Cách Chạy Biến Độc Lập Và Biến Phụ Thuộc Trong SPSS: Phân Biệt, Ví Dụ

5/5 - (1 bình chọn)

Trong thống kê và phân tích dữ liệu, biến độc lập và biến phụ thuộc giúp chúng ta hiểu rõ mối quan hệ và tương tác giữa các yếu tố trong nghiên cứu. Bài viết này sẽ đi sâu hơn vào việc các phân biệt biến độc lập và biến phụ thuộc trong SPSS, cách sử dụng SPSS để thực hiện các phân tích thống kê cụ thể liên quan đến biến độc lập và biến phụ thuộc, cung cấp hướng dẫn và ví dụ minh họa để giúp bạn nắm vững quá trình nghiên cứu và phân tích dữ liệu.

Biến độc lập và biến phụ thuộc trong SPSS

1. Khái niệm về biến độc lập trong SPSS

Biến độc lập trong SPSS là một biến mà bạn điều khiển hoặc quan sát để nghiên cứu sự ảnh hưởng của nó trong một thử nghiệm hoặc nghiên cứu. Biến này được gọi là “độc lập” vì nó không phụ thuộc vào bất kỳ biến nào khác trong nghiên cứu của bạn.

Các biến độc lập còn được gọi với các thuật ngữ khác như:

 • Explanatory variables (Các biến giải thích): Biến này giải thích sự kiện hoặc kết quả của quá trình nghiên cứu.
 • Predictor variables (Các biến dự đoán): Biến này có thể được sử dụng để dự đoán giá trị của biến phụ thuộc.
 • Right-hand-side variables (Các biến ở bên phải): Biến này xuất hiện bên phải của phương trình hồi quy, đặc biệt trong mô hình hồi quy tuyến tính.
 • Experimental independent variables (Các biến độc lập trong thử nghiệm): Đây là biến mà nhà nghiên cứu thay đổi trực tiếp để thực hiện thử nghiệm hoặc thí nghiệm.
 • Subject variables (Các biến nhóm đối tượng): Đây là các biến mà nhà nghiên cứu không thay đổi, nhưng chúng có thể được sử dụng để so sánh các nhóm đối tượng trong nghiên cứu.

2. Khái niệm về biến phụ thuộc trong SPSS

Biến phụ thuộc trong phần mềm SPSS là một yếu tố trong nghiên cứu, được đo lường hoặc quan sát để xác định tác động của biến độc lập hoặc các yếu tố khác trong nghiên cứu. Nó thường là kết quả hoặc hiện tượng chúng ta quan tâm và muốn hiểu rõ hơn, để thấy sự thay đổi dưới tác động của các biến khác. Biến phụ thuộc đóng vai trò quan trọng trong việc tìm hiểu mối quan hệ và tương tác trong nghiên cứu khoa học.

3. Phân biệt giữa biến độc lập và biến phụ thuộc

Dưới đây là bảng phân biệt giữa biến độc lập và biến phụ thuộc trong ngữ cảnh của phân tích dữ liệu và nghiên cứu:

Khía cạnhBiến Độc LậpBiến Phụ Thuộc
Định nghĩaLà biến mà bạn điều khiển hoặc quan sát trong nghiên cứu để xem sự ảnh hưởng của nó đối với biến phụ thuộc.Là biến mà bạn nghiên cứu hoặc quan sát để xem cách nó phụ thuộc vào biến độc lập hoặc các yếu tố khác.
Tên gọi khác– Biến độc lập – Explanatory variables – Predictor variables – Right-hand-side variables (trong mô hình hồi quy) – Experimental independent variables (trong thử nghiệm)– Biến phụ thuộc – Response variables – Outcome variables – Left-hand-side variables (trong mô hình hồi quy)
Tính chấtThường là biến mà bạn điều khiển hoặc thay đổi trong quá trình nghiên cứu hoặc thử nghiệm.Là biến mà bạn quan sát để đo lường kết quả hoặc tác động của các biến khác, bao gồm biến độc lập.
Mục tiêuXác định tác động của biến độc lập lên biến phụ thuộc.Hiểu rõ cách biến phụ thuộc phản ánh sự thay đổi của biến độc lập hoặc các yếu tố khác.
Ví dụTrong nghiên cứu về tác động của việc học tập đối với điểm số, biến độc lập có thể là số giờ học mỗi ngày.Trong cùng nghiên cứu, biến phụ thuộc có thể là điểm số cuối kỳ của sinh viên.
Trường hợp sử dụng trong SPSSĐể thực hiện các phân tích thống kê như t-test, ANOVA, hồi quy, để kiểm tra mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc.Để thực hiện các phân tích thống kê tương tự để xác định mức độ tác động của biến độc lập và yếu tố khác lên biến phụ thuộc.

4. Cách chạy biến độc lập và biến phụ thuộc trong SPSS

Để hiểu rõ mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc bằng SPSS, bạn có thể sử dụng các phương pháp phân tích thống kê như kiểm định t, kiểm định ANOVA và phân tích hồi quy. 

Cách chạy biến độc lập và biến phụ thuộc trong SPSS

Dưới đây là hướng dẫn cách sử dụng SPSS để thực hiện phân tích mối quan hệ giữa hai biến này:

4.1. Kiểm định t (t-Test)

Kiểm định t thường được sử dụng để so sánh giá trị trung bình của biến phụ thuộc giữa hai nhóm khác nhau của biến độc lập.

Bước 1: Mở SPSS và nhập dữ liệu của bạn.

Bước 2: Chọn “Analyze” > “Compare Means” > “Independent-Samples T Test.”

Chọn “Analyze” > “Compare Means” > “Independent-Samples T Test.”

Bước 3: Trong cửa sổ “Independent-Samples T Test,” chọn biến độc lập trong ô “Test Variable” và biến phụ thuộc trong ô “Grouping Variable.”

Biến phụ thuộc trong ô “Grouping Variable

Bước 4: Nhấn “Define Groups” và chỉ định giá trị nhóm của biến độc lập.

Bước 4-t-test

Bước 5: Nhấn “OK” để chạy kiểm định t.

Kết quả: SPSS sẽ cung cấp giá trị t, độ tự do và giá trị p. Nếu giá trị p nhỏ hơn một ngưỡng ý nghĩa (thường là 0.05), bạn có thể kết luận rằng có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm của biến độc lập đối với biến phụ thuộc.

4.2. Kiểm định ANOVA (Analysis of Variance)

Kiểm định ANOVA được sử dụng để so sánh giá trị trung bình của biến phụ thuộc giữa ba hoặc nhiều nhóm khác nhau của biến độc lập.

Bước 1: Mở SPSS và nhập dữ liệu của bạn.

Bước 2: Chọn “Analyze” > “General Linear Model” > “Univariate.”

Bước 2 – Kiểm định ANOVA

Bước 3: Trong cửa sổ “Univariate,” di chuyển biến phụ thuộc vào ô “Dependent Variable” và biến độc lập vào ô “Fixed Factor(s).”

Bước 3-Kiểm định ANOVA

Bước 4: Nhấn “Options” để kiểm tra giá trị p (p-value) và kiểm tra sự khác biệt giữa các nhóm.

Bước 5: Nhấn “OK” để chạy kiểm định ANOVA.

Kết quả: SPSS sẽ cung cấp giá trị F, độ tự do, và giá trị p. Nếu giá trị p nhỏ hơn một ngưỡng ý nghĩa (thường là 0.05), bạn có thể kết luận rằng có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm của biến độc lập đối với biến phụ thuộc.

4.3. Phân tích hồi quy (Regression Analysis)

Phân tích hồi quy được sử dụng để xác định mối quan hệ số học giữa biến độc lập và biến phụ thuộc, cho phép dự đoán giá trị của biến phụ thuộc dựa trên biến độc lập.

Bước 1: Mở SPSS và nhập dữ liệu của bạn.

Bước 2: Chọn “Analyze” > “Regression” > “Linear.”

Chọn “Analyze” > “Regression” > “Linear.”

Bước 3: Di chuyển biến phụ thuộc vào ô “Dependent” và biến độc lập vào ô “Independent(s).”

Biến phụ thuộc vào ô “Dependent”

Bước 4: Nhấn “OK” để chạy phân tích hồi quy.

Kết quả: SPSS sẽ cung cấp kết quả của phân tích hồi quy, bao gồm hệ số hồi quy, giá trị F, giá trị R-squared, và giá trị p. Kết quả này giúp bạn hiểu cách biến độc lập ảnh hưởng đến biến phụ thuộc và dự đoán giá trị của biến phụ thuộc dựa trên biến độc lập.

Lưu ý rằng quyết định sử dụng phương pháp phân tích thống kê cụ thể phụ thuộc vào loại dữ liệu và câu hỏi nghiên cứu của bạn. Sau khi bạn đã thực hiện phân tích, bạn cần diễn giải kết quả để rút ra những kết luận quan trọng từ mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc.

Bạn đang thực hiện nghiên cứu khoa học và cần xử lý số liệu một cách hiệu quả? Hãy tham khảo dịch vụ xử lý số liệu SPSS của Luận Văn Việt. Chúng tôi cam kết đảm bảo kết quả đúng deadline với giá cả phải chăng. Liên hệ ngay để nhận sự hỗ trợ chuyên nghiệp cho dự án nghiên cứu của bạn.

5. Ví dụ về biến độc lập và biến phụ thuộc trong SPSS

Ví dụ: Bạn muốn nghiên cứu mối quan hệ giữa số giờ học mỗi ngày (biến độc lập) và điểm số cuối kỳ (biến phụ thuộc) của các sinh viên.

Dưới đây là cách bạn có thể thực hiện phân tích trong SPSS:

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu

Trước tiên, bạn cần có tập dữ liệu chứa thông tin về số giờ học mỗi ngày và điểm số cuối kỳ của một nhóm sinh viên. Tạo một biến cho số giờ học mỗi ngày và một biến cho điểm số cuối kỳ.

Bước 2: Nhập dữ liệu vào SPSS

Mở SPSS và nhập dữ liệu vào chương trình bằng cách chọn “File” > “Open” và sau đó chọn tập tin dữ liệu của bạn.

Chọn “File” > “Open” và sau đó chọn tập tin

Bước 3: Thực hiện phân tích hồi quy

 • Bước 3a: Chọn “Analyze” > “Regression” > “Linear.”
 • Bước 3b: Di chuyển biến phụ thuộc vào ô “Dependent” (trong trường hợp này, đó là điểm số cuối kì.
 • Bước 3c: Di chuyển biến độc lập vào ô “Independent(s)” (trong trường hợp này, đó là số giờ học mỗi ngày).
 • Bước 3d: Nhấn “OK” để chạy phân tích hồi quy.

Bước 4: Đọc và diễn giải kết quả

SPSS sẽ cung cấp một bảng kết quả phân tích hồi quy. Bảng này chứa các thông tin quan trọng, bao gồm:

 • Hệ số hồi quy (coefficient): Cho biết mức độ ảnh hưởng của biến độc lập lên biến phụ thuộc. Trong ví dụ này, nó sẽ cho bạn biết mối quan hệ giữa số giờ học mỗi ngày và điểm số cuối kỳ.
 • Giá trị t (t-value): Cho biết giá trị t cho hệ số hồi quy. Giá trị t càng cao, mối quan hệ càng mạnh.
 • Giá trị p (p-value): Cho biết mức ý nghĩa của mối quan hệ. Nếu giá trị p nhỏ hơn một ngưỡng ý nghĩa (thường là 0.05), bạn có thể kết luận rằng mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc là có ý nghĩa.
 • Giá trị R-squared (R^2): Cho biết mức độ biến thiên của biến phụ thuộc được giải thích bởi biến độc lập. Giá trị R-squared càng cao, mô hình hồi quy càng phù hợp.

Bước 5: Diễn giải kết quả

Dựa vào kết quả, bạn có thể diễn giải rằng mối quan hệ giữa số giờ học mỗi ngày và điểm số cuối kỳ có ý nghĩa không. Nếu giá trị p nhỏ hơn 0.05 và hệ số hồi quy có ý nghĩa thống kê, bạn có thể kết luận rằng số giờ học mỗi ngày ảnh hưởng đáng kể đến điểm số cuối kỳ của sinh viên.

Đó chính là cách bạn có thể thực hiện phân tích mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc trong SPSS bằng ví dụ cụ thể. Điều này có thể áp dụng cho nhiều loại nghiên cứu khác nhau, giúp bạn hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa các biến trong dữ liệu của bạn.

6. 13 lưu ý khi xử lý dữ liệu với biến độc lập và biến phụ thuộc trong SPSS

Khi xử lý dữ liệu với biến độc lập và biến phụ thuộc trong SPSS, có một số lưu ý quan trọng mà bạn cần tuân theo để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của phân tích dữ liệu. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng:

Kiểm tra tính toàn vẹn và sạch sẽ của dữ liệu:

Đảm bảo rằng dữ liệu không có giá trị bị thiếu (missing values) hoặc giá trị ngoại lệ (outliers) không được ghi nhận một cách hợp lý.

Kiểm tra dữ liệu cẩn thận để loại bỏ lỗi nhập liệu hoặc sai sót.

Xác định kiểu dữ liệu:

Biết rõ kiểu dữ liệu của từng biến (nominal, ordinal, interval, hoặc ratio) để chọn phương pháp phân tích thống kê phù hợp.

Phân loại biến:

Xác định xem biến độc lập và biến phụ thuộc thuộc loại nào và đặt tên cho chúng một cách rõ ràng trong SPSS.

Kiểm tra phân phối dữ liệu:

Kiểm tra phân phối dữ liệu của biến phụ thuộc để quyết định xem có cần biến đổi dữ liệu (đối với mô hình hồi quy) hoặc sử dụng kiểm định phù hợp (như kiểm định t).

Xác định yếu tố gây nhiễu (confounding factors):

Nếu có yếu tố nhiễu có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc, bạn cần xem xét cách điều chỉnh cho chúng trong phân tích (thường sử dụng mô hình hồi quy).

Xử lý giá trị thiếu (missing values):

Xem xét cách xử lý giá trị thiếu, có thể loại trừ các quan sát hoặc sử dụng các phương pháp thay thế như tổng hợp giá trị trung bình hoặc sử dụng mô hình dự đoán.

Sử dụng biến số học (numeric) và biến số giả (dummy variables):

Đối với biến độc lập có mục tiêu, hãy biến đổi chúng thành biến số giả nếu chúng là biến danh mục (categorical) để có thể sử dụng trong phân tích.

Kiểm tra sự phụ thuộc:

Nếu có nhiều biến phụ thuộc hoặc biến độc lập trong phân tích, hãy kiểm tra sự phụ thuộc giữa chúng để đảm bảo mối quan hệ đúng mục tiêu.

Diễn giải kết quả:

Sau khi hoàn thành phân tích, diễn giải kết quả một cách thận trọng và có logic. Đừng rút ra kết luận quá vội vã và lưu ý rằng tương quan không có nghĩa là nguyên nhân.

Báo cáo kết quả một cách rõ ràng:

Bạn cần viết báo cáo hoặc trình bày kết quả của phân tích một cách rõ ràng và trình bày biểu đồ hoặc biểu đồ minh họa để giúp người đọc hiểu rõ kết quả.

Sử dụng kiến thức về thống kê:

Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ các kiến thức cơ bản về thống kê để lựa chọn và diễn giải phân tích phù hợp. Hãy biết cách đọc và hiểu các giá trị thống kê như giá trị p, độ tự do, F-statistic, và hệ số hồi quy.

Lưu trữ và quản lý dự án:

Lưu trữ và quản lý dự án của bạn cẩn thận để bạn có thể quay lại và kiểm tra lại quy trình và kết quả phân tích.

Chăm sóc về khả năng đảm bảo quyền riêng tư và đạo đức:

Nếu dự án của bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân hoặc đòi hỏi tuân thủ đạo đức và quyền riêng tư, đảm bảo bạn tuân thủ đúng quy tắc và quy định liên quan.

Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách chạy biến độc lập và biến phụ thuộc trong SPSS để thực hiện phân tích dữ liệu và đưa ra những kết luận quan trọng trong nghiên cứu của bạn.

0/5 (0 Reviews)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan