200+ Đề Tài Luận Văn Quản Trị Nguồn Nhân Lực Mới Nhất 2023

Đánh giá

Để có được một bài luận văn quản trị nguồn nhân lực chất lượng, đạt được điểm cao thì bạn cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng và đầu tư lớn cho bài luận. Luận Văn Việt cung cấp cho bạn 20 mẫu đề tài và hơn 7 mẫu luận văn quản trị nguồn nhân lực. Nhằm giúp bạn có thể hoàn thành tốt bài luận văn về quản lý nguồn nhân lực.

120 đề tài luận văn quản trị nguồn nhân lực

Dưới đây là danh sách 120 đề tài luận văn thạc sĩ về quản lý chất lượng mà bạn có thể tham khảo:

1. 40 đề tài luận văn thạc sĩ quản trị nguồn nhân lực

Dưới đây là 40 đề tài luận văn thạc sĩ quản trị nguồn nhân lực bằng tiếng Việt mới nhất:

 1. Tối ưu hóa quy trình quản lý nhân sự trong doanh nghiệp gia đình tại Việt Nam.
 2. Nghiên cứu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tuyển dụng và lựa chọn nhân sự.
 3. Đánh giá tác động của chương trình đào tạo và phát triển lãnh đạo đối với hiệu suất công việc.
 4. Tạo ra môi trường làm việc thân thiện với môi trường và tạo động lực cho nhân viên.
 5. Phân tích tác động của tư duy thiết kế hệ thống HRIS đối với quản lý nguồn nhân lực.
 6. Quản lý đa dạng hóa trong nguồn nhân lực: Thực trạng và giải pháp tại Việt Nam.
 7. Nghiên cứu về tác động của công nghệ Blockchain trong quản lý dữ liệu nhân sự.
 8. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp du lịch và nhà hàng.
 9. Tối ưu hóa quy trình đánh giá hiệu suất và phát triển nghề nghiệp tại doanh nghiệp sản xuất.
 10. Nghiên cứu về tác động của hỗ trợ nghề nghiệp đối với sự phát triển và giữ chân nhân viên.
 11. Tạo dựng môi trường làm việc sáng tạo và đổi mới trong doanh nghiệp Việt Nam.
 12. Quản lý thông tin nhân sự trong môi trường công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức.
 13. Phân tích tác động của phát triển lãnh đạo đối với sự đối phó với biến đổi và khủng hoảng trong tổ chức.
 14. Nghiên cứu về tác động của sự đa dạng hóa giới tính trong nguồn nhân lực tại Việt Nam.
 15. Quản lý nhân sự trong môi trường làm việc từ xa: Kinh nghiệm từ dịch COVID-19.
 16. Tối ưu hóa quy trình tuyển dụng và lựa chọn nhân sự trong môi trường kinh doanh mới.
 17. Nghiên cứu về tác động của phát triển kỹ năng mềm đối với sự thăng tiến nghề nghiệp.
 18. Quản lý đa dạng hóa về tuổi tác trong nguồn nhân lực tại doanh nghiệp Việt Nam.
 19. Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý thông tin nhân sự và dự đoán xu hướng nhân sự.
 20. Nghiên cứu về tác động của tiền lương và chính sách phúc lợi đối với sự cam kết và hiệu suất làm việc.
 21. Tạo dựng mô hình quản lý thông tin nhân sự dựa trên dữ liệu lớn (Big Data) tại doanh nghiệp.
 22. Nghiên cứu về tác động của chương trình giáo dục nhân viên đối với tăng cường kiến thức và kỹ năng.
 23. Quản lý sự thay đổi tổ chức và tác động đối với nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Việt Nam.
 24. Nghiên cứu về tác động của chương trình tạo động lực và thưởng phạt đối với hiệu suất công việc.
 25. Tối ưu hóa quy trình quản lý hiệu suất và phát triển sự nghiệp cho thế hệ Millennials.
 26. Nghiên cứu về tác động của quản trị sự thay đổi tổ chức trong quản lý nguồn nhân lực tại Việt Nam.
 27. Quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp nhỏ và vừa: Thách thức và cơ hội.
 28. Nghiên cứu về tác động của tư duy thiết kế hệ thống HRIS trong môi trường công nghiệp 4.0.
 29. Tối ưu hóa quy trình thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới trong tổ chức kinh doanh.
 30. Nghiên cứu về tác động của quản lý đào tạo và phát triển trong doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam.
 31. Quản lý đa dạng hóa về văn hóa tổ chức trong nguồn nhân lực tại Việt Nam.
 32. Phân tích tác động của sự đào tạo và phát triển lãnh đạo đối với năng suất và sự phát triển nghề nghiệp.
 33. Tối ưu hóa quy trình quản lý thông tin nhân sự sử dụng HRIS trong lĩnh vực giáo dục.
 34. Nghiên cứu về tác động của quản lý nhân sự đối với phát triển bền vững của doanh nghiệp.
 35. Quản lý nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế: Thách thức và cơ hội tại Việt Nam.
 36. Nghiên cứu về tác động của công nghệ AI trong quản lý nguồn nhân lực tại doanh nghiệp.
 37. Tạo dựng mô hình quản lý thông tin nhân sự động và phản ứng nhanh trong môi trường biến đổi nhanh.
 38. Phân tích tác động của quản lý đa dạng hóa giới tính trong doanh nghiệp tại Việt Nam.
 39. Nghiên cứu về vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong đảm bảo an toàn làm việc trong môi trường sản xuất
 40. Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị nguồn nhân lực để cải thiện quy trình tuyển dụng

2. 40 đề tài luận văn thạc sĩ đào tạo nguồn nhân lực

Dưới đây là 40 đề tài luận văn thạc sĩ đào tạo nguồn nhân lực bằng tiếng Việt mà bạn có thể tham khảo:

 1. Xây dựng mô hình đào tạo nguồn nhân lực hiệu quả trong các doanh nghiệp Việt Nam.
 2. Nghiên cứu về ứng dụng công nghệ e-learning trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực.
 3. Tạo dựng chương trình đào tạo quản lý nhân sự phù hợp với môi trường kinh doanh đa quốc gia.
 4. Phát triển chương trình đào tạo năng lực lãnh đạo cho cấp quản lý giữa cấp ở các tổ chức tài chính.
 5. Đánh giá hiệu quả của chương trình đào tạo nội bộ trong việc phát triển năng lực nhân sự.
 6. Nghiên cứu về vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong nâng cao năng suất công việc.
 7. Tối ưu hóa quy trình đào tạo và phát triển nhân sự tại các trường đại học và cao đẳng.
 8. Nghiên cứu về tác động của chương trình đào tạo kỹ năng mềm đối với sự thành công của nguồn nhân lực.
 9. Xây dựng mô hình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu công việc trong lĩnh vực công nghiệp 4.0.
 10. Nghiên cứu về tác động của đào tạo năng lực lãnh đạo đối với hiệu suất công việc.
 11. Xây dựng chương trình đào tạo nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu thị trường lao động.
 12. Nghiên cứu về tác động của đào tạo về quản lý thời gian và công việc đối với sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.
 13. Phát triển chương trình đào tạo nhân viên mới và quá trình hòa nhập tại doanh nghiệp.
 14. Nghiên cứu về vai trò của đào tạo kỹ năng giao tiếp trong quản lý nhân sự.
 15. Xây dựng mô hình đào tạo phát triển năng lực nhân sự trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng.
 16. Nghiên cứu về tác động của chương trình đào tạo về an toàn lao động và quản lý rủi ro.
 17. Tối ưu hóa quy trình đào tạo và phát triển nhân sự trong các tổ chức phi lợi nhuận.
 18. Nghiên cứu về tác động của đào tạo về quản lý xung đột và giải quyết mâu thuẫn.
 19. Xây dựng chương trình đào tạo phát triển kỹ năng thuyết trình và trình bày.
 20. Nghiên cứu về vai trò của đào tạo về quản lý dự án trong quản lý nguồn nhân lực.
 21. Phát triển chương trình đào tạo về quản lý đa dạng hóa về giới tính và văn hóa.
 22. Nghiên cứu về tác động của đào tạo về quản lý thời gian và công việc đối với sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân của phụ nữ.
 23. Xây dựng mô hình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp khởi nghiệp.
 24. Nghiên cứu về tác động của chương trình đào tạo về quản lý đa dạng hóa trong lĩnh vực ngân hàng.
 25. Phát triển chương trình đào tạo về kỹ năng quản lý xung đột và thương thuyết.
 26. Nghiên cứu về vai trò của đào tạo về quản lý sự thay đổi tổ chức và tác động đối với hiệu suất công việc.
 27. Nghiên cứu về tác động của chương trình đào tạo về quản lý thông tin nhân sự và HRIS trong quản trị nguồn nhân lực.
 28. Phát triển chương trình đào tạo về năng lực quản lý dự án dành cho nguồn nhân lực trẻ.
 29. Nghiên cứu về vai trò của đào tạo về quản lý đa dạng hóa về ngôn ngữ và văn hóa trong tổ chức đa quốc gia.
 30. Xây dựng mô hình đào tạo nguồn nhân lực với ưu tiên cho sự phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.
 31. Nghiên cứu về tác động của chương trình đào tạo về quản lý thông tin và dữ liệu nhân sự trong ngành công nghiệp 4.0.
 32. Phát triển chương trình đào tạo về kỹ năng lãnh đạo trong lĩnh vực công nghiệp và sản xuất.
 33. Nghiên cứu về vai trò của đào tạo về quản lý đa dạng hóa về tuổi tác trong doanh nghiệp.
 34. Xây dựng mô hình đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe.
 35. Nghiên cứu về tác động của chương trình đào tạo về quản lý nguồn nhân lực với phạm vi quốc tế.
 36. Phát triển chương trình đào tạo về kỹ năng quản lý thời gian và công việc đối với nguồn nhân lực từ xa.
 37. Nghiên cứu về vai trò của đào tạo về quản lý sự thay đổi tổ chức và tác động đối với nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
 38. Xây dựng mô hình đào tạo nguồn nhân lực tập trung vào phát triển kỹ năng mềm và tư duy sáng tạo.
 39. Nghiên cứu về tác động của chương trình đào tạo về quản lý đa dạng hóa về tôn giáo và đạo đức trong doanh nghiệp.
 40. Phát triển chương trình đào tạo về kỹ năng quản lý sự thay đổi tổ chức trong ngành công nghiệp xây dựng.
 41. Nghiên cứu về vai trò của đào tạo về quản lý thông tin và dữ liệu nhân sự trong lĩnh vực dịch vụ công.

