10 Bài Luận Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân: 50 Từ Vựng + Outline

Đánh giá

Các bài luận tiếng Anh giới thiệu về bản thân thường là tài liệu được nhiều học viên và sinh viên đại học quan tâm đến. Tại Luận Văn Việt, chúng tôi đã tổng hợp 10 mẫu bài luận tiếng Anh giới thiệu về bản thân mới nhất, cung cấp mẫu outline và 50 từ vựng quan trọng để giúp bạn viết bài luận thú vị và ấn tượng hơn. Hãy tham khảo ngay để có sự chuẩn bị tốt cho bài luận của bạn!

Bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân

1. Bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân hay nhất

Tiếng Anh:

Hello, my name is Lan. I am 25 years old. I grew up in Da Nang, a beautiful coastal city in Vietnam. I am excited to explore career opportunities in your esteemed organization. I recently graduated with a degree in Environmental Science from Da Nang University. My academic background has fostered a deep passion for environmental sustainability.

During my university years, I actively engaged in various environmental projects and community initiatives. I was part of a research team that studied the impact of climate change on coastal ecosystems in central Vietnam. This experience not only enhanced my knowledge but also ignited my commitment to environmental conservation.

Apart from my academic pursuits, I have a strong interest in photography and have participated in several photography exhibitions. I believe that art and science can harmoniously coexist to create awareness about environmental issues. In my free time, I enjoy hiking, which allows me to connect with nature and further fuels my dedication to preserving our environment.

I look forward to the opportunity to discuss how I can contribute to your organization’s mission of environmental sustainability.

Tiếng Việt:

Xin chào, tôi là Lan. Tôi năm nay 25 tuổi. Tôi lớn lên ở Đà Nẵng, một thành phố biển đẹp tại Việt Nam. Gần đây, tôi đã tốt nghiệp với bằng cử nhân Khoa học Môi trường từ Đại học Đà Nẵng. Lĩnh vực học của tôi là nghiên cứu về bảo vệ môi trường.

Trong thời gian học đại học, tôi tích cực tham gia vào nhiều dự án môi trường và các hoạt động cộng đồng. Tôi đã tham gia vào một nhóm nghiên cứu nghiên cứu về tác động của biến đổi khí hậu đối với hệ sinh thái ven biển ở miền Trung Việt Nam. Kinh nghiệm này không chỉ tăng cường kiến thức của tôi mà còn thúc đẩy ý thức của tôi đối với bảo vệ môi trường.

Ngoài việc theo học, tôi có sở thích mạnh mẽ về nhiếp ảnh và đã tham gia vào một số triển lãm nhiếp ảnh. Tôi tin rằng nghệ thuật và khoa học có thể tồn tại hòa hợp thêm nhận thức về các vấn đề môi trường. Trong thời gian rảnh rỗi, tôi thích leo núi, điều này giúp tôi kết nối với thiên nhiên và thiên nhiên động viên tôi duy trì sự tận tụy trong việc bảo vệ môi trường.

Tôi rất mong có cơ hội để thảo luận về cách tôi có thể đóng góp vào sứ mạng của tổ chức của bạn trong việc bảo vệ môi trường.

2. Bài luận tiếng anh giới thiệu bản thân ngành Công nghệ thông tin

Tiếng Anh:

Hello, everyone. I am John, and I have a strong passion for technology and innovation. I recently graduated with a degree in Computer Science from Stanford University. During my studies, I had the opportunity to work on various software development projects, including a mobile app that simplifies daily task management. I am enthusiastic about joining your tech team to continue creating meaningful and user-friendly software solutions.

Tiếng Việt:

Xin chào mọi người. Tôi là John, và tôi có đam mê mạnh mẽ với công nghệ và sáng tạo. Gần đây, tôi đã tốt nghiệp với bằng cử nhân Khoa học Máy tính từ Đại học Stanford. Trong quá trình học, tôi đã có cơ hội làm việc trên nhiều dự án phát triển phần mềm khác nhau, bao gồm một ứng dụng di động giúp đơn giản hóa quản lý công việc hàng ngày. Tôi rất hào hứng với việc tham gia vào nhóm công nghệ của bạn để tiếp tục tạo ra các giải pháp phần mềm có ý nghĩa và thân thiện với người dùng.

3. Bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân ngành Y học

Tiếng Anh:

Good day, everyone. I am Emily, and I am deeply committed to the field of healthcare. I recently completed my medical degree from Harvard Medical School. My passion for medicine was ignited when I volunteered at a local clinic during my undergraduate years. I am eager to apply my knowledge and compassion to provide quality healthcare and make a positive impact on patients’ lives.

