thể mà họ phải hoàn thiện luận văn thạc sĩ của mình trước đó. Hay đối với những người đi làm hay đã có gia đình, họ cũng tranh thủ dành thời gian cho công việc & gia đình nhiều hơn. Điều này ảnh hưởng không hề nhỏ đến mục tiêu cũng như việc hoàn thành nhiệm vụ viết luận văn mà họ cần tập trung, chú trọng.

luan-van-tot-nghiep

8.4 Thiếu tính tổ chức:

Các học viên cao học thường nghĩ rằng những đề cương của họ đã đủ cụ thể như một bản hướng dẫn và họ không cần phải xây dựng kế hoạch chi tiết, dứt khoát để dưa theo đó, hoàn thành bài luận văn của mình. Tuy nhiên, suy nghĩ này thực sự là một sai lầm, đề cương cụ thể nhưng nó mới chỉ bao gồm những luận điểm chính, chúng ta cần phải khai triển thành những luận cứ cụ thể hơn nữa. Mỗi một nhiệm vụ liên quan, mỗi một tài liệu cần thiết trong quá trình này đều cần phải được đặt tên & xác định nếu chúng ta thực sự hi vọng rằng có thể hoàn thành bài luận văn một cách dễ dàng, khoa học & đúng thời hạn.

8.5 Không thực hiện theo kế hoạch đã đề ra:

Ngay cả khi học viên cao học có một kế hoạch rõ ràng và hành động cụ thể, tất cả vẫn sẽ là vô nghĩa nếu họ không làm theo kế hoạch. Thật không may, đây là một sai lầm mà các sinh viên đến với dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ dễ mắc phải. Chúng ta không nên bỏ qua kế hoạch đã nghiên cứu, chuẩn bị. Kế hoạch là một bản hướng dẫn chi tiết, cụ thể để chúng ta thực hiện một luận án hoàn hảo . Nó cũng là một sự bảo đảm để hoàn thành luận án thạc sĩ của đúng với mục tiêu & thời gian.

8.6 Không nộp lại tất cả các bản thảo trước khi có được một bài luận văn hoàn chỉnh.

Lại tiếp tục là một sai lầm nghiêm trọng, bởi việc nộp lại tất cả các bản thảo trước đó chính là một minh chứng cho quá trình nghiên cứu, nỗ lực để cho ra được sản phẩm hoàn hảo cuối cùng. Có thể các học viên nghĩ rằng, sự khác biệt giữa các bản thảo là không quá lớn và họ chỉ nộp đại diện một, hai bản thảo mang tính đại diện. Nhưng, chúng ta quên mất rằng, điều đó có thể khiến người chấm không nhận thấy được sự chăm chỉ, cần mẫn, tỉ mỉ trong từng chi tiết của người viết luận văn & rất có thể sẽ bị đánh giá là làm vội vàng, không tâm huyết.

viet-thue-luan-van

8.7 Không chủ động tham khảo ý kiến của giảng viên hướng dẫn hay các thành viên trong ban cố vấn:

Không ít các học viên cao học đều đang đi làm hoặc đã có gia đình, họ có thêm nhiều mối quan tâm chi phối, quỹ thời gian không nhiều nên họ chỉ thường tham khảo ý kiến cố vấn khi thuận tiện hoặc khi được yêu cầu làm như vậy.

Trên đây mới chỉ là số ít trong số nhiều các lỗi mà học viên cao học thường mắc phải. Luận Văn Việt chúng tôi nhận viết luận văn cho rất nhiều các bạn sinh viên nên các bạn sẽ không có gì phải lo lắng về chất lượng của từng bài luận khi đến với chúng tôi.

Xem thêm các nội dung khác:

Nguồn:luanvanviet.com

Các tìm kiếm liên quan khác: đề cương luận văn thạc sĩ, đề cương luận văn tốt nghiệp, đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, đề cương luận văn thạc sĩ kinh tế, đề cương luận văn tốt nghiệp đại học, đề cương luận văn tốt nghiệp đại học cần thơ, đề cương luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục, đề cương luận văn thạc sĩ kỹ thuật, đề cương luận văn, đề cương luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng, bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ,đề cương sơ bộ luận văn thạc sĩ, đề cương luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin, đề cương luận văn mẫu, mẫu đề cương luận văn thạc sĩ kinh tế, đề cương luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế, cách viết đề cương luận văn, đề cương luận văn thạc sĩ y tế công cộng, đề cương luận văn thạc sĩ y khoa, đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ kinh tế, luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục miễn phí hướng dẫn viết đề cương luận văn thạc sĩ, cách làm đề cương luận văn thạc sĩ, đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ, đề cương luận văn..