3. 40 đề tài luận văn thạc sĩ phát triển nguồn nhân lực

Dưới đây là 40 đề tài luận văn thạc sĩ phát triển nguồn nhân lực bằng tiếng Việt mà bạn có thể tham khảo:

 1. Phát triển chiến lược quản lý nguồn nhân lực dựa trên nền tảng phát triển bền vững.
 2. Nghiên cứu về vai trò của phát triển nguồn nhân lực trong nâng cao hiệu suất công việc của doanh nghiệp.
 3. Xây dựng chương trình phát triển năng lực lãnh đạo cho cấp quản lý giữa cấp.
 4. Nghiên cứu về tác động của phát triển kỹ năng mềm đối với sự thành công của nguồn nhân lực.
 5. Nghiên cứu về ứng dụng các công nghệ mới trong phát triển nguồn nhân lực.
 6. Phát triển chương trình đào tạo và phát triển năng lực nhân sự cho lĩnh vực công nghiệp 4.0.
 7. Nghiên cứu về tác động của phát triển năng lực lãnh đạo đối với hiệu suất công việc.
 8. Tối ưu hóa quy trình phát triển nguồn nhân lực tại các tổ chức phi lợi nhuận.
 9. Nghiên cứu về vai trò của phát triển nguồn nhân lực trong quản lý đa dạng hóa về giới tính và văn hóa.
 10. Xây dựng mô hình phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp khởi nghiệp.
 11. Nghiên cứu về tác động của phát triển năng lực lãnh đạo đối với quản lý thay đổi tổ chức.
 12. Xây dựng chương trình phát triển năng lực nghề nghiệp cho nguồn nhân lực trẻ.
 13. Nghiên cứu về tác động của phát triển năng lực lãnh đạo đối với quản lý xung đột và giải quyết mâu thuẫn.
 14. Nghiên cứu về vai trò của phát triển nguồn nhân lực trong quản lý thời gian và công việc.
 15. Phát triển chương trình đào tạo và phát triển năng lực nhân sự trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
 16. Nghiên cứu về tác động của phát triển kỹ năng giao tiếp trong quản lý nguồn nhân lực.
 17. Xây dựng mô hình phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp xã hội.
 18. Nghiên cứu về vai trò của phát triển năng lực lãnh đạo đối với quản lý thương thuyết và xung đột.
 19. Phát triển chương trình đào tạo về kỹ năng quản lý thay đổi tổ chức và thương thuyết.
 20. Nghiên cứu về tác động của phát triển năng lực lãnh đạo đối với quản lý đa dạng hóa về tuổi tác trong doanh nghiệp.
 21. Xây dựng mô hình phát triển nguồn nhân lực tập trung vào phát triển kỹ năng mềm và tư duy sáng tạo.
 22. Nghiên cứu về vai trò của phát triển nguồn nhân lực trong nâng cao sự tham gia và cam kết của nhân viên.
 23. Phát triển chương trình đào tạo và phát triển năng lực nhân sự trong lĩnh vực công nghiệp dịch vụ.
 24. Nghiên cứu về tác động của phát triển kỹ năng quản lý xung đột và giải quyết mâu thuẫn.
 25. Xây dựng mô hình phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trí tuệ.
 26. Nghiên cứu về vai trò của phát triển năng lực lãnh đạo đối với quản lý nguồn nhân lực đa quốc gia.
 27. Phát triển chương trình đào tạo và phát triển năng lực nhân sự trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
 28. Nghiên cứu về tác động của phát triển kỹ năng quản lý thông tin và dữ liệu nhân sự.
 29. Xây dựng mô hình phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp xã hội 4.0.
 30. Nghiên cứu về tác động của phát triển kỹ năng quản lý sự thay đổi tổ chức và tác động đối với hiệu suất công việc.”
 31. Xây dựng mô hình phát triển nguồn nhân lực tập trung vào phát triển năng lực tiếng nước ngoài.
 32. Nghiên cứu về vai trò của phát triển nguồn nhân lực trong quản lý đa dạng hóa về tôn giáo và đạo đức trong doanh nghiệp.
 33. Phát triển chương trình đào tạo và phát triển năng lực nhân sự cho lĩnh vực công nghiệp dầu khí và năng lượng.
 34. Nghiên cứu về tác động của phát triển kỹ năng quản lý đa dạng hóa về giới tính và văn hóa trong doanh nghiệp.
 35. Xây dựng mô hình phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp khởi nghiệp xã hội.
 36. Nghiên cứu về vai trò của phát triển nguồn nhân lực trong quản lý xung đột và giải quyết mâu thuẫn trong lĩnh vực tài chính.
 37. Phát triển chương trình đào tạo và phát triển năng lực nhân sự cho lĩnh vực công nghiệp thực phẩm và nông nghiệp.
 38. Nghiên cứu về tác động của phát triển kỹ năng quản lý thời gian và công việc đối với hiệu suất công việc.
 39. Xây dựng mô hình phát triển nguồn nhân lực tập trung vào phát triển kỹ năng mềm và tư duy sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục.
 40. Nghiên cứu về tác động của phát triển kỹ năng quản lý xung đột và giải quyết mâu thuẫn trong lĩnh vực y tế
20 đề tài + 6 mẫu luận văn quản trị nguồn nhân lực đạt điểm cao
20 đề tài + 6 mẫu luận văn quản trị nguồn nhân lực đạt điểm cao

Nếu bạn đang có hứng thú với những đề tài quốc tế, bạn có thể tham khảo 20+ đề tài cùng 6+ mẫu có sẵn về luận văn kinh doanh quốc tế, được Luận Văn Việt tổng hợp kĩ càng. 

4. 10 đề tài quản trị nguồn nhân lực đạt điểm 10/10

Dưới đây là các đề tài về quản trị nguồn nhân lực đạt điểm tối đa mà Luận Văn Việt chia sẻ cho các bạn:

20 đề tài quản trị nguồn nhân lực đạt điểm tuyệt đối
20 đề tài quản trị nguồn nhân lực đạt điểm tuyệt đối 

Đề tài 1: Quản lý nguồn nhân lực tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh ABC.

Đề tài 2: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH ABC.

Đề tài 3: Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại trường BCD.

Đề tài 4: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thúc đẩy động cơ làm việc và quản trị nguồn nhân lực.

Đề tài 5: Thực trạng Quản trị nguồn nhân lực của các doanh nghiệp ABC tại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập KTQT.

Đề tài 6: Quản trị nguồn nhân lực tại Tổng công ty lương thực miền A

Đề tài 7: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ phần mềm trên địa bàn thành phố XYZ.

Đề tài 8: Luận văn Quản lý nhân lực tại Công ty CP xăng dầu khí ABC.

Đề tài 9: Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Ngân hàng Công thương XYZ làm chuyên đề tốt nghiệp

Đề tài 10: Thực trạng và giải pháp cho quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần điện cơ ABC.

10 đề tài quản trị nguồn nhân lực đạt điểm 10/10
10 đề tài quản trị nguồn nhân lực đạt điểm 10/10

5. 10 đề tài quản trị nguồn nhân lực gây ấn tượng

Đề tài 1: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế viễn thông tin học BCD.

Đề tài 2: Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng nhân lực phòng xét nghiệm.

Đề tài 3: Nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại Xí nghiệp XYZ.

Đề tài 4: Luận văn Sử dụng nguồn nhân lực trong phát triển Kinh tế – Xã hội.

Đề tài 5: Thu hút nguồn nhân lực cho cơ quan UBND tỉnh ABC.

Đề tài 6: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Kho bạc Nhà nước BCD.

Đề tài 7: Thực trạng nguồn nhân lực y tế và sự hài lòng của nhân viên y tế đối với công việc tại trung tâm y tế, trạm y tế xã huyện XYZ.

Đề tài 8: Đào tạo nhân lực tại Công ty Cổ Phần Tập đoàn Công Nghệ Cao X.

Đề tài 9: Pháp luật về phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao.

Đề tài 10: Phát triển nguồn nhân lực cho làng nghề quận ABC tỉnh XYZ.

10 đề tài quản trị nguồn nhân lực gây ấn tượng
10 đề tài quản trị nguồn nhân lực gây ấn tượng

6. 10 đề tài thạc sĩ quản trị nhân lực mới nhất

Dưới đây là 50 đề tài thạc sĩ quản trị nguồn nhân lực mà bạn có thể tham khảo:
Đề tài 1: Phân tích vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Đề tài 2: Ảnh hưởng của quản trị nguồn nhân lực đối với hiệu suất làm việc của nhân viên.
Đề tài 3: Xây dựng chiến lược quản trị nguồn nhân lực đa dạng để tạo ra môi trường làm việc công bằng.
Đề tài 4: Nghiên cứu về quản lý đội ngũ nhân viên tài năng và sáng tạo.
Đề tài 5: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị nguồn nhân lực.
Đề tài 6: Quản lý nhân viên xa lộ trong mô hình làm việc từ xa.
Đề tài 7: Xây dựng chính sách thúc đẩy sự nghiệp cho người lao động nữ.
Đề tài 8: Quản lý hiệu suất của nhân viên trong công ty đa quốc gia.
Đề tài 9: Phân tích tác động của tiền lương và phúc lợi vào sự hài lòng của nhân viên.
Đề tài 10: Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nhân viên hiệu quả.
Đề tài 11: Tầm quan trọng của quản trị nhân sự trong việc duy trì môi trường làm việc an toàn và lành mạnh.
Đề tài 12: Tạo môi trường làm việc thúc đẩy sáng tạo và đổi mới trong công ty.
Đề tài 13: Phân tích chiến lược tuyển dụng và giữ chân nhân viên giỏi.
Đề tài 14: Sử dụng dữ liệu và công nghệ trong quản lý nguồn nhân lực.
Đề tài 15: Tác động của biến đổi kỹ thuật số lên quản trị nguồn nhân lực.
Đề tài 16: Quản lý và phát triển lãnh đạo trong công ty.
Đề tài 17: Phân tích tác động của công tác xây dựng đội ngũ trong doanh nghiệp khởi nghiệp.
Đề tài 18: Quản lý xung đột và giải quyết xung đột trong môi trường làm việc.
Đề tài 19: Tầm quan trọng của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp gia đình.
Đề tài 20: Đánh giá và cải thiện sự thụ động của nhân viên trong công ty.
Đề tài 21: Ảnh hưởng của quản trị nguồn nhân lực đối với văn hóa tổ chức.
Đề tài 22: Đánh giá tác động của quản trị nguồn nhân lực vào chiến lược phát triển của công ty.
Đề tài 23: Quản lý đội ngũ nhân viên đa quốc gia trong môi trường toàn cầu hóa.
Đề tài 24: Phân tích tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp xã hội.
Đề tài 25: Ảnh hưởng của quản trị nguồn nhân lực đối với sự phát triển cá nhân của nhân viên.
Đề tài 26: Đánh giá và cải thiện chất lượng cuộc sống làm việc của nhân viên.
Đề tài 27: Tác động của quản trị nguồn nhân lực vào thỏa mãn của khách hàng.
Đề tài 28: Phân tích sự thay đổi trong quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp gia đình qua các thế hệ.
Đề tài 29: Quản lý nhân viên thế hệ Z và tận dụng sức mạnh của thế hệ này.
Đề tài 30: Nghiên cứu về quản trị nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp khởi nghiệp.