Tiếng Việt:

Chào mọi người. Tôi là Emily, và tôi cam kết sâu sắc với lĩnh vực y tế. Gần đây, tôi đã hoàn thành bằng y sĩ của mình từ Trường Y học Harvard. Đam mê của tôi đối với y học đã bùng cháy khi tôi tình nguyện tại một phòng khám địa phương trong thời gian học đại học. Tôi rất nóng lòng áp dụng kiến thức và lòng thông cảm của mình để cung cấp dịch vụ y tế chất lượng và tạo sự ảnh hưởng tích cực đối với cuộc sống của bệnh nhân.

4. Bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân Ngành Nghệ thuật và Sáng tạo

Tiếng Anh:

Greetings, everyone. I am Mia, an aspiring artist and designer. I recently completed my Bachelor of Fine Arts degree from the Rhode Island School of Design. My artistic journey has allowed me to explore various mediums, from traditional painting to digital illustration. I am excited to collaborate with fellow creatives and contribute to unique and inspiring projects in your design studio.

Tiếng Việt:

Xin chào mọi người. Tôi là Mia, một nghệ sĩ và nhà thiết kế trẻ hoàn thiện. Gần đây, tôi đã tốt nghiệp bằng Nghệ thuật Mỹ thuật tại Trường Nghệ thuật Rhode Island. Hành trình nghệ thuật của tôi đã cho phép tôi khám phá nhiều phương tiện khác nhau, từ hội họa truyền thống đến minh họa số. Tôi rất phấn khích được hợp tác với các nghệ sĩ và nhà thiết kế khác và đóng góp vào các dự án độc đáo và truyền cảm ở studio thiết kế của bạn.

5. Bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân Ngành Tài chính

Bài luận tiếng anh giới thiệu bản thân Tiếng Anh:

Good day, ladies and gentlemen. I am Michael, and I have a strong background in finance. I recently earned my Master’s in Finance from London School of Economics. During my studies, I interned at a prestigious financial institution where I gained experience in risk management and investment analysis. I am eager to apply my financial expertise to help your company achieve its strategic goals.

Tiếng Việt:

Chào các bà và các ông. Tôi là Michael, và tôi có một nền tảng vững chắc trong lĩnh vực tài chính. Gần đây, tôi đã hoàn tất Thạc sĩ Tài chính của mình từ Trường Kinh tế London. Trong thời gian học, tôi đã thực tập tại một tổ chức tài chính uy tín, nơi tôi tích luỹ kinh nghiệm trong quản lý rủi ro và phân tích đầu tư. Tôi rất háo hức áp dụng chuyên môn tài chính của mình để giúp công ty của bạn đạt được mục tiêu chiến lược của mình.

Trong quá trình viết bài luận tiếng Anh, chúng ta thường đối mặt với nhiều thách thức. Nhiều người đã tìm đến các dịch vụ thuê viết essay tiếng anh như Luận Văn Việt để giải quyết vấn đề này một cách chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Với hơn 18 năm kinh nghiệm và mạng lưới hơn 210 cộng tác viên, chúng tôi cam kết mang đến giải pháp tốt nhất cho việc viết bài luận của bạn.

6. Bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân ngành Giáo dục

Bài luận tiếng anh giới thiệu bản thân Tiếng Anh:

Hello, everyone. I am Sarah, and I am passionate about education and lifelong learning. I hold a Master’s degree in Education from Harvard University. My teaching experience spans across various age groups, from elementary school to adult learners. I believe that education is the key to personal and societal growth, and I am dedicated to making a positive impact as an educator.

Tiếng Việt:

Xin chào mọi người. Tôi là Sarah, và tôi đam mê với giáo dục và học hỏi suốt đời. Tôi có bằng Thạc sĩ Giáo dục từ Đại học Harvard. Kinh nghiệm giảng dạy của tôi bao gồm nhiều đối tượng khác nhau, từ học sinh tiểu học đến người học người lớn. Tôi tin rằng giáo dục là chìa khóa cho sự phát triển cá nhân và xã hội, và tôi cam kết tạo ra sự ảnh hưởng tích cực trong vai trò của một giáo viên.

7. Bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân Ngành Kỹ thuật

Bài luận tiếng anh giới thiệu bản thân Tiếng Anh:

Greetings, everyone. I am David, a mechanical engineer with a passion for innovation. I recently completed my Bachelor’s degree in Mechanical Engineering from MIT. Throughout my studies, I was involved in several research projects, including the development of sustainable energy solutions. I am excited to apply my engineering skills to tackle complex challenges and contribute to cutting-edge technological advancements in your organization.

Tiếng Việt:

Xin chào mọi người. Tôi là David, một kỹ sư cơ khí với đam mê sáng tạo. Gần đây, tôi đã tốt nghiệp cử nhân Kỹ thuật Cơ khí từ MIT. Trong suốt thời gian học, tôi đã tham gia vào nhiều dự án nghiên cứu, bao gồm phát triển các giải pháp năng lượng bền vững. Tôi rất phấn khích được áp dụng kỹ năng kỹ thuật của mình để đối mặt với những thách thức phức tạp và đóng góp vào những tiến bộ công nghệ hàng đầu trong tổ chức của bạn.

8. Bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân Ngành Kinh doanh và Quản lý

Tiếng Anh:

Good day, ladies and gentlemen. I am Sophia, a business enthusiast with a strategic mindset. I hold an MBA degree from Wharton Business School. My professional journey includes working in various management roles, where I honed my skills in strategic planning and team leadership. I am eager to leverage my business acumen to drive growth and success in your organization.

Tiếng Việt:

Chào các bà và các ông. Tôi là Sophia, một người đam mê kinh doanh với tư duy chiến lược. Tôi có bằng MBA từ Trường Kinh doanh Wharton. Hành trình chuyên nghiệp của tôi bao gồm làm việc ở nhiều vị trí quản lý khác nhau, nơi tôi đã hoàn thiện kỹ năng lập kế hoạch chiến lược và lãnh đạo nhóm. Tôi rất mong muốn sử dụng kiến thức kinh doanh của mình để thúc đẩy sự phát triển và thành công trong tổ chức của bạn.

9. Bài luận tiếng anh giới thiệu bản thân Ngành Luật

Tiếng Anh:

Hello, everyone. I am Daniel, a dedicated legal professional. I recently earned my Juris Doctor degree from Yale Law School. My legal career has allowed me to work on diverse cases, from civil rights litigation to corporate law. I am committed to upholding justice and ensuring the rule of law. I look forward to contributing my legal expertise to your firm.

Tiếng Việt:

Xin chào mọi người. Tôi là Daniel, một chuyên gia pháp luật tận tụy. Gần đây, tôi đã hoàn tất bằng Juris Doctor tại Trường Luật Yale. Sự nghiệp pháp lý của tôi đã cho phép tôi làm việc trên nhiều vụ án đa dạng, từ kiện dân quyền đến luật doanh nghiệp. Tôi cam kết bảo vệ công lý và đảm bảo nguyên tắc pháp luật. Tôi rất mong được đóng góp kiến thức pháp lý của mình cho hãng luật của bạn.

10. Bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân ngành Marketing và Truyền thông

Tiếng Anh:

Greetings, everyone. I am Olivia, a marketing enthusiast with a flair for creative communication. I hold a degree in Marketing from the University of California, Berkeley. My experience includes developing and executing successful marketing campaigns that connect with audiences on an emotional level. I am excited to use my marketing skills to help your brand reach new heights in the market.

Tiếng Việt:

Chào mọi người. Tôi là Olivia, một người đam mê marketing với khả năng giao tiếp sáng tạo. Tôi có bằng cử nhân Marketing từ Đại học California, Berkeley. Kinh nghiệm của tôi bao gồm việc phát triển và thực hiện các chiến dịch marketing thành công kết nối với khán giả ở một mức độ tình cảm. Tôi rất háo hức sử dụng kỹ năng marketing của mình để giúp thương hiệu của bạn đạt được sự cao cả trên thị trường.

10. Bài luận tiếng anh giới thiệu về ngành Khoa học Xã hội

Tiếng Anh:

Good day, everyone. I am Thomas, a social scientist with a passion for understanding human behavior. I hold a Ph.D. in Psychology from Oxford University. My research focuses on cognitive psychology and its applications in real-world situations. I am excited to collaborate with experts in your organization to drive positive societal change through scientific research and analysis.

Tiếng Việt:

Chào các bà và các ông. Tôi là Thomas, một nhà khoa học xã hội đam mê tìm hiểu hành vi con người. Tôi có bằng Tiến sĩ tâm lý học từ Đại học Oxford. Nghiên cứu của tôi tập trung vào tâm lý học nhận thức và ứng dụng của nó trong các tình huống thực tế. Tôi rất háo hứng thú hợp tác với các chuyên gia trong tổ chức của bạn để thúc đẩy thay đổi tích cực trong xã hội thông qua nghiên cứu và phân tích khoa học.

11. Outline bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân

Outline bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân

Dưới đây là khung bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân mà bạn có thể sử dụng làm mẫu cho nhiều loại bài khác nhau:

Topic: The Importance of Family in Modern Society” 

(Tầm quan trọng của bản thân trong Xã hội Hiện đại).

A. Introduction

Opening greeting

Your name and the reason for introducing yourself

B. Basic Personal Information

Age and place of birth or upbringing

Educational background and the schools you have graduated from or currently attend

C. Mission and Passion

Describe your personal mission or why you are interested in the field you are introducing

Highlight your passions and why you enjoy them

D. Experience and Achievements

Relevant experiences related to your field or area of interest

Accomplishments or projects you have been a part of and what you achieved

E. Hobbies and Personal Traits

Describe your hobbies, activities, or personal traits that reflect your personality and diversity

Extracurricular interests and activities that add color to your introduction

F. Goals and Future

Short-term and long-term goals

Plans or directions you hope to take in the future

G. Conclusion

Summarize the key points about yourself and your introduction

Thank your audience and invite questions or continue the conversation

H. Formatting and Presentation

Ensure the essay is logically structured and well-organized

Check for grammar and spelling

I. Engaging and Memorable

Use stories or specific examples to make yourself stand out and memorable

Convey confidence and enthusiasm when talking about yourself

12. 60 từ vựng thường dùng trong bài luận tiếng anh giới thiệu bản thân

Dưới đây là 50 từ vựng thường được sử dụng trong bài luận tiếng Anh giới thiệu bản thân:

Introduction (Giới thiệu)

Name (Tên)

Age (Tuổi)

Birthplace (Nơi sinh)

Hometown (Quê hương)

Background (Quá trình học tập)

Education (Giáo dục)

Degree (Bằng cấp)

Major (Chuyên ngành)

Career (Sự nghiệp)

Profession (Nghề nghiệp)

Experience (Kinh nghiệm)

Skill (Kỹ năng)

Achievement (Thành tích)

Interest (Sở thích)

Passion (Đam mê)

Goal (Mục tiêu)

Ambition (Khát vọng)

Personality (Tính cách)

Strength (Điểm mạnh)

Weakness (Điểm yếu)

Hobbies (Sở thích)

Extracurricular Activities (Hoạt động ngoại khoá)

Trait (Đặc điểm)

Challenge (Thách thức)

Accomplishment (Thành tựu)

Growth (Sự phát triển)

Knowledge (Kiến thức)

Communication (Giao tiếp)

Enthusiasm (Nhiệt huyết)

Dedication (Sự cống hiến)

Leadership (Lãnh đạo)

Teamwork (Làm việc nhóm)

Creativity (Sáng tạo)

Problem-solving (Giải quyết vấn đề)

Initiative (Sáng kiến)

Adaptability (Sự thích nghi)

Time Management (Quản lý thời gian)

Collaboration (Hợp tác)

Decision-making (Ra quyết định)

Communication Skills (Kỹ năng giao tiếp)

Interpersonal Skills (Kỹ năng giao tiếp giữa cá nhân)

Presentation (Trình bày)

Networking (Mạng lưới)

Multicultural (Đa văn hóa)

Global Perspective (Quan điểm toàn cầu)

Innovation (Sáng tạo)

Self-confidence (Sự tự tin)

Motivation (Sự động viên)

Aspiration (Ước mơ)

13. 5 Lưu ý khi viết bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân

Dưới đây là 5 lưu ý ngắn gọn khi viết bài luận tiếng Anh giới thiệu về bản thân:

Xác định mục đích chính của bài viết: Bạn muốn người đọc biết điều gì về bạn? Điều này giúp bạn tạo cấu trúc cho bài viết và tránh viết quá nhiều chi tiết không liên quan.

Sử dụng ngôn ngữ phù hợp: Chọn từ vựng và cấu trúc câu thích hợp cho mục tiêu và đối tượng của bạn.

Kể câu chuyện cá nhân: Sử dụng câu chuyện cá nhân hoặc ví dụ cụ thể để minh họa điểm bạn muốn thể hiện.

Chú ý đến cấu trúc và ngữ pháp: Bài viết nên có cấu trúc rõ ràng và không chứa lỗi ngữ pháp hoặc chính tả.

Thể hiện tính cá nhân và độc đáo: Đừng ngần ngại thể hiện tính cách và đặc điểm riêng của bạn để nổi bật trong bài giới thiệu.

Bài viết trước đã tập hợp 10 mẫu bài luận tiếng Anh giới thiệu về bản thân, kèm theo Outline, danh sách 60 từ vựng thông dụng. Bạn có thể tham khảo và chỉnh sửa dễ dàng tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân. Hy vọng rằng chúng sẽ giúp bạn thành công trong việc viết bài luận tiếng anh. Chúc bạn đạt được kết quả tốt đẹp!

0/5 (0 Reviews)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan