Hướng dẫn cách viết đề cương luận văn thạc sĩ chi tiết

Đề cương luận văn thạc sĩ không những giúp cho người nghiên cứu thực hiện nghiên cứu được tốt mà còn là cơ sở cho việc phê duyệt và đánh giá, nghiên thu đề tài. Chính vì vậy mà xây dựng đề cương là một phần vô cùng quan trọng. Cùng Luận Văn Việt tìm hiểu cách viết đề cương luận văn thạc sĩ chi tiết qua bài viết dưới đây nhé.

hinh-anh-de-cuong-luan-van-thac-si-1

Hình thức trình bày đề cương luận văn thạc sĩ

Thông thường, đề cương luận văn thạc sĩ phải được trình bày trên một mặt giấy trắng khổ A4.

Trang bìa đề cương luận văn thạc sĩ cần ghi rõ:

 • Đề cương luận văn thạc sĩ
 • Tên đề tài
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (hoặc Tài chính ngân hàng)
 • Mã số: 60340102 (ngành QTKD) hoặc 60340201 (ngành TCNH)
 • Họ và tên học viên
 • Người hướng dẫn khoa học
 • Tháng, năm (thời điểm nộp Đề cương Luận văn của Học viên)

Định dạng đề cương luận văn thạc sĩ chuẩn trong Word:

 • Font chữ: Times New Roman
 • Cỡ chữ: 13 (mật độ chữ bình thường, không kéo dãn hay nén chữ)
 • Dãn dòng: đặt ở chế độ 1,5 lines
 • Format lề: trên 3 cm, lề dưới 3 cm, lề phải 2 cm, lề trái 3,5 cm.
 • Đánh số trang: ở giữa (tính từ nội dung chính) phía trên đầu trang giấy
 • Độ dài: đề cương tối thiểu 20 trang, tối đa không quá 30 trang (không kể tài liệu tham khảo).
 • Mục lục: nêu đề mục và trang (sau trang bìa, trước nội dung của đề cương)
 • Hình, bảng, biểu: cần đánh số theo mục. Ví dụ hình 1 của mục 2 thì mô tả là hình 2.1. Nguồn phải trích dẫn rõ ràng sau mỗi hình, bảng, biểu.
 • Bảng chữ viết tắt phải nêu nếu có sử dụng chữ viết tắt trong phần nội dung, cần sắp xếp theo trật tự ABC và phải có giải thích nghĩa nếu dùng chữ nước ngoài.

Nội dung đề cương luận văn thạc sĩ

Nội dung đề cương luận văn thạc sĩ mẫu bao gồm những phần chính sau:

1. MỞ ĐẦU (độ dài 5 trang)

1.1 Tính cấp thiết và lý do chọn đề tài

Phân tích ngắn gọn bối cảnh dẫn dắt đến vấn đề nghiên cứu. Học viên cần lý giải rõ đề tài nghiên cứu của mình nhằm giải quyết vấn đề gì (vấn đề nghiên cứu, không phải vấn đề thực tiễn).

Đề tài có thể giải quyết được 1 vấn đề hoặc cũng có thể nhiều hơn. Vấn đề nghiên cứu thường rơi vào một hoặc một số trong các trường hợp sau: khoảng trống nghiên cứu, cơ hội/thách thức, và hiện tượng cần nghiên cứu.

hinh-anh-de-cuong-luan-van-thac-si-2

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát

Còn được gọi là mục đích nghiên cứu, nêu được mục tiêu cuối cùng, chung nhất của vấn đề nghiên cứu là nhằm giải quyết vấn đề gì trong lĩnh vực nào. Mục tiêu nghiên cứu chung này thường gắn liền với tên đề tài nghiên cứu.

1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể

Trên cơ sở mục đích nghiên cứu, phần này nêu các mục tiêu cụ thể mà đề  tài mong muốn đạt được. Mục tiêu nghiên cứu thường là điều gì đó hoặc hoạt động nào đó cụ thể, rõ ràng mà người nghiên cứu sẽ hoàn thành theo kế hoạch nghiên cứu đã đề  ra.

Mục tiêu có thể đo lường hay định lượng được và là cơ sở cho việc đánh giá kế  hoạch nghiên cứu đã đưa ra. Xác định các mục tiêu cụ thể đề tài cần đạt được để nêu bật mục đích tổng quát.

Mục tiêu nghiên cứu cụ thể chỉ ra một cách hệ thống các khía cạnh khác nhau của nghiên cứu, là những mục tiêu mà ta phải đạt được khi kết thúc quá trình nghiên cứu.

1.3 Câu hỏi nghiên cứu (hoặc giả thuyết)

Căn cứ vào các mục tiêu cụ thể để đặt câu hỏi nghiên cứu. Mỗi mục tiêu nghiên cứu thường dẫn đến một câu hỏi nghiên cứu. Câu hỏi nghiên cứu tốt là câu hỏi:

 • Xác định nội dung cụ thể cuộc khảo sát
 • Xác định giới hạn
 • Cung cấp định hướng cho nghiên cứu.

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu

 • Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là gì? Thường là chủ đề nghiên cứu
 • Khách thể nghiên cứu: Các chuyên gia đầu ngành, lãnh đạo đơn vị, CB quản lý, NV tác nghiệp, giám đốc các doanh nghiệp, khách hàng, nhà cung cấp.

1.4.2 Phạm vi nghiên cứu

 • Không gian: tại đâu?
 • Thời gian: Số liệu thứ cấp thu thập trong thời gian nào? Sơ cấp?
 • Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

hinh-anh-de-cuong-luan-van-thac-si-3

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN (độ dài 10 trang)

 • Nêu các định nghĩa, khái niệm, đặc điểm…

Làm rõ tất cả các khái niệm, định nghĩa về chủ điểm nghiên cứu

 • Lý thuyết liên quan

Nêu các lý thuyết nền tảng liên quan đến đề tài

 • Các nghiên cứu trước liên quan

Học viên cần trình bày/viết rành mạch theo một hệ thống logic các vấn đề, thể hiện ra được tầm quan trọng của đề tài. Nêu bật được các kết quả nghiên cứu có liên quan đến các vấn đề nghiên cứu trong nước và ngoài nước (chú ý các tài liệu gốc, mới trong phạm vi 5 năm trở lại đây, các tài liệu, tạp chí liên quan trực tiếp tới các vấn đề nghiên cứu).

Phần này rất quan trọng vì vậy học viên cần trình bày kỹ lưỡng trong khoảng 2- 5 trang, trong đó phần tổng quan chung chiếm 1/3 tổng quan tài liệu, các vấn đề cần nghiên cứu cần được phân tích rõ ràng, cụ thể chiếm 2/3 tổng quan tài liệu.

Các tác giả, nhà nghiên cứu khác trong cùng lĩnh vực đã làm được gì? Những vấn đề gì còn tồn tại cần nghiên cứu tiếp?

Nêu kết quả khảo sát về nội dung các nghiên cứu trước đây có liên quan đến đề tài cùng với các phương pháp được sử dụng trong các nghiên cứu này. Phần này cụ thể hóa bối cảnh nghiên cứu hiện tại về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu. Tránh việc chỉ nêu tên các công trình nghiên cứu có liên quan mà cần thiết phải diễn đạt một cách logic và hệ thống các kết quả quan trọng và phương pháp chính trong các nghiên cứu này.

 • Đề xuất mô hình nghiên cứu và giả thuyết

Trên cơ sở tổng quan lý thuyết và các tài liệu nghiên cứu có liên quan, học viên cần nêu lên được khung lý thuyết cho luận văn. Khung lý thuyết chính là cơ sở lý luận mà tác giả dựa vào để hình thành ý tưởng và phương pháp nghiên cứu phù hợp.

hinh-anh-de-cuong-luan-van-thac-si-4

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (độ dài 5 trang)

3.1 Phương pháp và thiết kế nghiên cứu

Quy trình nghiên cứu: Nêu rõ tác giả sẽ sử dụng phương pháp nghiên cứu gì (định tính, định lượng, hay hỗn hợp). Trình bày lý do tại sao lại chọn phương pháp nghiên cứu đó? (Nêu những mặt mạnh của việc sử dụng phương pháp nghiên cứu đó để giải quyết các vấn đề đặt ra trong Luận n).

Đối với từng phương pháp nghiên cứu được chọn, nêu cụ thể thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu cắt ngang (cross-study), nghiên cứu xuôi thời gian (longitudinal study), nghiên cứu tình huống điển hình (case study), hay quan sát (observation)…. Cũng cần chỉ rõ phương pháp thu thập dữ liệu (nghiên cứu tại bàn, phương pháp chuyên gia, khảo sát…). Trình bày lý do chọn phương pháp đó.

3.2 Tổng thể và mẫu nghiên cứu

Phần này chỉ áp dụng trong trường hợp nghiên cứu định lượng hoặc nghiên cứu định tính có chọn mẫu (Ví dụ phương pháp chuyên gia).

Giới thiệu đặc điểm của tổng thể mẫu nghiên cứu.

Trình bày phương pháp chọn mẫu, cỡ mẫu nghiên cứu. Phân tích rõ lý do tại sao lại chọn mẫu theo phương pháp đó, tại sao chọn cỡ mẫu đó. Có thể trình bày thành các tiểu mục sau:

3.2.1 Tổng thể mẫu

3.2.2 Kỹ thuật lấy mẫu

3.2.3 Cỡ mẫu

3.3 Công cụ nghiên cứu

Trình bày phương pháp thiết kế công cụ nghiên cứu. Công cụ nghiên cứu ở đây có thể là bảng khảo sát (questionnaires), hoặc là các ma trận phân tích (IFE, EFE, SWOT, BCG, QSPM…), câu hỏi mở, phiếu chấm điểm… Công cụ nghiên cứu đó dựa trên lý thuyết nền nào hay dựa trên nghiên cứu trước đó của ai? Công cụ nghiên cứu còn là các phần mềm nghiên cứu, ví dụ SPSS, Eview, Amos…

Nếu như bạn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, hãy liên hệ dịch vụ làm luận văn thạc sĩ của Luận Văn Việt Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề của bạn nhanh chóng và hiệu quả nhất.

3.4 Các biến số nghiên cứu

Áp dụng cho phương pháp nghiên cứu định lượng hoặc hỗn hợp.

3.4.1 Biến phụ thuộc

3.4.2 Biến độc lập

3.4.3 Biến điều tiết (nếu có)

3.5 Thu thập dữ liệu

Trình bày phương pháp và quy trình thu thập dữ liệu, trong đó mô tả rõ cho trường hợp thu thập số liệu thứ cấp, số liệu sơ cấp.

hinh-anh-de-cuong-luan-van-thac-si-5

3.5.1 Số liệu thứ cấp

Nguồn dữ liệu thứ cấp sẽ được thu thập trong 3 năm gần đây từ:

 • Kết quả các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước
 • Tài liệu hội thảo, báo cáo của ………..
 • Số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê
 • Số liệu của công ty tư vấn ……….

Nguồn dữ liệu thứ cấp này được sử dụng:

 • Xây dựng luận cứ lý thuyết cho nghiên cứu
 • Phân tích đánh giá thực trạng
 • Nghiên cứu bài học kinh nghiệm
 • Xác định các yếu tố tác động đến sự phát triển của…

3.5.2 Số liệu sơ cấp

Nguồn dữ liệu sơ cấp: thu thập số liệu sơ cấp nhằm xác định trọng số của các yếu tố cấu thành năng lực… Số liệu này là số liệu phỏng vấn các…, được đo lường, kiểm định, phân tích nhân tố khám phá, phân tích hồi quy…

3.6 Phân tích và xử lý dữ liệu

Trình bày các phương pháp xử lý số liệu sau khi đã thu thập xong dữ liệu. Ví dụ: có cần làm sạch dữ liệu hay không? Nhập số liệu vào phần mềm nào? Dùng kỹ thuật phân tích số liệu nào? Có kiểm định thang đo, kiểm định độ tin cậy không?…

4. Dự kiến kết quả nghiên cứu 

4.1 Phân tích thực trạng chủ điểm nghiên cứu

4.2 Dự kiến kết luận

4.3. Kế hoạch thực hiện nghiên cứu

Học viên cần trình bày những việc làm cụ thể trong từng giai đoạn/thời kỳ, những hoạt động nào tiến hành trước/sau? Thời gian dự kiến cho từng hoạt động là bao lâu?…. Ví dụ:

STT Nội dung nghiên cứu Thời gian dự kiến Kết quả nghiên cứu dự định đạt được
1 Xây dựng đề cương luận văn 2 tháng Hoàn thiện đề cương
2 Xây dựng công cụ đo lường ¼ tháng Hoàn thành thang đo chính thức
3 Thu thập số liệu 1,5 tháng 220 mẫu
4 Phân tích số liệu 1 tháng Đạt yêu cầu
5 Viết kết quả nghiên cứu 1 tháng
6 Nộp luận văn đăng ký bảo vệ ¼ tháng
Tổng thời gian 4 tháng

5. Tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu 

Cần trình bày nững việc làm cụ thể trong từng giai đoạn/thời kỳ, những hoạt động nào tiến hành trước/sau? Thời gian dự kiến cho từng hoạt động là bao lâu?…

hinh-anh-de-cuong-luan-van-thac-si-6

6. Tài liệu tham khảo

Liệt kê danh mục tài liệu tham khảo theo cách trình bày mà APA quy định. Xem ví dụ dưới đây:

6.1 Tài liệu Tiếng Việt

Lưu ý: Tài liệu tiếng Việt tên tác giả phải được sắp xếp theo thứ tự ABC tên tác giả. Đối với Luật, Chính sách, văn bản, báo cáo thì dựa vào chữ cái đầu tên nội dung. 

Ví dụ:

Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc. (2008). Phân tích dữ liệu với SPSS. NXB Hồng Đức.

Nguyễn Đình Thọ (2013), Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học trong   kinh doanh, Nhà Xuất Bản Tài Chính.

6.2 Tài liệu tiếng nước ngoài

Bichou K. & Gray, R. (2004), A logistics and supply chain management approach to port performance measurement, Maritime Policy & Management 31:1, 47-67

Lalonde, B. J. (1998), Building a supply chain relationship, Supply chain Management Review 2:2, 7-8

6.3 Tài liệu internet

Mô tả tên tài liệu, ngày tháng năm truy cập, đường dẫn http://……

Cải thiện hệ thống thuế tại Indonesia, ngày truy cập 22/05/2013, tại địa chỉ http://www.oecd-ilibrary.org/economics

7. ĐỀ XUẤT NGƯỜI HƯỚNG DẪN

Người hướng dẫn: TS……………………… Trường……….

Xác nhận của người hướng dẫn khoa học

Bài viết trên đã tổng hợp tất cả các bước để có thể hoành thành mẫu đề cương luận văn thạc sĩ chi tiết nhất. Mong rằng thông qua bài viết có thể giúp bạn đọc phần nào trong quá trình hoàn thiện bài luận văn của mình. Nếu còn bất kỳ thắc mắc gì vui lòng liên hệ hotline 0915 686 999 để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.

Nguồn: Luanvanviet.com

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết liên quan

0915686999
Zalo: 0915 686 999