7. 5 bước làm luận văn quản trị nguồn nhân lực chi tiết nhất

5 bước làm luận văn quản trị nguồn nhân lực chi tiết nhất
5 bước làm luận văn quản trị nguồn nhân lực chi tiết nhất

 Bước 1: Lựa chọn đề tài nghiên cứu phù hợp

Đề tài nghiên cứu cho bài luận văn về quản trị nhân lực là bước đầu tiên và quan trọng nhất. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả luận văn của bạn. 

 • Đề tài bạn chọn cho bài luận văn phải là chủ đề mà bạn có thế mạnh về kiến thức hay kinh nghiệm (nếu có) ngay khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường. 
 • Phải phù hợp với các nguồn dữ liệu, kiến thức, thông tin, thực trạng cũng như vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải. 
 • Khi kết hợp những điều trên, bạn sẽ viết bài luận dễ dàng hơn và có thể thấu hiểu tường tận vấn đề của doanh nghiệp. Vừa được nạp thêm kiến thức, kinh nghiệm mới khi đang còn đi học.

Chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực hay các ngành học nào khác, thì bạn cũng nên chọn những đề tài nào mà phù hợp với mình. Về mặt kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm thì mới giúp bài luận văn đạt được điểm cao được.

 Bước 1: Lựa chọn đề tài nghiên cứu phù hợp
 Bước 1: Lựa chọn đề tài nghiên cứu phù hợp

Bước 2: Xây dựng và lên kế hoạch cho luận văn

Bài luận văn thạc sĩ quản trị nguồn nhân lực có cấu trúc tương tự với những bài luận văn khác. Gồm 3 phần chính là 

 • Mở đầu
 • Nội dung chính
 • Phần kết luận. 

Nhằm hoàn thiện tốt nhất đề tài nghiên cứu của mình, các bạn cần chăm chút từng ly từng tí cho từng phần của bài luận văn.

Bước 2: Xây dựng và lên kế hoạch cho luận văn
Bước 2: Xây dựng và lên kế hoạch cho luận văn

Bước 3:  Lập đề cương chi tiết 

Sau khi chọn được đề tài nghiên cứu cho luận văn quản trị nguồn nhân lực, thì bạn cũng nên tìm hiểu và tìm kiếm những thông tin khác. Như:

 • Có thể nghiên cứu từ các đề tài về quản trị nguồn nhân lực đã được nghiên cứu trước đó. 
 • Xem cách làm của họ như thế nào, có những điểm nào hay và chưa hay mà bạn có thể áp dụng vào bài luận của mình.
Bước 3:  Lập đề cương chi tiết 
Bước 3:  Lập đề cương chi tiết 

Bước 4: Tiến hành làm bài luận văn

Khi hoàn thiện bước chuẩn bị, cách thức, lý thuyết, kiến thức,… Sau đó, hãy bắt tay vào việc làm bài luận. 

 • Đặt deadline rõ ràng, chi tiết và cụ thể cho từng giai đoạn để bạn luôn luôn nhớ và đảm bảo được chất lượng bài luận văn.
 • Khi bạn đã chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo, chỉ cần bắt tay ngay vào hoàn thành bài luận văn về quản trị nguồn nhân lực theo kế hoạch. 
Bước 4: Tiến hành làm bài luận văn
Bước 4: Tiến hành làm bài luận văn

Chú ý: Nên tham khảo ý kiến của giảng viên hướng dẫn, hoặc anh chị đi trước hay bạn bè. Nhằm hạn chế tối đa xuất hiện những lỗi và mang đến bài luận văn hoàn thiện nhất.

Bước 5: Soát lại bài viết

Đây chính là bước cực kỳ quan trọng, giúp bài luận văn quản trị nguồn nhân lực của bạn được chỉnh chu nhất. Mang đến ấn tượng tốt với hội đồng chấm điểm và hạn chế tối đa những lỗi không đáng có. 

Bước 5: Soát lại bài viết
Bước 5: Soát lại bài viết

8. Tiêu chí để chọn một đề tài ấn tượng

Nhằm giúp bạn có được điểm số cao cho bài luận văn quản lý nguồn nhân lực, chúng tôi đã tổng hợp và đưa ra những lưu ý về các tiêu chí sẽ hỗ trợ bạn trong việc lựa chọn đề tài chất lượng và ấn tượng nhất.

Tiêu chí để chọn một đề tài ấn tượng
Tiêu chí để chọn một đề tài ấn tượng

8.1. Rõ đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Hầu hết các bạn thường gặp khó khăn trong việc nghiên cứu sử dụng số liệu vĩ mô, thế nhưng nguồn dữ liệu này không được công khai. Hay thu thập dữ liệu thông qua khảo sát đối tượng, nhưng lại không tiếp cận được. 

Hãy cân nhắc về các đề tài về quản trị nguồn nhân lực, mà bạn có thể tìm nguồn số liệu. Có được dữ liệu làm tăng sự hoàn hảo cho bài luận văn của mình hơn.

Rõ đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Rõ đối tượng và phạm vi nghiên cứu

8.2. Tính mới mẻ và độc đáo

Một công trình nghiên cứu khoa học ấn tượng đòi hỏi phải có được sự mới mẻ và độc đáo. Vì đây là một hành trình đi tìm các câu hỏi và tìm kiếm những điều mới. 

Tính mới mẻ có thể là những điều mới hoàn toàn, là vấn đề chưa được giải quyết từ trước đến nay. Hay điều mới ở một phạm vi nhất định, các bạn có thể bổ sung thêm vào vấn đề đó.

Ngoài ra, bạn cũng nên cập nhật những công cụ mới, kỹ thuật mới sẽ được đánh giá cao hơn.

Tính mới mẻ và độc đáo
Tính mới mẻ và độc đáo

8.3. Ngôn ngữ phải rõ ràng chuẩn xác

Ngôn ngữ sử dụng phải phù hợp, không miên man, lòng vòng sẽ đi lạc đề. Các câu văn bài làm cần đánh trúng vào đề tài mà bạn cần phải nghiên cứu. Sẽ thu hút người đọc và đánh giá cao đề tài luận văn kế toán của bạn hơn.

Ngôn ngữ phải rõ ràng chuẩn xác
Ngôn ngữ phải rõ ràng chuẩn xác

8.4. Tính thực tiễn của đề tài

Nội dung của đề tài luận văn quản trị nguồn nhân lực phải có thật và xuất phát từ thực thế khách quan. Đề tài phải giải quyết được những khó khăn, vấn đề hay các vướng mắc trong cuộc sống, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, đề tài luận văn cũng giúp bạn xây dựng các luận cứ cho chương trình phát triển văn hóa, chính trị, kinh tế và xã hội hiện nay.

Tính thực tiễn của đề tài
Tính thực tiễn của đề tài

Trên đây là 20 đề tài và 7 mẫu luận văn quản trị nguồn nhân lực mà Luận Văn Việt chia sẻ cho các bạn. Đồng thời còn hướng dẫn các bước viết và gợi ý các tiêu chí chọn một đề tài quản trị nguồn nhân lực đạt điểm cao. Hy vọng bạn có thể chọn được cho mình đề tài luận văn phù hợp nhất.

0/5 (0 Reviews)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan